Gå till innehållet

EU:s Life-program – finansiering för miljö- och klimatprojekt

EU:n LIFE-ohjelma – rahoitusta ympäristö- ja ilmastohankkeisiin
 

EU:s Life-program är den enda EU-finansiering som enbart riktar sig till miljö, naturskydd och klimatåtgärder. Miljöministeriet är den nationella kontaktpunkten för programmet (National Contact Point). Life-programmets (2014-2020) budget uppgår till cirka 3,4 miljarder euro.

Life-programmet är indelat i två delprogram:

1) Miljö, genom vilket man finansierar projekt som främjar skydd av den biologiska mångfalden, miljöskydd och resurseffektivitet samt miljöstyrning och miljöinformation.

2) Klimatpolitik, genom vilket man finansierar projekt som främjar begränsning av klimatförändringar, klimatanpassning samt klimatstyrning och klimatinformation.

Europeiska kommissionens medfinansiering för Life-projekt är 55–75 % av projektets totala budget, beroende på projekttyp och delprogram. Life-programmets rättsliga grund är EU:s Life-förordning (1293/2013).

För vad kan finansiering sökas?

Teman för Life-miljöprojekt kan vara vatten och havsmiljö, avfall, resurseffektivitet, miljö och hälsa, luftkvalitet eller utsläpp. Life-naturprojekten ska fokusera på åtgärder som främjar genomförandet av EU:s habitatdirektiv och fågeldirektiv medan fokus i projekten för biologisk mångfald ska ligga på åtgärder som bidrar till genomförandet av EU:s strategi för biologisk mångfald. Närmare tematiska prioriteringar för Life-miljöprojekt och Life-naturprojekt finns i det fleråriga arbetsprogrammet för Life 2018–2020.

Teman för projekt för begränsning av klimatförändringar kan vara t.ex. förnybara energikällor, energieffektivitet, markanvändning och kolsänkor, åtgärder för att effektivisera utsläppshandelssystemet, åtgärder för att minska växthusgasutsläppen eller uppföljning av och rapportering om dem. Projekt för klimatanpassning kan i sin tur fokusera på t.ex. anpassning av städer, motståndskraft hos infrastruktur, översvämnings- och kustförvaltning eller anpassning av jordbruks-, skogsbruks- och turismsektorerna. I det fleråriga arbetsprogrammet finns närmare information också om eventuella teman för klimatförändringsprojekt.

De traditionella Life-projekten fokuserar på pilotförsök och demonstrationer av, bästa praxis hos eller kommunikation om lösningar som hänför sig till nämnda teman. De traditionella Life-projekten bereds av sökanden. Miljöministeriet ordnar årligen ett Life-infoseminarium där man får information om ansökan om stöd för traditionella Life-projekt.

Integrerade Life-projekt är omfattande projekt som bereds i samarbete med miljöministeriet och sökanden och som genomför sådana planer eller strategier för miljö eller klimat som krävs enligt unionslagstiftning om miljö eller klimat eller som utarbetats av nationella myndigheter. Integrerade Life-projekt omfattar, utöver ett kärnprojekt som genomförs med Life-medel, kompletterande projekt som finansieras genom andra nationella eller privata finansieringskällor eller unionsmedel. I Finland pågår för närvarande tre integrerade Life-projekt: Freshabit LIFE IP, Circwaste och Canemure.

Ansökan om Life-finansiering

Life-finansiering kan sökas av en i EU registrerad juridisk person, dvs. t.ex. företag, forskningsinstitut och organisationer inom den offentliga förvaltningen. Ansökan om Life-finansiering ordnas en gång om året. Den öppnas i april och stängs antingen i juni (delprogrammet Miljö) eller i september (delprogrammet Klimatpolitik). Ansökan görs på engelska i kommissionens tjänst eProposal.

Ansökan för delprogrammet Miljö sker i två faser: I den första fasen lämnar sökandena in ett utkast till en projektplan på cirka 10 sidor. Utifrån utkastet bjuder kommissionen in en del av projekten att delta i den andra fasen. De sökande som bjudits in att delta i den andra fasen ska lämna in en detaljerad projektplan. Ansökan för delprogrammet Klimatpolitik sker i en enda fas, och där lämnas det in endast en detaljerad projektplan. Ansökningsprocessen för Life-projekten tar cirka ett år.

Ett viktigt kriterium för att beviljas Life-finansiering är projektets EU-mervärde, vilket innebär projektets bidrag till de prioriteringar och specifika mål som fastställs i Life-förordningen och det fleråriga arbetsprogrammet. Ett viktigt urvalskriterium är också resultatens hållbarhet, dvs. förmågan att upprätthålla projektets resultat på lång sikt genom att dela med sig av, upprepa eller överföra resultaten.

Mer information om tidsplanen för ansökan finns på kommissionens webbplats för Life-ansökan. På webbplatsen finns också det senaste ansökningspaketet för sökande. I paketet finns detaljerade uppgifter om ansökningsomgången för varje delprogram.

Förberedande finansiering och medfinansiering för Life-projekt

Miljöministeriet stöder Life-projekten genom att bevilja förberedande finansiering för beredning av Life-ansökan och genom att bevilja nationell medfinansiering (30 000 €, 50 000 € eller 100 000 €) för konkurrenskraftiga Life-projekt som stöder ministeriets strategi. Ansökningstiden börjar den 23 januari 2020 och finansiering kan sökas vid två olika tidpunkter. Den första ansökningsomgången avslutas den 28 februari 2020 och den andra den 29 april 2020. Mer information finns i anvisningarna nedan. Obs! den andra ansökningsdagen har förändras, avslutsdagen är den 20 maj. Mer information finns på finska sidan.

Ett infoseminarium om Life 2020 ordnas i Banksalen i miljöministeriet torsdagen den 23 april kl. 11–16.

Life 2019-infoseminarium

Ytterligare

Pekka Harju-Autti
konsultativ tjänsteman
tfn +358 50 365 2359
fornamn.efternamn@ym.fi

Milka Parviainen
specialsakkunnig
tfn +358 50 475 2218
fornamn.efternamn@ym.fi

Heta-Elena Heiskanen
specialsakkunnig
tfn +358 50 347 1132
fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 14.5.2013 kl. 15.33, uppdaterad 4.8.2020 kl. 11.08