Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöförvaltningen

På denna webbplats finns information om de statsunderstöd som miljöförvaltningen beviljar enligt prövning. Understöden beviljas av miljöministeriet och av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Anvisningar och blanketter för ansökan finns i anslutning till respektive understöd eller i samband med den kungörelse om understöd som offentliggörs separat.

Understöd kan beviljas för till exempel miljövård, främjande av miljöskydd, bostads- och byggbranschens informationsverksamhet, vård av byggnadsarvet, avloppsvattenrådgivning, skydd av grundvattenområden, genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen samt förverkligande av övriga mål för regeringens spetsprojekt.

Statsunderstöden är förmåner som beviljas enligt prövning, förutsatt att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för året i fråga. Prövningsbaserade statsunderstöd beviljas således för de ändamål som närmare anges i statsbudgeten. Vid prövningen av understöd beaktas särskilt på vilket sätt den verksamhet eller det projekt som ska stödjas främjar de mål som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten. Statsunderstöden inom miljöministeriets förvaltningsområde främjar de samhälleliga värden, effekter och strategiska mål som är gynnsamma ur ministeriets synvinkel.

Lagstiftning

Vid handläggningen iakttas statsunderstödslagen, och förfarandet styrs också av förvaltningslagen. Prövningen görs i enlighet med 5 och 7 § i statsunderstödslagen.

Beroende på typen av understöd kan även annan lagstiftning tillämpas. I fråga om understöd för de vattentjänstprojekt som är förenliga med vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen tillämpas till exempel lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och i fråga om understöd för projekt som förbättrar vattenstatusen även statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015). Övrig lagstiftning som tillämpas och villkor i anslutning till detta nämns alltid separat i samband med kungörelsen om understöd. Mottagare av statsunderstöd ska vid användningen av medlen iaktta lagen om offentlig upphandling (1397/2016). Varje upphandlare ska i överensstämmelse med 5 § i upphandlingslagen iaktta lagen om upphandlaren för upphandlingen har fått understöd av en sådan upphandlande enhet som avses i lagen till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde.

 


Understöd som miljöministeriet beviljar

Miljöministeriet öppnar årligen följande ansökningar om prövningsbaserade statsunderstöd. Kungörelsen om understöd publiceras i oktober och ansökningstiden tar slut i slutet av november.

Understöd till nationella naturskydds- och miljöorganisationer för deras verksamhet

Vid prövningen av allmänna understöd beaktas organisationens verksamhetsfält och verksamhetens art, omfattning och effekter samt på vilket sätt sökandens verksamhet främjar de mål som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i propositionen om statsbudgeten. Vid prövningen beaktas dessutom hur stor andel av organisationens totala verksamhet som främjar miljöförvaltningens mål. Vid prövningen beaktas också hur nödvändigt understödet är med tanke på verksamhetens art och omfattning och andra stöd. Som stöd i prövningen används den information som uppgetts i ansökningsblanketten och dess bilagor.

Mer information

Miliza Malmelin
tfn 0295 250 176
fornamn.efternamn@ym.fi

I fråga om den byggda miljön:
Tuija Mikkonen
tfn 0295 250 184
fornamn.efternamn@ym.fi

Understöd till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggbranschen för stödjande av informations- och upplysningsverksamhet

Vid prövningen av allmänna understöd för informations- och upplysningsverksamhet beaktas organisationens verksamhetsfält och verksamhetens art, omfattning och effekter samt på vilket sätt sökandens verksamhet främjar de mål som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i propositionen om statsbudgeten. Vid prövningen beaktas hur stor andel av organisationens totala verksamhet som främjar miljöförvaltningens mål. Vid prövningen beaktas också hur nödvändigt understödet är med tanke på verksamhetens art och omfattning och andra stöd. Som stöd i prövningen används den information som uppgetts i ansökningsblanketten och dess bilagor.

Mer information

Tuija Mikkonen
tfn 0295 250 184
fornamn.efternamn@ym.fi

Understöd för verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden

Understöd beviljas för verksamhet som förbättrar avfallshanteringen och miljövårdsupplysningen i skärgårdsområden, såväl till havs som i inlandet. Den verksamhet som stöds ska bidra till förebyggande av nedskräpning av Finlands havsområden, inlandsvatten, stränder och skärgårdsområden samt till rena, trivsamma och säkra områden och möjligheter till friluftsverksamhet och båttrafik. Stödobjektet kan vara en konkret avfallshanteringsinsats, allmän miljövårdsfostran och miljöupplysning eller till dessa anknutna utvecklingsprojekt som genomförs med tanke på målen.

