Gå till innehållet

Internationellt samarbete – olje- och kemikalieskador

Bekämpning av omfattande olje- eller kemikalieskador som förorsakas av fartyg förutsätter alltid internationellt samarbete.  Bestämmelser om samarbetet i Östersjöområdet finns i konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö. Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) kommer vid sina möten överens om de gemensamma åtgärderna. Bestämmelser om det nordiska samarbetet om bekämpning finns i det s.k. Köpenhamnsavtalet om samarbete i fråga om bekämpning av förorening av havet. De nordiska länderna har med Kanada, Ryssland och Förenta staterna också ingått avtal om samarbete kring bekämpning av oljeskador i Arktis. Dessutom har Finland ingått bilaterala avtal om samarbete kring oljebekämpning med Ryssland och Estland.

Under Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har det ingåtts en konvention om utveckling och samarbete i anslutning till oljebekämpningsberedskap (OPRC). Parterna i konventionen har också godkänt ett protokoll om bekämpning av olyckor som förorsakas av farliga och skadliga ämnen (OPRC-HNS-protokollet). Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) kompletterar EU-ländernas bekämpningsresurser med utrustning som är avsedd för gemensam användning och genom att hyra ut bekämpningsfartyg.

Öljyntorjunta-alus, Halli
Jouko Pirttijärvi, Miljöförvaltningens bildbank

Internationella avtal

 • HELCOM: 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö (FördrS 2/2000, pdf)
 • Överenskommelse mellan Finland och Estland om samarbete vid bekämpning till havs av skador genom förorening, 1993 (FördrS 31/1995, på finska, Finlex)
 • Överenskommelse mellan Finland och Ryssland om samarbete vid bekämpning av förorening av Östersjön som till följd av olycksfall förorsakats av olja och andra skadliga ämnen, 1989 (Förordningen på finska SopS 54/1990, Finlex)
 • Internationell konvention om ingripande på det öppna havet vid olyckor som är ägnade att medföra förorening genom olja (IMO/intervention), 1969 (Lagen på finska SopS 62/1976, förordningen på finska, SopS 63/1976, Finlex)
  • Tillhörande protokoll: 1973 års protokoll om ingripande på det öppna havet vid föroreningar genom andra ämnen än olja (IMO/1973) (Lagen på finska SopS 72/1986 och förordningen på finska SopS 74/1986, Finlex)
 • 1990 års internationella konvention om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening genom olja (IMO/OPRC, på engelska) (FördrS 32/1995, på finska, Finlex)
  • Tillhörande protokoll: Protokoll om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen (IMO/OPRC-HNS, på engelska) [Lagen: FördrS 64/2015 (pdf), förordningen: FördrS 65/2015 (pdf), avtalstexten även på engelska]
 • Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samarbete i fråga om bekämpning av förorening av havet genom olja eller andra skadliga ämnen, 1993 (Lagen på finska SopS 71/1998, förordningen på finska SopS 72/1998, Finlex)
 • Avtal om samarbete om beredskap för och insatser vid förorening av den marina miljön genom olja i Arktis (FördrS 15/2016, pdf)
Publicerad 14.9.2017 kl. 10.28, uppdaterad 11.8.2020 kl. 7.45