Gå till innehållet

Miljöbrott

Miljöbrott är ofta brott som är utan målsägare och där ett gemensamt rättsobjekt kränks – i detta fall miljön, som tillhör oss alla. Motivet bakom miljöbrott är ofta gärningsmannens strävan efter ekonomisk vinning eller andra fördelar. Bekämpningen av miljörelaterade brott och realiseringen av straffrättsligt ansvar har upplevts vara utmanande frågor.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna och de kommunala miljövårds- och byggnadstillsynsmyndigheterna samarbetar i tillsynen över miljölagstiftningen. I miljöbrottmål ansvarar förundersökningsmyndigheterna för förundersökningen och åklagarväsendet för åtalsprövningen. Även Tullen och Gränsbevakningsväsendet har en central roll när det gäller att förebygga och bekämpa gränsöverskridande miljöbrottslighet.

Öljytynnyrit
© Riku Lumiaro, Miljöförvaltningens bildbank

Strategin för miljöbrottsbekämpning

I den strategi för miljöbrottsbekämpning som färdigställdes 2015 ingår följande mål:

  • Myndighetssamarbetet inom bekämpningen av miljöbrott ska utvecklas
  • Ministeriernas resultatstyrning i miljöbrottsärenden ska stärkas
  • Det ska utarbetas en gemensam miljöbrottsutbildning
  • Befintliga statistik- och uppföljningsuppgifter förädlas och utnyttjas vid bekämpningen av miljöbrott
  • Behoven att utveckla lagstiftningen ska utvärderas tillräckligt ofta
  • Attityderna påverkas
  • Utvecklingen inom internationell miljöbrottslighet ska följas upp och
    myndigheternas roll bedömas

Avsikten är att nå målen senast 2020. En av miljöministeriet tillsatt verkställighetsgrupp där alla centrala aktörer är representerade ser till att de praktiska åtgärderna genomförs. Följ verkställighetsgruppens arbete på statsrådets webbplats:


Mer information

Lagstiftningsdirektör Riitta Rönn, tfn 0295 250 255, fornamn.efternamn@ym.fi

Regeringsråd Tia Laine-Ylijoki-Laakso, tfn 0295 250 150, tia.laine-ylijoki(at)ym.fi

Publicerad 1.7.2019 kl. 9.56, uppdaterad 16.8.2019 kl. 11.45