Konsumtionen av plastprodukter för engångsbruk begränsas genom lagstiftning

Miljöministeriet börjar bereda det nationella genomförandet av EU:s direktiv om engångsplast. Direktivet förutsätter olika åtgärder beroende på produktgrupp: minskad konsumtion, förbud mot produkter, krav som hänför sig till produkternas egenskaper samt utökat producentansvar.

Syftet med direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (2019/904/EU), även kallat SUP-direktivet (eng. single-use plastics), är att

  • minska mängden plastskräp på havsstränderna,
  • främja cirkulär ekonomi och
  • förenhetliga produktregleringen på EU:s inre marknad

Som stöd för beredningen har miljöministeriet låtit göra en konsultutredning om alternativa sätt att genomföra direktivet.

Direktivet ska införlivas i den nationella lagstiftningen senast sommaren 2021.

Beredningen sker i samarbete med intressegrupper. Vid ett möte för intressegrupper den 5 december 2019 diskuterades hur intressegruppernas arbete organiseras under beredningen.

Mötet för intressegrupper 5.12.2019

Diskussioner med intressegrupper

  1. Tematiskt möte för intressegrupper 16.1.2020: vissa definitioner som gäller plast och plastprodukter

Mer information:

Katariina Haavanlammi, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 072, fornamn.efternamn@ym.fi

Merja Saarnilehto, programchef, tfn 0295 250 259, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 20.12.2019 kl. 8.38, uppdaterad 4.3.2020 kl. 8.59
  • FI
  •  
  • SV