Utlysning av understöd för klimatprojekt i kommunerna

Nyhet 29.11.2019 kl. 8.25

Verksamhet som kan få understöd

Miljöministeriet beviljar understöd för sådana projekt i kommunerna som syftar till att minska växthusgasutsläppen inom den sektor, som inte omfattas av utsläppshandeln dvs. ansvarsfördelningssektorn (406/2009/EG). Stödet beviljas som ett sådant specialunderstöd som avses i 5 § i statsunderstödslagen (688/2001) för ett projekt med begränsat innehåll och syfte. Understödet betalas under moment 35.10.22, Vissa utgifter för miljövård.

Miljöministeriets understöd kan uppgå till högst 60 procent av de stödberättigande kostnaderna för projektet, dock högst 50 000 euro per projekt. Enligt planerna kan det beviljas sammanlagt omkring 500 000 euro i stöd. Miljöministeriet uppmanar aktörer att ansöka om stöd för såväl mindre försök som större projekt. Understödet får uttryckligen endast användas för sådan projektverksamhet som är föremål för stödet, inte för annan eventuell verksamhet som stödmottagaren bedriver.

Understöd beviljas endast sådana projekt som uppfyller de allmänna förutsättningarna för beviljande av statsunderstöd enligt 7 § i statsunderstödslagen och dessutom samtliga följande villkor:

 • Projektet organiseras av en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskapsförbund, ett bolag som helt ägs av dessa eller ett konsortium som dessa bildar.
 • Projektet syftar till att minska växthusgasutsläppen, av vilka utsläppsminskningarna inom ansvarsfördelningssektorn (trafik och transport, uppvärmning av byggnader, avfallshantering, arbetsmaskiner, Fgaser, jordbruket, småindustrin) ska utgöra merparten.
 • Projektidén kan tillämpas också i andra kommuner/områden eller kommuner/områden av samma typ.
 • Beviljandet av understöd ska anses vara behövligt. Miljöministeriet gör en behovsprövning bl.a. genom att beakta i vilken grad projektet får annat offentligt stöd och om understödet påverkar arten eller omfattningen hos ett projekt som redan håller på att genomföras.
 • Projektet ger klart mervärde jämfört med aktörens vanliga och lagstadgade uppgifter.

Stödberättigande kostnader är inte

 • sådana projektdelar som har koppling till kolsänkor eller utsläppskompensationer för koldioxidneutralitetsmål
 • investeringar i byggnader, infrastruktur, fordon eller anläggningar
 • aktörens lagstadgade uppgifter

Om miljöministeriet anser att understödet gäller ekonomisk verksamhet tillämpas dessutom EU:s regler för statligt stöd i fråga om stöd av mindre betydelse (så kallade de minimis-stöd) enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 samt de villkor i förordningen som gäller stödets maximibelopp och stödnivå. Det totala belopp de minimis-stöd som stödmottagaren får från olika källor får enligt förordningen inte överstiga 200 000 euro under tre på varandra följande beskattningsår. Med ekonomisk verksamhet avses sådan verksamhet inom en organisation som innebär tillhandahållande av varor eller tjänster på en viss marknad. Det har till exempel ingen betydelse i vilken juridisk form verksamheten bedrivs eller huruvida verksamheten är avsedd att vara vinstbringande. Mer information om EU:s regler för statligt stöd finns på adressen https://tem.fi/sv/eu-regler-om-statligt-stod

Att ansöka om understöd

Ansökningsomgången öppnar den 2 december 2019. Ansökan ska ha kommit in till miljöministeriets registratorskontor senast den 31 januari 2020 kl. 16.15. Ansökningar som lämnas in efter den utsatta tiden beaktas inte. Understöd kan endast sökas med den elektroniska ansökningsblanketten (se länken längst upp på sidan), som vid inlämning automatiskt styrs till miljöministeriets registratorskontor.

