Gå till innehållet

Stängda ansökningar

Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur, kompletterande utlysning

29.1.2020
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2020 för ordnande av vård för skadade vilda djur. Ansökningstiden inleds den 30 januari 2020, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 14 februari 2020.

Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur

10.12.2019
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2020 för ordnande av vård för skadade vilda djur. Ansökningstiden inleds den 10 december 2019, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 24 januari 2020.

Utlysning av understöd för klimatprojekt i kommunerna

29.11.2019
Miljöministeriet beviljar understöd för sådana projekt i kommunerna som syftar till att minska växthusgasutsläppen inom den sektor, som inte omfattas av utsläppshandeln dvs. ansvarsfördelningssektorn (406/2009/EG). Stödet beviljas som ett sådant specialunderstöd som avses i 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) för ett projekt med begränsat innehåll och syfte.

Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2020 kan sökas från den 21 oktober 2019

21.10.2019
Statsunderstöd för 2020 inom miljöministeriets förvaltningsområde kan sökas 21.10–2.12.2019. Understöden beviljas efter prövning. Vid beviljandet bedöms hur den verksamhet eller det projekt som ansöker om stöd främjar de mål som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten. Miljöförvaltningens understöd beviljas både av miljöministeriet och av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna).

Statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall

22.3.2019
Miljöministeriet kan bevilja statsunderstöd till företag som är verksamma i Finland och som bedriver avfallshantering avseende smörjoljor åren 2019 och 2020. Målet med understödet är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. Sammanlagt 3 000 000 euro har reserverats för den statliga stödordningen. Understöd beviljas från moment 35.10.65 i statsbudgeten (oljeavfallshantering som finansieras med oljeavfallsavgiften).

Nu kan försök och pilotprojekt ansöka om understöd i Kestävä kaupunki -programmet

14.3.2019
Nu öppnas en ansökningsomgång där projekt som kombinerar olika aspekter av hållbar utveckling i städer och kommuner kan ansöka om understöd. Vi stöder försök och pilotprojekt som tar fram nya lösningar på utmaningar i städerna. Ansökningsomgången är öppen till den 2 april.

Utlysning av statsunderstöd för verksamhet i arbetsgrupper som svarar för bedömning av hotade arter och andra arbetsgrupper som främjar skyddet av hotade arter samt för sådan riksomfattande uppföljning av arterna som tjänar hotbedömningarna

7.3.2019
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2019 för verksamhet i arbetsgrupper som svarar för bedömning av hotade arter och andra arbetsgrupper som främjar skyddet av hotade arter, för skyddsåtgärder när det gäller de mest hotade arterna samt för sådan riksomfattande uppföljning av arterna som tjänar hotbedömningarna. Ansökningstiden inleds den 7 mars 2019, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 29 mars 2019.

Utlysning: Statsunderstöd enligt prövning för journalisters och fotografers resor och för annan kommunikation

1.3.2019
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2019 för kommunikation som stöder miljöministeriets strategiska effektmål. Ansökningsomgången öppnar den 1.3.2019. Ansökningar som uppfyller kraven i denna utlysning och tillhörande bilagor ska lämnas in till miljöministeriet senast den 25.3.2019.

Miljöministeriet efterlyser projekt som kan effektivisera vattenskyddet

20.2.2019
Miljöministeriet utlyser understöd för vattenskydd. Understöd beviljas för arbete som främjar vatten- och havsvården eller återvinningen av näringsämnen och som stöder målen för det program för effektiviserat vattenskydd som inleds i år. Siktet är inställt på insatser som kan vidareutveckla sådant arbete som fått en god start och omsätta goda metoder i praktiken. När det gäller återvinning av näringsämnen ligger fokus bl.a. på urban odling.

Miljöministeriet delar ut en halv miljon euro till klimatprojekt i kommunerna

19.2.2019
Miljöministeriet utlyser finansiering för sådana projekt i kommuner och regioner som syftar till att minska växthusgasutsläppen från uppvärmning av byggnader, användning av arbetsmaskiner, avfallshantering, användning av F-gaser, trafik och transport samt jordbruk. Omkring en halv miljon euro har reserverats för projekten. Utlysningen av understöd ingår i projekthelheten Kommunernas klimatlösningar, som pågår 2018–2020 och som ska påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna.

Publicerad 17.10.2016 kl. 9.50, uppdaterad 20.2.2019 kl. 11.23
  • FI
  •  
  • SV