Verkställande av den reviderade miljöskyddslagen

Det ordnas utbildningar och utarbetas anvisningar som stöd i verkställandet av den nya miljöskyddslagen och förordningen om miljöskydd. Utöver detta främjas användningen av elektroniska verktyg. De arbetsgrupper som bildats med tanke på utarbetandet av anvisningarna har slutfört sitt uppdrag, men arbetet fortsätter och resultatet offentliggörs på denna webbsida.

Den nya miljöskyddslagen och förordningen om miljöskydd

 • Miljöskyddslagen 527/2014 (Finlex), trädde i kraft den 1 september 2014
  • I april 2015 ändrades lagen bl.a. genom att förfarandet för översyn av villkoren i miljötillstånd slopades och ett förfarande för gemensam behandling av marktäktstillstånd och miljötillstånd infördes. Lagändring 423/2015 (Finlex)
  • I januari 2018 trädde en ändring av lagen 974/2017 (Finlex) i kraft genom vilken besvärstillstånd krävs för överklagande till högsta förvaltningsdomstolen. Ändringen inverkar på beslutens verkställbarhet (pdf).

Anvisningar

Som stöd i verkställandet av den nya lagen ordnade man år 2014 utbildningar och utarbetade anvisningar och promemorior i samarbete med representanter för verksamhetsutövare, organisationer och förvaltningen. Vid miljöministeriet och inom miljöförvaltningen kommer det också i fortsättningen att vid behov tas fram anvisningar, utredningar, utbildningsmaterial och annat stödmaterial som stöd för tillämpningen av den nya lagen. Materialen publiceras på denna sida.

 1. Anvisningar om skydd av mark och grundvatten
 2. Slutsatser om bästa tillgängliga teknik vid prövning av tillstånd för direktivanläggningar
 3. Särskilda frågor som rör stora förbränningsanläggningar
 4. Små förbränningsanläggningar
 5. Laitosluettelon muutokset ja tulkinnat, promemoria (pdf, på finska)
 6. Anvisning om naturinventeringar i anslutning till ansökan om miljötillstånd för torvutvinning (Valto, på finska)
 7. Tillsyn

Andra bakgrundspromemorior och utredningar från verkställighetsprojektet (1.2.2013–15.6.2014)

Andra utredningar

Minneslistor och förteckningar

Utbildningar och utbildningsmaterial

Publikationer

Kemikaalien parempi huomioiminen ympäristöluvissa – förstudie (pdf, på finska)

 

Mer information

Regeringsråd Oili Rahnasto, tfn. 0295 250 244, fornamn.efternamn@ym.fi

Slutsatser om bästa tillgängliga teknik vid prövning av tillstånd för direktivanläggningar, stora förbränningsanläggningar, små förbränningsanläggningar
Specialist Sami Rinne, tfn. 0295 250 361, fornamn.efternamn@ym.fi

Tillståndsplikt och förteckningar över behörigheten att bevilja tillstånd
Expert Mikko Attila, Finlands miljöcentral, tfn. 0295 251 077, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Bestämmelser om förorening av mark och grundvatten
Miljöråd Anna-Maija Pajukallio, tfn. 0295 250 218, fornamn.efternamn@ym.fi

Tillsyn och avgifter
Konsultativ tjänsteman Juha Lahtela, tfn. 0295 250 371, fornamn.efternamn@ym.fi

 

Publicerad 11.4.2019 kl. 9.11, uppdaterad 2.7.2019 kl. 9.03
 • FI
 •  
 • SV