Gå till innehållet

Avfallslagstiftningspaketet

Miljöministeriet har börjat revidera avfallslagstiftningen. Detta har samband med genomförandet av det så kallade avfallspaketet, som EU antog sommaren 2018. Centrala mål med EU:s avfallspaket är att minska mängden avfall och öka återanvändningen och återvinningen.

Enligt det reviderade avfallsdirektivet ska 55 procent av det kommunala avfallet 2025, 60 procent 2030 och 65 procent 2035. Också målen för återvinning av förpackningsavfall höjs: 65 procent av allt förpackningsavfall ska återvinnas före 2025 och 70 procent före 2035. Dessutom har det ställts olika återvinningsmål för olika slags förpackningsmaterial. Mest utmanande för Finland är de mål som ställts för återvinningen av plast- och träförpackningsavfall.

I avfallspaketet preciseras dessutom definitionerna på bl.a. avfall, liksom även övervakningen och spårbarheten av flödet av farligt avfall och annat avfall.

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av avfallslagen och vissa andra lagar

Ett utkast till regeringens proposition om ändring av avfallslagen och vissa andra lagar som utarbetats av miljöministeriet skickades för utlåtanden den 28 april 2020. Utlåtanden kan lämnas fram till den 2 juni 2020.

Genom propositionen genomförs de nya bestämmelser om avfallsbranschen som antagits inom EU samt de produktförbud och krav på märkningar som ingår i det s.k. SUP-direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Genom propositionen genomförs dessutom de föresatser som ingår i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering för att öka materialåtervinningen av avfall och på så sätt stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi.

I propositionen ingår också förslag till bestämmelser som kompletterar förordningen om långlivade organiska föroreningar (POP-förordningen) samt förslag till ändring av de bestämmelser i avfallslagen som kompletterar fartygsåtervinningsförordningen. Dessutom läggs det fram några förslag som grundar sig på nationella behov att utveckla avfallslagstiftningen.

I utkastet till regeringens proposition föreslås det att avfallslagen, miljöskyddslagen, kemikalielagen, strafflagen och lagen om ordningsbotsförseelser ändras.

Miljöministeriet sände den 20 juli 2020 också en separat begäran om utlåtande om en ändring av 33 § i avfallslagen som gäller kommunal avfallshantering i andra hand när det gäller offentliga upphandlande enheters skyldigheter. Avsikten är att den föreslagna ändringen ska ingå i den omfattande reformen av avfallslagstiftningen. Utlåtanden kan lämnas fram till den 21 augusti 2020.

Arbetsgrupp bereder ändringar i avfallslagstiftningen

Miljöministeriet tillsatte den 13 februari 2019 en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett förslag till centrala riktlinjer för de behövliga lagändringarna. Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande den 16 september 2019. Arbetsgruppen var inte enig i betänkandet. Miljöministeriet förberedde utifrån arbetsgruppens förslag ett utkast till en proposition med förslag till behövliga lagändringar, liksom även förslag till ändringar på förordningsnivå.

Bakgrundsmaterial

Inför revideringen av avfallslagstiftningen har det genomförts många bakgrundsutredningar och försöksprojekt:

Mer information

Specialist Jussi Kauppila, tfn 0295 250 085, förnamn.efternamn@ym.fi
Miljöråd Riitta Levinen, tfn 0295 250162, förnamn.efternamn@ym.fi
 

Publicerad 20.5.2020 kl. 8.01, uppdaterad 20.7.2020 kl. 15.38
  • FI
  •  
  • SV