Avfallslagstiftningspaketet

Miljöministeriet har börjat revidera avfallslagstiftningen i syfte att lyfta fram Finland som föregångare inom cirkulär ekonomi.

Revideringen av avfallslagstiftningen har samband med genomförandet av det så kallade avfallspaketet, som EU antog sommaren 2018. Centrala mål med EU:s avfallspaket är att minska mängden avfall och öka återanvändningen och återvinningen.

Enligt det reviderade avfallsdirektivet ska 50 procent av det kommunala avfallet återvinnas 2020, 55 procent 2025, 60 procent 2030 och 65 procent 2035. Också målen för återvinning av förpackningsavfall höjs: 65 procent av allt förpackningsavfall ska återvinnas före 2025 och 70 procent före 2035. Dessutom har det ställts olika återvinningsmål för olika slags förpackningsmaterial. Mest utmanande för Finland är de mål som ställts för återvinningen av plast- och träförpackningsavfall.

I avfallspaketet preciseras dessutom definitionerna på bl.a. avfall, liksom även övervakningen och spårbarheten av flödet av farligt avfall och annat avfall.

Arbetsgrupp bereder ändringar i avfallslagstiftningen

Miljöministeriet tillsatte den 13 februari 2019 en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ett förslag till centrala riktlinjer för de behövliga lagändringarna. Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande den 16 september 2019. Arbetsgruppen var inte enig i betänkandet. Miljöministeriet kommer utifrån arbetsgruppens förslag att bereda ett utkast till en proposition med förslag till behövliga lagändringar, liksom även förslag till ändringar på förordningsnivå.

Cirkulär ekonomi i dagsläget – hur Finland kan höja återvinningsgraden för kommunalt avfall

Miljöministeriet ordnade den 15 februari ett evenemang om insatserna för att höja återvinningsgraden för kommunalt avfall.

Bakgrundsmaterial

Inför revideringen av avfallslagstiftningen har det genomförts många förhandsutredningar och försöksprojekt:

Mer information

Miljöråd Riitta Levinen, tfn 0295 250162, förnamn.efternamn@ym.fi
Specialist Jussi Kauppila, tfn 0295 250 085, förnamn.efternamn@ym.fi
Överinspektör Eevaleena Häkkinen, tfn 0295 250 038, förnamn.efternamn@ym.fi

 

Publicerad 16.9.2019 kl. 13.10, uppdaterad 18.9.2019 kl. 6.57
  • FI
  •  
  • SV