Gå till innehållet

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik gav anvisningar inför beredningen av en revidering av klimatlagen

Pressmeddelande 18.3.2020 kl. 7.41

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik sammanträdde tisdagen den 17 mars 2020. Ministrarna diskuterade de centrala beredningsprinciperna inför revideringen av klimatlagen och tog del av en lägesrapport om arbetet i den arbetsgrupp som behandlar energiskattereformen. Ministerarbetsgruppen fick också en översikt över coronavirusutbrottets konsekvenser för energisektorn.

Klimatlagen, som trädde i kraft 2015, ska revideras så att målet om klimatneutralitet 2035 kan uppnås. Markanvändningssektorn kommer att inkluderas i lagen, och det tas också in konkreta utsläppsminskningsmål för 2030 och 2040. Den gällande klimatlagen är en ramlag som endast gäller myndigheter. I lagen föreskrivs det om ett planeringssystem för klimatpolitiken.

Ministerarbetsgruppen konstaterade att man i lagen bör behandla klimatneutralitet som ett medelvärde över flera år, inte som ett enskilt punktmål. Ministerarbetsgruppen framhöll också att planeringssystemet måste omfatta alla sektorer.

”Målet om klimatneutralitet gäller alla sektorer, och det innebär att det krävs en övergripande översyn. Planeringen av klimatåtgärderna bör vara tydlig och förutsägbar så att det också är lätt för medborgare, företag och organisationer att följa planeringen och delta i arbetet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Regeringsprogrammet innehåller riktlinjer för energiskattereformen. Avsikten är att sänka punktskatten på elström till den miniminivå som EU tillåter och frångå systemet för återbetalning av energiskatt inom industrin. Skattenivån för uppvärmningsbränslen höjs med 100 miljoner euro under valperioden. Användningen av torv som energikälla ska åtminstone halveras före 2030, och som ett led i den totala översynen av energibeskattningen bedöms också vilka förändringar som krävs i beskattningen av torv. Beredningen utförs av den arbetsgrupp som utrett reformen av energibeskattningen. Arbetsgruppens centrala riktlinjer ska utformas före regeringens ramförhandlingar i april. Ministerarbetsgruppen fick en lägesrapport om beredningen.

Ministerarbetsgruppen konstaterade att coronaviruset har många slags konsekvenser för energisektorn. Elmarknaden fungerar dock, och företagen är väl förberedda på olika konsekvenser. Det finns ingen omedelbar risk för energisektorn, men man följer situationen noggrant och bereder sig aktivt på olika scenarier.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik ska med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, stärkande av kolsänkorna och klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.

Mer information:

Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 16 82, riikka.yliluoma@ym.fi