Gå till innehållet

Kemikalielagstiftningen

Ett av huvudmålen för kemikalielagstiftningen är att förebygga miljöolägenheter som beror på kemikalier redan innan de hinner orsaka problem.

En betydande del av kemikalielagstiftningen består av Europeiska gemenskapens förordningar som är direkt tillämpliga i medlemsländerna.

 • Europeiska parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (EUR-Lex)
 • Europeiska parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) (EUR-Lex)
 • Europeiska parlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar (EUR-Lex)
 • Europeiska parlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (EUR-Lex)
 • Europeiska parlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier (EUR-Lex)
 • Europeiska parlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel (EUR-Lex)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUR-Lex)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUR-Lex)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009  om ämnen som bryter ned ozonskiktet
  (EUR-Lex)
 • Europeiska parlamentets och rådets förordning  (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 (EUR-Lex)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 (EUR-Lex)

Med den nationella lagstiftningen kompletteras och verkställas EG:s förordningar.

 • Kemikalielag 599/2013 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om detaljförsäljning av kemikalier 573/2011 (Finlex)
 • Miljöskyddslag 527/2014 (Finlex)
 • Miljöskyddsförordning 713/2014 (Finlex)
 • Lag om växtskyddsmedel 1563/2011 (Finlex)
 • Avfallslag 646/2011 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om avfall 179/2012 (Finlex)
 • Hälsoskyddslag 763/1994 (Finlex)
 • Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005 (Finlex)
 • Lag om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter 387/2013 (Finlex)

Statsrådets förordningar och beslut

 • Statsrådets förordning om biocidpreparat 418/2014 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel 64/2015 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering 837/2005 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön 1022/2006 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse 888/2006 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet 766/2016 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av PCB-avfall 958/2016 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier 685/2015 (Finlex)
 • Statsrådets beslut om förbud mot att bekämpningsmedel som innehåller vissa aktiva substanser släpps ut på marknaden och används 1361/1996 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om luftkvaliteten 38/2011 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer 520/2014 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om undantag från de bestämmelser i bilaga XVII till REACH-förordningen som gäller begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (647/2009) (Finlex)

Ministeriernas förordningar och beslut

 • Miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande biocidpreparat och deras verksamma ämnen 419/2014 (Finlex)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier 553/2008 (Finlex)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kemikalier som avses i bilaga VI till CLP-förordningen 5/2010 (Finlex)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier 1155/2011 (Finlex)

Mera information

Konsultativ tjänsteman Eeva Nurmi, tel. 0295 250 209, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 25.8.2020 kl. 13.07, uppdaterad 25.8.2020 kl. 13.04