Gå till innehållet

Luftvårdslagstiftningen

Luftvårdslagen och luftvårdsförordningen upphävdes när miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen trädde i kraft 1.3.2000. Nivån på luftskyddskraven förblev ungefär som förr, och största delen av luftvårdslagens bestämmelser ingår i miljöskyddslagen. De allmänna föreskrifter och anvisningar som meddelats med stöd av luftvårdslagen förblev i kraft, fastän luftvårdslagen och luftvårdsförordningen upphävdes.

Med stöd av luftvårdslagen och miljöskyddslagen har statsrådet utfärdat följande förordningar och beslut:

Luftkvalitet

 • Statsrådets förordning om luftkvaliteten 79/2017 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf), se även lag om ändring av miljöskyddslagen 13/2011 (Finlex)
 • Statsrådets beslut om riktvärden för luftkvalitet och målvärde för svavelnedfall 480/1996 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften 113/2017 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)

Utsläpp

 • Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering 837/2005 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf), se även lag om ändring av miljöskyddslagen 814/2005 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering 813/2010 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering 6/2011 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordning om ändring av bilaga 3 till statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering 269/2012 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om begränsning av tomgång för motorfordon 1266/2002 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel 64/2015 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning (64/2015) om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel 1288/2015 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordning om ändring av 7 § och punkt 5 i bilaga 1 i statsrådets förordning (64/2015) om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel 133/2018 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordningar om ändring av 6 § i statsrådets förordning 64/2015 om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel 167/2018 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1628 om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG (EUR-Lex)
 • Statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer 844/2004 (Finlex) och ändring av förordningen 398/2005 (Finlex); tillämpas till och med den 31.12.2020
 • Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning (844/2004) om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer 3/2018 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning (844/2004) om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer 4/2018; träder i kraft den 1.1.2021
 • Statsrådets beslut om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar vid upplagring och distribution av bensin 468/1996 (Finlex) och ändring av beslutet 1264/2002 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om återvinning av bensinångor vid distributionsstationer 1085/2011 (Finlex) och ändring av förordningen 198/2016 (Finlex).

 Bränslen

 • Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen 1070/2018 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Lag om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel 170/2018 (Finlex). Regeringens proposition RP 184/2017 (pdf) gällande lagen.
 • Lag om ändring av 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen 171/2018 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen 1206/2010 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordning om ändring av stadsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten 1205/2010 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja och lätt brännolja 413/2014 (Finlex)
 • Statsrådets beslut om oljeavfallshantering 101/1997 (Finlex)
 • Statsrådets beslut om svavelhalten för stenkol 888/1987 (Finlex)
 • Med stöd av miljöskyddslagen för sjöfarten 1672/2009 (Finlex) har statsrådet utfärdat förordningen om miljöskydd för sjöfarten 76/2010 (Finlex) där svavelhalten i marina bränslen begränsas.

Förbränningsanläggningar

 • Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar 936/2014 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning (936/2014) om begränsning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar 132/2018 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Sammanfattning (pdf) av korrigerat miljöministeriets beslut (28.4.2020) om ändring av statsrådets beslut av den 20 december 2012 om en i 101 § i miljöskyddslagen (527/2014) avsedd nationell övergångsplan för stora förbränningsanläggningar (pdf, på finska). Bilagorna till beslutet:
  • Bilaga 1: Anläggningar som ingår i planen (pdf, på finska)
  • Bilaga 1 b: Utsläppsuppgifter från anläggningar som ingår i planen (pdf, på finska)
  • Bilaga 2: Anläggningarnas bränsleuppgifter och rökgasmängder (pdf, på finska)
  • Bilaga 3: Beräknade SO2-utsläpp (pdf, på finska)
  • Bilaga 4: Beräknade NOx-utsläpp (pdf, på finska)
  • Bilaga 5: Anläggningarnas beräknade partikelutsläpp (pdf, på finska)
  • Bilaga 6: Anläggningarnas preliminära åtgärder för att minska utsläpp (pdf)
  • Bilaga 7: Anläggningar som hör till Finlands plan och Finlands opt-out-anläggningar 2008-2015 (pdf, på finska)
 • Kommissionens beslut (30.6.2016) om Finlands anmälan av en ändrad nationell övergångsplan som avses i artikel 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (pdf)
 • Kommissionens genomförandebeslut (10.2.2012) om fastställande av regler för de nationella övergångsplaner som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp K(2012) 612 (pdf)
 • Kommissionens genomförandebeslut (7.5.2012) om fastställande av start- och stopperioder enligt Europarlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp C(2012) 2948 (pdf)
 • Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för medelstora energiproducerande enheter och energiproducerande anläggningar 1065/2017 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Upphävt statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt 750/2013 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Upphävt statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt 383/2016 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Promemoria till upphävt statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt 445/2010 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)

Ozonskiktet

 • Statsrådets förordning om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet 766/2016(Finlex)

Mer information

Lagstiftningsråd Katariina Haavanlammi, tfn. 0295 250 072, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 13.5.2020 kl. 6.39, uppdaterad 12.5.2020 kl. 13.12