Gå till innehållet

Statsunderstöd som miljöförvaltningen beviljar efter prövning

Miljöförvaltningen beviljar statsunderstöd för till exempel miljövård, främjande av miljöskydd, verksamhet inom bostads- och byggnadsbranschen, vård av byggnadsarvet, skydd av grundvattenområden, genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen samt genomförande av programmet för effektiverat vattenskydd.

Statsunderstöden är förmåner som är beroende av prövning. Statsunderstöd kan beviljas förutsatt att riksdagen beviljar medel för understöden i statsbudgeten för året i fråga. Statsunderstöd beviljas för de ändamål som specificeras i statsbudgeten. Vid prövningen av understöden beaktas särskilt på vilket sätt den verksamhet eller det projekt som ansöker om stöd främjar de mål som angetts för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten. Statsunderstöden inom miljöministeriets förvaltningsområde främjar de samhälleliga värden, effekter och strategiska mål som är gynnsamma ur ministeriets synvinkel.

Miljöförvaltningens understöd beviljas både av miljöministeriet och av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Närmare information om understöden samt anvisningar och blanketter publiceras i samband med att understöden utlyses.

Miljöministeriet utlyser årligen statsunderstöd som beviljas efter prövning. Utlysningen publiceras varje år i oktober, och ansökningstiden går ut i slutet av november.

Lagstiftning om statsunderstöd som beviljas efter prövning

Vid handläggningen av understöd iakttas statsunderstödslagen. Förfarandet styrs dessutom av förvaltningslagen och lagen om rättegång i förvaltningsärenden (från den 1 januari 2020). Prövningen görs i enlighet med 5 och 7 § i statsunderstödslagen.

Beroende på typen av understöd kan även annan lagstiftning tillämpas, till exempel i fråga om understöd för projekt som förbättrar vattenstatusen statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015). Övrig tillämplig lagstiftning och tillhörande villkor nämns alltid separat i samband med utlysningen av understöd.

Mottagare av statsunderstöd ska i användningen av medlen iaktta lagen om offentlig upphandling (1397/2016). I enlighet med 5 § i lagen om offentlig upphandling ska upphandlare iaktta lagen om upphandlaren har fått understöd för upphandlingen av en upphandlande enhet som avses i lagen till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde. Om det är fråga om ekonomisk verksamhet ska dessutom EU:s regler för statligt stöd iakttas.

Läs mer

Publicerad 17.10.2016 kl. 9.49, uppdaterad 4.5.2020 kl. 13.14
  • FI
  •  
  • SV