Gå till innehållet

Klimatlagens revidering

Enligt regeringsprogrammet ska klimatlagens styrande effekt stärkas jämfört med nuläget. Lagen ska uppdateras så att målet om klimatneutralitet före 2035 ska kunna uppnås. Målet för 2050 uppdateras, och till lagen fogas dessutom sådana utsläppsminskningsmål för 2030 och 2040 som motsvarar utvecklingen mot klimatneutralitet. För att målen i lagen ska kunna nås kommer klimatplanen på medellång sikt och den långsiktiga klimatpolitiska planen att ses över och ett klimatprogram för markanvändningssektorn att utarbetas.

Tidtabell

11/2019 Första öppna samrådet

1/2020 Öppen tillställning där publiken kan ge sin insats

1/2020 Arbetsgruppen inleder sitt arbete

2-3/19 Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik behandlar klimatlagens riktlinjer

sommaren 2020 Bakgrundsrapporterna färdigställs

början av 2021 Regeringens proposition med förslag till reviderad klimatlag färdigställs

Den giltiga klimatlagen

Klimatlagen trädde i kraft 2015. Klimatlagen är en ramlag, och det innebär att den förpliktar endast myndigheter. I lagen har det fastställts ett utsläppsminskningsmål för 2050. Lagen innehåller vidare bestämmelser om Finlands planeringssystem för klimatpolitiken, som består av tre olika planer:

  • I den klimatpolitiska planen på medellång sikt (gäller fram till 2030) listas metoder för hur utsläppen ska kunna minskas inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln, till exempel trafiken, jordbruket, uppvärmning av byggnader och avfallshantering. Utsläppshandeln omfattar el- och fjärrvärmeproduktionen, metallförädlingsindustrin, massa- och pappersindustrin, kemiindustrin, flygtrafiken och byggproduktindustrin. En klimatpolitisk plan på medellång sikt ska utarbetas för varje regeringsperiod.
  • I den långsiktiga klimatpolitiska planen (utsikter fram till 2050) granskas alla utsläpp, alltså också utsläppsminskningarna och målen inom utsläppshandeln. En sådan plan utarbetas vart tionde år.
  • En plan för anpassning till klimatförändringen utarbetas minst vart tionde år.

I den gällande lagen har utsläppen och kolsänkorna inom markanvändningssektorn inte inkluderats i planerna. 
Regeringen ska enligt klimatlagen årligen sända riksdagen uppgifter om hur planerna har förverkligats, och detta sker i form av en klimatårsberättelse. De klimatpolitiska planerna ska beredas öppet och i samråd med medborgare och intressegrupper.

Ytterligare information: 

Specialsakkunnig Elina Vaara, tfn 050 572 3942, elina.vaara@ym.fi

Regeringssekreterare Karoliina Anttonen, tfn 050 436 2795, karoliina.anttonen@ym.fi

Kommunikationschef Riikka Lamminmäki, tfn 0295 250 343, riikka.lamminmaki@ym.fi

Publicerad 8.11.2019 kl. 14.46, uppdaterad 15.6.2020 kl. 10.29