Gå till innehållet

Lagstiftningprojektet om ett enda serviceställe

 

Genom lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden har miljölagstiftningen reviderats på ett sätt som möjliggör en så kallad modell med ett enda serviceställe. I denna modell kan den som ansöker om tillstånd uträtta tillståndsärenden hos olika myndigheter via ett enda serviceställe, där sökanden på en gång kan ansöka om alla de tillstånd som behövs för ett visst projekt. Då kommer dessutom behandlingsfaserna för de olika anhängiga tillståndsansökningarna att sammanfalla tidsmässigt.

För att behandlingen ska kunna samordnas krävs det att sökanden ansöker om tillstånd enligt antingen miljöskyddslagen, vattenlagen eller marktäktslagen. Samordning kan komma i fråga om det för projektet dessutom ansöks om undantagstillstånd enligt naturvårdslagen eller tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen, gruvlagen eller lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor.

Ansökan om tillstånd hos ett enda serviceställe.png

Målet är att genom samordning och integrering av olika förfaranden se till att kunden kan uträtta sina tillståndsärenden så smidigt som möjligt. Sökanden kan besluta om samordning ska tillämpas och i vilka tillståndsärenden den ska tillämpas. Samordning kan också tillämpas på endast en del av de tillstånd som ett projekt förutsätter. Alternativet med separata förfaranden för olika miljörelaterade tillstånd kommer fortfarande att finnas kvar för sökande som inte vill att tillstånden för projektet ska samordnas.

Beroende på vilken av myndigheterna som är behörig i fråga om det miljö-, vatten- eller marktäktstillstånd som ansluter sig till projektet är det regionförvaltningsverket eller den kommunala miljövårdsmyndigheten som är samordnande myndighet. Behörigheten när det gäller behandling av tillståndsansökningar och meddelande av beslut är oförändrad.

För att de tjänster som tillhandahålls via ett enda serviceställe ska fungera väl måste myndigheterna satsa på att utveckla sina e-tjänster. Förfarandet med ett enda serviceställe baserar sig på e-tjänster. Sökanden ska sända in tillståndsansökan till myndigheterna via en ”elektronisk servicedisk”.

De lagar som gäller modellen med ett enda serviceställe träder i kraft den 1 september 2020. Miljöministeriet tillsatte den 6 juni 2019 en uppföljningsgrupp som ska planera åtgärder som stöder verkställandet av lagstiftningsprojektet och följa upp genomförandet. Ministeriet har också utnämnt en projektchef som från och med den 1 augusti 2019 samordnar tillståndsmyndigheternas samarbete kring genomförandet.

Mer information:

Riitta Rönn, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 250 255, fornamn.efternamn@ym.fi
Sari Rapinoja, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 320, fornamn.efternamn@ym.fi
Anju Asunta, projektchef, tfn 0295 250 191, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 16.1.2018 kl. 10.46, uppdaterad 11.11.2019 kl. 10.35
  • FI
  •  
  • SV