Lagförslag om rimligare bestämmelser om avloppsvatten överlämnas till riksdagen

Pressmeddelande 1.9.2016 kl. 14.18

Regeringen har idag lämnat in en proposition till riksdagen som innehåller förslag till en mildring av den lagstiftning som berör avloppsvatten i glesbygdsområden.  Enligt lagförslaget ska fastigheternas avloppsvattensystem i regel iståndsättas i samband med vissa reparationsarbeten. Endast iståndsättningen av avloppsvattensystem i fastigheter som ligger i närheten av vattendrag eller hav eller i ett grundvattenområde ska vara bunden till en tidsfrist.

"Målet med reformen är att göra bestämmelserna om avloppsvatten rimligare. I områden som är känsliga måste man framskrida i snabb takt, men längre bort från vattendrag avstår vi från tidsfristen för renoveringar. Jag hoppas att den här lösningen känns vettig. I och med att lagstiftningen blir klarare uppmuntrar jag så många så möjligt att sätta sitt avloppsvattensystem i skick. Man kan själv se att närliggande vattendrags tillstånd blir bättre", konstaterar jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Fastigheter på torra land kan uppgradera sitt avloppsvattensystem i samband med annanrenovering

Enligt propositionen bör avloppsvattensystemet sättas i sådant skick att det motsvarar reningskravet på basnivå först när det görs vissa reparationsarbeten på fastigheten. Detta gäller fastigheter som ligger över 100 meter från vattendrag eller hav och som inte ligger i ett grundvattenområde som används eller lämpar sig för vattenförsörjning.

Till de reparationsarbeten som förutsätter att avloppsvattensystemet förnyas hör bland annat byggande av vattenklosett, förnyande av systemet för hushållsavloppsvatten och reparations- och ändringsarbeten som kan jämföras med uppförande av en byggnad. Det föreslås att tidpunkten för förnyandet av avloppsvattensystemet i dessa fall ska fastställas separat för varje fastighet.

Tre års tidsfrist för att sätta avloppssystemet i skick vid stränder och i grundvattenområden

Fastigheter som ligger högst 100 meter från ett vattendrag eller hav eller i ett grundvattenområde som används eller lämpar sig för vattenförsörjning ska enligt propositionen uppfylla reningskravet senast den 31 oktober 2019.

Den kommunala myndigheten ska kunna bevilja fastighetsspecifika undantag från tidsfristen om mängden avloppsvatten är mycket liten eller om kostnaderna annars skulle bli oskäliga. Enligt den nuvarande lagstiftningen kan undantag endast göras om bägge kriterierna uppfylls: kostnaderna måste vara oskäliga och mängden avloppsvatten liten.

Utedass och hämtvatten innebär oftast inga skyldigheter

Alla fastighetsägare i glesbygden behöver inte börja planera renovering av avloppsvattensystemen. Detta gäller för de fastigheter som inte har rinnande vatten och bara har en torrklosett (ett utedass), om det inte finns risk för föroreningar.

Enligt samma princip behövs ingen renovering om fastigheten är ansluten till avloppsnätet, har det miljötillstånd som krävs eller redan har ett avloppsvattensystem som uppfyller kraven.

Åldersundantaget enligt den gamla lagen gäller fortfarande. I och med detta behöver avloppsvattensystemet inte förnyas om det handlar om ett system som den 9 mars 2011 var i användbart skick och den eller de fastighetsinnehavarna som är fast bosatta har fyllt 68 år senast ovannämnda datum.

Kommunen kan ha strängarereningskrav

Kommuner kan beakta lokala förhållanden och utfärda striktare bestämmelser än miljöskyddslagens reningskrav på basnivå. Ungefär 200 kommuner har utfärdat dylika miljöskyddsföreskrifter som baserar sig på lokala miljöförhållanden.  När reningskravet enligt lagen börjar gälla måste fastighetsägaren också beakta de kommunala reningskraven, som eventuellt är ännu striktare.
Om fastighetsägaren beviljas dispens med stöd av lagen i fråga om tidsfristen behöver han eller hon inte separat ansöka om dispens från kommunens miljöskyddsbestämmelser.

Ytterligare information

Erja Werdi, lagstiftningsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 312, fornamn.efternamn@ym.fi

 

 

 

 

  • FI
  •  
  • SV