Gå till innehållet

Öppna ansökningar

Nu öppnar två utlysningar av specialunderstöd till kommunerna: Understöd för iståndsättning och utveckling av områden för närrekreation och motsvarande understöd för nationalstadsparker

21.9.2020
Som en del av regeringens återhämtningspaket anvisas kommunerna finansiering dels för iståndsättning och utveckling av rekreationsområden, dels för iståndsättning och utveckling av befintliga nationalstadsparker. Sammanlagt 13 miljoner euro kan delas ut i understöd. Ansökningstiden för båda specialunderstöden är 21.9–30.11.2020, och projekten ska genomföras under 2021.

Miljöministeriet stöder projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn – understöd kan sökas nu

31.7.2020
Inom ramen för miljöministeriets program för träbyggande beviljas under två ansökningsomgångar understöd för projekt som främjar användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader. Ansökningstiden för den första ansökningsomgången är 31.7.2020–31.8.2020 och för den andra omgången 1.10.2020–16.11.2020.

Kommunerna erbjuds understöd för att utveckla äldres boende

16.6.2020
Miljöministeriets åtgärdsprogram för äldres boende beviljar kommuner och samkommuner understöd för projekt som kan förbättra äldres boende på lång sikt.

Regeringen beslutade om stöd till kompletteringsbyggande

11.6.2020
Statsrådet har i dag fattat beslut om de understöd för kommunalteknik som beviljas ur statens bostadsfond och som hänför sig till intentionsavtalen för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal). Åren 2020–2023 beviljas sammanlagt 60 miljoner euro i understöd, och med detta belopp stöds i synnerhet kompletteringsbyggande.

Miljöministeriet beviljar statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall

15.5.2020
Miljöministeriet kan bevilja statsunderstöd för investeringar och projekt som hänför sig till insamling, transport och lagring av oljeavfall samt för informationskampanjer som hänför sig till insamling av oljeavfall 2020. Ansökningstiden för ansökan om understöd är 15.5–5.6.2020.

Miljöministeriet utlyser en ansökan om specialunderstöd som en del av Helmi-programmet: tre miljoner till kommunernas naturvårdsarbete

11.5.2020
Miljöministeriet beviljar understöd till bevarings-, restaurerings- och vårdprojekt samt till sådant investerings- och planeringsarbete som är i nära anknytning till förbättring av livsmiljöer. Helmi-livsmiljöprogrammet är ett viktigt verktyg i arbetet med att stoppa utarmningen av naturen i Finland.

Programmet för hållbara städer beviljar finansiering till försök som främjar trivsamma och sunda grönmiljöer

31.3.2020
Inom programmet för hållbara städer beviljas finansiering till försök som syftar till att skapa trivsamma och sunda grönmiljöer. Finansiering kan sökas fram till den 15 april. Det totala beloppet understöd som delas ut uppgår till 300 000 euro.

Utlysning av statsunderstöd för verksamhet i arbetsgrupper som svarar för bedömning av hotade arter och andra arbetsgrupper som främjar skyddet av hotade arter samt för sådan riksomfattande uppföljning av arterna som tjänar hotbedömningarna

6.3.2020
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2020 för verksamhet i arbetsgrupper som svarar för bedömning av hotade arter och andra arbetsgrupper som främjar skyddet av hotade arter, för skyddsåtgärder när det gäller de mest hotade arterna samt för sådan riksomfattande uppföljning av arterna som tjänar hotbedömningarna. Ansökningstiden inleds den 6.3.2020, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 23.3.2020.

Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall

6.2.2020
Vid miljöministeriet pågår en tidsbegränsad statlig stödordning vars mål är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. Statsunderstöd kan beviljas för insamling, transport och lagring av oljeavfall till företag som är verksamma i Finland och som bedriver oljeavfallshantering. Ansökningstiden är den 6 februari–31 mars 2020.

Publicerad 17.10.2016 kl. 9.50, uppdaterad 20.2.2019 kl. 11.20
  • FI
  •  
  • SV