Öppna ansökningar

Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall

22.3.2019
Miljöministeriet kan bevilja statsunderstöd till företag som är verksamma i Finland och som bedriver avfallshantering avseende smörjoljor åren 2019 och 2020. Målet med understödet är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. Sammanlagt 3 000 000 euro har reserverats för den statliga stödordningen. Understöd beviljas från moment 35.10.65 i statsbudgeten (oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften).

Nu kan försök och pilotprojekt ansöka om understöd i Kestävä kaupunki -programmet

14.3.2019
Nu öppnas en ansökningsomgång där projekt som kombinerar olika aspekter av hållbar utveckling i städer och kommuner kan ansöka om understöd. Vi stöder försök och pilotprojekt som tar fram nya lösningar på utmaningar i städerna. Ansökningsomgången är öppen till den 2 april.

Utlysning av statsunderstöd för verksamhet i arbetsgrupper som svarar för bedömning av hotade arter och andra arbetsgrupper som främjar skyddet av hotade arter samt för sådan riksomfattande uppföljning av arterna som tjänar hotbedömningarna

7.3.2019
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2019 för verksamhet i arbetsgrupper som svarar för bedömning av hotade arter och andra arbetsgrupper som främjar skyddet av hotade arter, för skyddsåtgärder när det gäller de mest hotade arterna samt för sådan riksomfattande uppföljning av arterna som tjänar hotbedömningarna. Ansökningstiden inleds den 7 mars 2019, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 29 mars 2019.

Miljöministeriet efterlyser projekt som kan effektivisera vattenskyddet

20.2.2019
Miljöministeriet utlyser understöd för vattenskydd. Understöd beviljas för arbete som främjar vatten- och havsvården eller återvinningen av näringsämnen och som stöder målen för det program för effektiviserat vattenskydd som inleds i år. Siktet är inställt på insatser som kan vidareutveckla sådant arbete som fått en god start och omsätta goda metoder i praktiken. När det gäller återvinning av näringsämnen ligger fokus bl.a. på urban odling.

Publicerad 17.10.2016 kl. 9.50, uppdaterad 20.2.2019 kl. 11.20
  • FI
  •  
  • SV