Gå till innehållet

Gentekniklagstiftningen

Genom gentekniklagen stiftas om innesluten användning eller avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer. Med innesluten användning avses närmast forskningsverksamhet som sker i laboratorieutrymmen och växthus samt industriell produktionsverksamhet. Avsiktlig utsättning i miljön täcker både fältprov samt släppande av produkter ut på marknaden inklusive import av produkter.

Syftet med gentekniklagen är att främja en säker och etiskt försvarbar användning och utveckling av gentekniken i enlighet med försiktighetsprincipen samt att skydda människors och djurs hälsa och miljön vid innesluten användning eller avsiktlig utsättning i miljön av genetiskt modifierade organismer.

Den senaste förändringen i gentekniklagen trädde ikraft den 15.9.2004 då man verkställde  Europaparlamentets och rädets direktiv 2001/18/EG om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön. Utöver lagen och förordningen skall man tillämpa även statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen samt social- och hälsovårdsministeriets förordningar och beslut.

  • Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen (853/2012) (Finlex)
  • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om inspektioner enligt gentekniklagen(198/2007) (Finlex)
  • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om differentierade förfaranden i anslutning till avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer (90/2005) (Finlex)
  • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer (110/2005) (Finlex)

EU:s förordningar som gäller genteknik

EG:s förodningar är lagstiftning som gäller som sådan i Finland. EG-förordningar förknippade med användning av genteknik är:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer (Eur-Lex)
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1946/2003 om gränsöverskridande förflyttning av genetiskt modifierade organismer (Eur-Lex)
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Eur-Lex). Livsmedeslsäkerhetsverket Evira tjänar som nationell kontaktmyndighet som avses i denna förordningen.

Mera information

Specialsakkunnig Marja Ruohonen-Lehto, tfn 0295 250 030, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 31.7.2014 kl. 12.34, uppdaterad 29.1.2019 kl. 10.40