Beredskapsärenden vid miljöministeriet

Miljöministeriet styr, övervakar och samordnar miljöförvaltningens beredskap för särskilda situationer i normalaoch exceptionella förhållanden. Med beredskapen säkerställs att uppgifterna sköts så ostört som möjligt i alla situationer.

Grunden för miljöministeriets beredskap utgörs av statsrådets principbeslut 16.12.2010 om säkerhetsstrategi för samhället. I säkerhetsstrategin för samhället definieras miljöförvaltningens centrala uppgifter i anslutning till särskilda situationer i normala och exceptionella förhållanden.

Särskilda situationer

Exempel på särskilda situationer som är betydande för miljöministeriet är

  • omfattande förorening av mark- och vattenområde
  • land-, havs- eller lufttrafikolycka
  • olycka som innefattar farliga ämnen
  • allvarlig djur- eller växtsjukdomsepidemi
  • massdöd av organismer
  • störningar i vattenförsörjningen (inkl. avloppsvattenhantering)
  • störningar i avfallshanteringen.

Den mest betydande särskilda situationen som miljöministeriet ansvarar för är oljeolyckor till havs. En rapport har publicerats om hur bekämpningen av omfattande fartygsoljeskador organiseras.

Undantagsförhållanden och beredskapslagen

Myndigheterna ska säkerställa att deras uppgifter kan skötas så störningsfritt som möjligt också vid undantagsförhållanden. Undantagsförhållanden är situationer som definierats i beredskapslagen, exempelvis särskilt allvarliga storolyckor. I beredskapslagen föreskrivs om myndigheternas befogenheter under undantagsförhållanden.

Beredskapsorganisation

Miljöministeriet har en beredskapsgrupp som leds av ministeriets beredskapschef. Beredskapsgruppen koordinerar ministeriets beredskapsplanering.

Vid miljöministeriet finns med tanke på exceptionella situationer ett jourarrangemang. I allvarliga exceptionella situationer samlas en krisgrupp vid ministeriet för att ta hand om situationen.

Finlands miljöcentral upprätthåller en miljöskadejour dygnet runt för brådskande åtgärder förorsakade av olje- och kemikalieskador och andra exceptionella situationer i miljön. Telefonnumret till jouren är avsett endast för kommunikation mellan myndigheterna. Man tar kontakt med jouren via nödcentraler och sjöräddningscentraler.

Ytterligare information

Beredskapschef Teppo Lehtinen, fornamn.eftenamn@ym.fi

Publicerad 14.5.2013 kl. 16.06, uppdaterad 3.5.2019 kl. 13.16