Dataskydd och behandling av personuppgifter vid miljöministeriet

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Miljöministeriet
PB 35, 00023 Statsrådet
Telefonväxel 0295 16001
kirjaamo@ym.fi

Dataskyddsombud

Maija Seppälä
tietosuoja@ym.fi

Behandling av personuppgifter

Det ska finnas en lagstadgad grund för behandlingen av personuppgifter. I regel behöver ministeriet uppgifterna för att kunna sköta sina lagstadgade uppgifter, tillhandahålla tjänster och hålla kontakt. Personuppgifterna används inte för andra syften än de som angivits för dem.

Personuppgifterna behandlas av de personer vid ministerierna som förvaltar tjänsterna och de samarbetspartner som producerar tjänsterna och deras underleverantörer. Ministeriet har avtalat om behandlingen av personuppgifter med sina samarbetspartner och underleverantörer i enlighet med dataskyddsförordningen.

Uppgifter lämnas inte ut eller överförs inte utanför EU eller EES.

Rätt att kontrollera egna uppgifter

Du kan be om att få se dina registrerade personuppgifter. Du kan be om uppgifterna genom att fylla i en blankett för utskrift och skicka den till ministeriets registratorskontor. Du kan också be om uppgifterna per e-post från ministeriets registratorskontor.

Blanketten innehåller frågor om dina personuppgifter och andra uppgifter som vi behöver för att kunna leverera registrerade personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Fyll i blanketten noggrant, skriv ut den och skicka den per brev till ministeriets registratorskontor. Du kan också lämna in den ifyllda blanketten till servicestället på Riddaregatan.

Registratorskontorets kontaktuppgifter: Registratorskontoret, Miljöministeriet, PB 35, 00023 Statsrådet
Besöksadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors.
Öppettider: må–fre kl. 7.30 - 16.15
E-postadress: kirjaamo@ym.fi
Telefon: 02952 50300

Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter kan du be att de korrigeras. I din begäran om korrigering ska du specificera vilken uppgift som du anser vara felaktig och hur uppgiften borde ändras.

Då du anmäler fel kan du också be om att behandlingen av dina uppgifter begränsas tills det är säkert att uppgifterna är korrekta.

I vissa kall kan du också be om att få dina uppgifter raderade, t.ex. när det gäller miljöministeriets pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Vid behov kan du anföra besvär eller klagomål hos dataombudsmannen i fråga om behandlingen av dina uppgifter.

Om du behöver ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter vid miljöministeriet, ta kontakt med ministeriets dataskyddsombud (tietosuoja@ym.fi).

Registrerade personuppgifter

YM.fi

Webbtjänsten YM.fi samlar inte uppgifter som gör att enskilda besökare kan identifieras. Ministeriet samlar in allmänna statistiska uppgifter om användningen av webbplatsen som ministeriet använder för att utveckla tjänsterna. På webbplatsen används kakor för att samla in uppgifter, men användaren kan välja att inte ta emot kakor genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Detta kan dock leda till att webbplatsen fungerar bristfälligt. Besöksstatistiken baserar sig på serverns logguppgifter samt på Google Analytics-rapportering, som använder Google Analytics-programmets kakor och Java Script-kod.

I samband med respons kan YM.fi be om e-postadress och/eller andra kontaktuppgifter. Användaren kan också ge respons anonymt, men om svar önskas måste kontaktuppgifterna uppges.

Kommunikation och evenemang

Vi registrerar de uppgifter som du uppgett när du anslutit dig till tjänsten.

  • Prenumeration på pressmeddelanden och övrigt aktualitetsmaterial
  • Prenumeration på nyhetsbrev
  • Uppgifter som du gett vid anmälan till miljöministeriets evenemang

Du kan avsluta prenumerationen på pressmeddelanden, nyhetsbrev och annat aktualitetsmaterial när som helst. En länk för avslutande av prenumerationen finns i varje e-postmeddelande som vi skickar.

Uppgifterna lagras i tjänsten under hela dess livscykel, eller tills du via e-postlänken raderar dina uppgifter eller ber ministeriet radera uppgifterna.

Skötsel av ärenden och kontakter

Vi sparar respons, brev, begäran om information eller handlingar samt andra meddelanden som du har skickat till ministeriet. Uppgifterna lagras i enlighet med ministeriets informationsstyrningsplan.

Uppgifter som miljöministeriet samlar in som arbetsgivare

Uppgifter som gäller personalen samlas in för att sköta lagstadgade personal- och ekonomiförvaltningsuppgifter. Uppgifterna fås av tjänstemannen själv och ur statsförvaltningens register. Uppgifterna lagras i enlighet med arkivlagen och miljöministeriets informationsstyrningsplan. Kategorierna av behandlade personaluppgifter gäller bl.a. en persons kontaktuppgifter, utnämning, lön, anställningsförhållanden och arbetstid.

Offentliga belöningar

Statens tjänsteutmärkelsetecken

De uppgifter som behövs för att bevilja statens tjänsteutmärkelsetecken fås ur registren och matrikeln som gäller statsförvaltningens personal. Uppgifterna har fastställts i förordningen om tjänsteutmärkelsetecken. Personuppgifterna som behandlas är namn, personnummer, titel och myndighet samt statliga anställningar. Uppgifterna lagras i enlighet med matrikellagen och arkivlagen.

Förtjänsttecken inom miljöministeriets förvaltningsområde

Inom sitt förvaltningsområde sammanställer ministeriet årligen framställningar om förläning av utmärkelsetecken för riddarordnarna. Behandlingen grundar sig på lagen om offentlig belöning samt reglementet för Finlands Vita Ros’ orden, förordningen angående instiftande av Finlands Lejons orden och ordnarnas bestämmelser om förläning av utmärkelsetecken. Förslagsställaren bör se till att den som föreslås få utmärkelsetecknet har gett sitt samtycke. Uppgifterna lagras vid ministeriet under den tid beviljandet av utmärkelsetecknen behandlas.

Miljöministeriets dataskyddsbeskrivning

Publicerad 3.7.2018 kl. 15.48, uppdaterad 11.2.2020 kl. 16.06