Gå till innehållet

Modell för samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden

 

Genom lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden har miljölagstiftningen reviderats så att den som ansöker om tillstånd elektroniskt på en gång kan lämna in flera tillståndsansökningar för behandling enligt principen om ett enda serviceställe. Lagen träder i kraft den 1 september 2020 och syftar till att göra det smidigare och snabbare för sökanden att uträtta tillståndsärenden.

För att behandlingen ska kunna samordnas krävs det att sökanden ansöker om tillstånd enligt miljöskyddslagen, vattenlagen eller marktäktslagen. Sökanden kan begära samordning av tillstånden för sitt projekt, om sökanden dessutom ansöker om undantagstillstånd enligt naturvårdslagen eller tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen, gruvlagen eller lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor. Det är fortfarande också möjligt att behandla tillståndsansökningar separat.

Ansökan om tillstånd hos ett enda serviceställe.png

Samordningsmodell till myndigheterna

För att stödja det arbete som tjänstemän utför för att samordna behandlingen har miljöministeriet tagit fram en modell för samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden. Modellen består av tre delar:

  • Presentation  (pptx)
  • Instruktion som bland annat innehåller exempel på åtgärder och textmallar (docx, kommer i Augusti )
  • Prosessikaavio (Processchema på finska, pdf)

Beroende på vilken av myndigheterna som är behörig i fråga om det miljö-, vatten- eller marktäktstillstånd som ansluter sig till projektet är det regionförvaltningsverket eller den kommunala miljövårdsmyndigheten som är samordnande myndighet. De behöriga myndigheterna i fråga om övriga miljötillstånd är närings-, trafik- och miljöcentralen, Säkerhets- och kemikalieverket och kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Den samordnande myndigheten samordnar samarbetet mellan myndigheterna i det projekt som ska samordnas, i syfte att kombinera handläggningsfaserna för de olika tillstånden. Behörigheten när det gäller behandling av tillståndsansökningar och meddelande av beslut är oförändrad.

Målet är att koncentrera ansökningen av miljörelaterade tillstånd och uppföljningen av handläggningen till tjänsten Tillstånd och tillsyn (tem.fi), som byggs för tillfället. Än så länge pågår dock utvecklingen av enhetliga lösningar för ärendehantering till vissa delar. I samordningsprojekten övervägs därför de lämpligaste rutinerna efter läge inom ramen för instruktionen.

Modellen har tagits fram under styrning av en uppföljningsgrupp som har tillsatts av miljöministeriet. Innan modellen färdigställdes, beaktades också kommentarerna från remissförfarandet som myndigheterna ordnade våren 2020.

Lagberedning

Lagen bereddes i lagstiftningsprojektet om ett enda serviceställe 2016–2019.

Mer information:

Riitta Rönn, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 250 255, fornamn.efternamn@ym.fi
Sari Rapinoja, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 320, fornamn.efternamn@ym.fi
Anju Asunta, projektchef, tfn 0295 250 191, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 16.1.2018 kl. 10.46, uppdaterad 8.7.2020 kl. 10.55
  • FI
  •  
  • SV