Sökanden kan vara en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskapsförbund, ett bolag som helt ägs av dessa eller ett konsortium som dessa bildar. Sökanden bör vara en juridisk person eller en sammanslutning av juridiska personer. Samarbete med andra aktörer är tillåtet och önskvärt. Om det är fråga om ett konsortium ska projektet ha en huvudsökande, till vilken miljöministeriet sänder stödbeslutet. Denna svarar för projektet för alla parters del och ser till att parterna i konsortiet sinsemellan i tillräcklig utsträckning har avtalat om hur projektet ska genomföras. Varje huvudsökande eller sökande kan anges som stödmottagare i endast en (1) ansökan. En kommun kan lämna in endast en (1) ansökan, vilket innebär att en kommunorganisation och ett bolag som denna kommun äger inte kan lämna in separata ansökningar.

Den egna finansieringsandelen kan genomföras i form av eget arbete, men då ska projektgenomföraren i sin rapportering tydligt kunna visa att de arbetstimmar som angetts i projektplanen har använts för projektet i fråga (t.ex. genom att föra bok över antalet arbetstimmar). En del av projektets återstående finansieringsbehov kan också bestå av annat offentligt stöd. Enligt 6 § i statsunderstödslagen (688/2001) får statsunderstödet dock inte tillsammans med andra offentliga stöd täcka det fulla beloppet av de totalkostnader som orsakas av det projekt som utgör föremål för statsunderstödet.

Prövningsgrunder

En expertpanel bestående av representanter från miljöministeriet och vid behov andra experter poängsätter och rangordnar ansökningarna. Ansökningar som gäller projekt som uppenbart är ogenomförbara och ansökningar som strider mot stödvillkoren eller är bristfälligt ifyllda avslås. När ansökningstiden har gått ut skickar miljöministeriet ett skriftligt statsunderstödsbeslut (positivt eller negativt) till sökandena. Understöd kan också beviljas till ett mindre belopp än vad som anges i ansökan. Avsikten är att fatta besluten senast den 6 mars 2020.

Poängsättning som används vid anvisandet av anslag (sammanlagt högst 100 poäng):

 • Projektet tar fram så effektiva och ändamålsenliga metoder som möjligt i syfte att minska utsläppen av växthusgaser i kommunen/kommunerna (max. 40 p.)
 • Projektet bidrar till att god klimatpraxis integreras i kommunorganisationens/kommunorganisationernas målinriktade och fortlöpande verksamhet (max. 40 p.)
 • Projektet anknyter till något av dessa teman: insatser för att påskynda klimatarbetet bland kommuninvånarna, klimatsamarbete med företag inom kommunen eller metoder för klimatledarskap inom kommunorganisationen (max. 10 p.)
 • Inom ramen för projektet bedrivs samarbete med andra kommuner eller med aktörer utanför kommunorganisationen (max. 10 p.)

Projektgenomförande och utbetalning av stöd

Projektet kan inledas tidigast den 1 maj 2020 och bör avslutas senast den 30 november 2021, men i övrigt kan sökanden själv bestämma under vilken tid projektet ska genomföras. Utvalda projekt kan beviljas fortsatt finansiering. Beslut om detta fattas av miljöministeriet utifrån projektets resultat och möjligheterna att bredda projektet.

Projektet beviljas finansiering på basis av de faktiska utgifterna. Stödberättigande kostnader är de kostnader som uppges i ansökningsblanketten, till den del de motsvarar de avgränsningar som meddelas i denna utlysning. Miljöministeriet kan häva ett stödbeslut om finansiering av ett projekt, om det visar sig att projektet trots allt inte uppfyller de krav som ställts på det. Sökande som har beviljats understöd förbinder sig att lämna en redovisning för hur statsunderstödet har använts (särskild bokföring), att rapportera om hur projektet framskrider inför varje retroaktiv utbetalning av understöd och att offentliggöra resultaten av sitt projekt efter att projektet har avslutats. Villkoren beskrivs i närmare detalj i stödbeslutet.

Mer information

Miia Berger, sakkunnig, miia.berger@ym.fi

 • FI
 •  
 • SV