Speciallagstiftning

Mer information

Sirje Stén
tfn 0295 250 276
fornamn.efternamn@ym.fi

Miliza Malmelin
tfn 0295 250 176
fornamn.efternamn@ym.fi

Understöd för förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden

Understöd beviljas endast för förvärv av regionalt eller nationellt betydelsefulla rekreationsområden förutsatt att detta samtidigt främjar skyddet av den biologiska mångfalden. Understöd kan beviljas kommuner eller sammanslutningar som kommunerna bildat för förvärv av rekreationsområden.

Mer information

Miliza Malmelin
tfn 0295 250 176
fornamn.efternamn@ym.fi

Understöd för journalisters och fotografers resor och för annan kommunikation

Understöd kan beviljas för kommunikation som i överensstämmelse med budgetpropositionen hänför sig till effektmålen i miljöministeriets strategi:

 • en god miljö och biologisk mångfald
 • ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle
 • hållbar stadsutveckling

Understöd kan beviljas till följande aktörer eller till följande ändamål:

 • journalister och fotografer för rese- och logikostnader i Finland eller utomlands för redaktionellt arbete med anknytning till miljöfrågor
 • andra kommunikationsprojekt

Mer information

Ulla Ahonen
tfn 02952 59952
fornamn.efternanm@ym.fi

Understöd för verksamhet i arbetsgrupper som svarar för bedömning av hotade arter och andra arbetsgrupper som främjar skyddet av hotade arter, för skyddsåtgärder när det gäller de mest hotade arterna samt för sådan riksomfattande uppföljning av arterna som tjänar hotbedömningarna

Den primära verksamhet som kan få stöd är sådant långsiktigt arbete som krävs för bedömning av hotet mot Finlands fjärils- och svamparter i arbetsgrupper bestående av experter samt annan verksamhet i grupperna som hänför sig till detta, t.ex. kartläggning och uppföljning av de platser där hotade arter förekommer, insamling av information, samarbete med andra intresserade aktörer, främjande av artskydd och tillhandahållande av expertis. Understöd kan inom ramen för anslaget dessutom också beviljas för annan sådan riksomfattande artuppföljning som tjänar hotbedömningen, för verksamhet i artspecifika arbetsgrupper som främjar skyddet av arter som löper stor risk för utrotning och för genomförande av särskilda skyddsåtgärder.

Mer information

Esko Hyvärinen
tfn 0295 250 094
esko.o.hyvarinen@ym.fi

 


Understöd som söks vid NTM-centralerna

Prövningsbaserade statsunderstöd kan också sökas hos NTM-centralerna inom ansvarsområdet för miljö och naturresurser. Närmare uppgifter, anvisningar och ansökningsblanketter finns på NTM-centralernas webbplatser:

Understöd beviljas av NTM-centralerna för följande ändamål:

 • Vård av byggnadsarvet
 • Miljövård i skärgården
 • Utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden
 • Avloppsvattenrådgivning i glesbygden
 • Genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen
 • Nationellt eller regionalt betydande projekt som främjar hållbar utveckling, värnande om kulturmiljön och annan miljöfostran och miljöupplysning (NTM-centralen i Mellersta Finland)
 • Verksamhet som främjar avfallshanteringen i fjällområden (NTM-centralen i Lappland)

De statsunderstöd inom miljöförvaltningen som NTM-centralerna beviljar enligt prövning handläggs vid miljöministeriet av följande personer:

Vård av byggnadsarvet
Matleena Haapala
tfn 0295 250 332
fornamn.efternamn@ym.fi

Miljövård i skärgården
Tapio Heikkilä
tfn 0295 250 166
fornamn.efternamn@ym.fi

Utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden
Juhani Gustafsson
tfn 0295 250 338
fornamn.efternamn@ym.fi

Avloppsvattenrådgivning i glesbygden
Ari Kangas
tfn 0295 250 340
fornamn.efternamn@ym.fi

Genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen
Antton Keto
tfn 0295 250 148
fornamn.efternamn@ym.fi

Avfallshanteringen i fjällområden
Sirje Stén
tfn 0295 250 276
fornamn.efternamn@ym.fi

Projekt inom miljöfostran
Miliza Malmelin
tfn 0295 250 176
fornamn.efternamn@ym.fi
och
Tuija Mikkonen
tfn 0295 250 184
fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 17.10.2016 kl. 9.49, uppdaterad 19.6.2019 kl. 15.10
 • FI
 •  
 • SV