Gå till innehållet

Lagstiftningen om miljökonsekvensbedömning

Bedömning av miljökonsekvenserna av olika projekt

Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning tillämpas på projekt som kan ha betydande skadliga miljökonsekvenser.  Sådana projekt är exempelvis motorvägar, stora hamnprojekt, flygfält för tung trafik samt stora hönsgårdar och svinhus. Miljökonsekvensbedömning kan genom beslut av närings-, trafik- och miljöcentralen i enskilda fall även tillämpas på projekt som sannolikt har betydande skadliga miljökonsekvenser.

  • Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 252/2017 (pdf) (Finlex)
  • Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 277/2017 (pdf) (Finlex)

Ytterligare information:

Konsultativ tjänstemän Seija Rantakallio, tfn. 0295 250 246, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program

Vid sidan av enskilda projekt skall även myndigheternas planer och program bedömas, om de kan ha betydande konsekvenser för miljön.

Lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program trädde i kraft 1.6.2005. Syftet med lagen är att främja

  • bedömningen och beaktandet av miljökonsekvenser när myndigheters planer och program bereds och skall godkännas,
  • allmänhetens tillgång till information och påverkningsmöjligheter samt
  • en hållbar utveckling.

I lagen stadgas om en allmän skyldighet att utreda och bedöma miljökonsekvenserna samt noggrannare bestämmelser om bedömningens innehåll och metoder när det gäller särskilda planer och program.

  • Lag om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program 200/2005 (Finlex)
  • Statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program 347/2005 (Finlex)

Den nya lagstiftningen grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (det s.k. SEA-direktivet, (EG) N:o 42/2001/42, EUR-Lex) samt ECE-kommissionens (Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa) protokoll om strategisk miljöbedömning, vilka förutsatte ändringar även i markanvändnings- och bygglagen resp. -förordningen. 

  • Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen 202/2005 (Finlex)
  • Statsrådets förordning om ändring av markanvändnings- och byggförordningen 348/2005 (Finlex)

Bestämmelser om bedömning av miljökonsekvenserna av förvaltningsplaner ingår i lagen om vattenvårdsförvaltningen.

  • Lag om vattenvårdsförvaltningen 1299/2004 (Finlex)
Publicerad 24.3.2013 kl. 11.24, uppdaterad 29.8.2017 kl. 10.30