Gå till innehållet

Större möjligheter att återvinna avfall i markbyggnad

 

Avfall som lämpar sig för markbyggnad är material som förädlats för att antingen användas som sådant istället för jungfruligt stenmaterial eller för att förbättra marksubstans av tekniskt sett sämre kvalitet. Detta material kallas återvunnet material och skiljer sig inte märkbart från jungfruligt stenmaterial i en lekmans ögon.

År 2017 reviderade miljöministeriet statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad (den s.k. MARA-förordningen). Den nya förordningen (843/2017) trädde i kraft i början av 2018. Just nu bereds en statsrådsförordning om återvinning av jordavfall som uppkommer vid byggande eller vid annan motsvarande verksamhet (den s.k. MASA-förordningen), och den kommer sannolikt att utfärdas under 2020. Syftet med de båda förordningarna är att främja återvinning av avfall i markbyggnad i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi. Revideringen av MARA-förordningen och beredningen av MASA-förordningen har skett i form av ett gemensamt projekt vid miljöministeriet och Finlands miljöcentral.

Huvudlinjerna i beredningen

De viktigaste utgångspunkterna i beredningen har varit att säkerställa att projekt för avfallsåtervinning utförs planmässigt och med tillräcklig kvalitetsledning och att se över grunderna för bedömning av avfallets miljöduglighet. Med beaktande av detta har tillämpningsområdet för MARA-förordningen kunnat utvidgas till nya markbyggnadsobjekt och avfallsmaterial. Tillämpningsområdet för MASA-förordningen föreslås å sin sida omfatta återvinning av jordavfall som innehåller skadliga ämnen och solidifiering av jord eller mark med hjälp av vissa avfallsmaterial. Genom att komplettera kraven på registreringsanmälan i MARA-förordningen har man också kunnat förbättra dokumentationen av uppgifterna om genomförandet av ett återvinningsprojekt, liksom även möjligheterna att utnyttja dessa uppgifter i fortsättningen. En registreringsanmälan med motsvarande innehåll ska också gälla för sådan verksamhet som avses i MASA-förordningen.

Utkast till statsrådets förordning om återvinning av jordavfall i markbyggnad

I utkastet till förordning om återvinning av jordavfall i markbyggnad (den s.k. MASA-förordningen) föreslås bestämmelser om miljöskyddskrav som ska uppfyllas för att återvinning av jordavfall som uppstått vid byggande eller annan motsvarande verksamhet eller tillfällig lagring av jordavfall inte ska kräva miljötillstånd, utan att verksamheten ska kunna bedrivas med stöd av en registreringsanmälan som lämnas in till den statliga tillsynsmyndigheten. Den verksamhet som avses i förordningen omfattar även solidifiering av jord eller mark med hjälp av vissa avfallsmaterial. Genom förfarandet med registreringsanmälan för återvinning blir de administrativa förfarandena för återvinning av jordavfall smidigare, och de krav som i förordningen föreskrivs för återvinning av jordavfall säkerställer att verksamheten inte orsakar fara eller skada för hälsan eller miljön ens efter en längre tid.

Ett förordningsutkast var på remiss till den 18 januari 2019. Remissvaren om förordningsutkastet finns i

Material från presentationen av förordningsutkastet den 14 december 2018:

Bakgrundsutredningar

Publicerad 27.8.2019 kl. 13.10, uppdaterad 27.8.2019 kl. 13.10
  • FI
  •  
  • SV