Förbud mot att dumpa avloppsvatten från kryssningsfartyg i östersjön träder i kraft

Pressmeddelande 26.4.2016 kl. 13.50

Kommunikationsministeriet och miljöministeriet informerar

Internationella sjöfartsorganisationen IMO fattade den 22 april 2016 beslut om ikraftträdandet av de föreskrifter som gäller Östersjön som specialområde. I föreskrifterna meddelas förbud mot att kryssningsfartyg släpper ut klosettvatten direkt i havet. Alla Östersjöstater stod enhälligt bakom beslutet.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2019 i fråga om nya fartyg. För kryssningsfartyg som redan är i trafik är tidsfristen 1 juni 2021. Fartyg som kommer från områden utanför specialområdet och som seglar direkt till S:t Petersburg omfattas av en övergångsperiod på två år, dvs. fram till den 1 juni 2023.

"Beslutet är viktigt med tanke på Östersjöns tillstånd. Jag hade visserligen önskat att man hade kunnat avancera lite snabbare. Till all lycka kan hamnarna redan nu ta emot avloppsvatten på behörigt sätt. När det gäller inhemska fartyg har avloppsvattenfrågorna varit i skick redan länge, och i fråga om utländska kryssningsfartyg har rederierna förutsättningar att sköta ärendet i raskare takt än vad beslutet anger", konstaterar miljöminister Kimmo Tiilikainen.

"Kryssningstrafiken på Östersjön är ett positivt tillskott för hela området, även för den finska turistnäringen. Man bör dock samtidigt säkerställa att verksamheten inte belastar den känsliga ekologin i Östersjön. Vi kan vara väldigt nöjda med det samförstånd som nu nåtts inom IMO", kommenterade kommunikationsminister Anne Berner.

I enlighet med den aktionsplan som Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM) godkände 2007 bör övergödningen i Östersjön minskas inom alla sektorer, också inom sjötrafiken.

På ansökan av HELCOM:s medlemsländer och genom beslut av IMO inrättades Östersjön som specialområde 2011. En förutsättning för ikraftträdandet har varit att de Östersjöhamnar där kryssningsfartygen lägger till har tillräcklig kapacitet att ta emot avloppsvattnet.

De nya bestämmelserna gäller alla passagerarfartyg med fler än 12 passagerare. I praktiken gäller bestämmelserna utländska kryssningsfartyg, eftersom de last- och passagerarfartyg som går i regelbunden trafik från Finland redan länge har tömt avloppen i hamnarna.

Förbudet mot att släppa ut avloppsvatten i havet minskar den näringsbelastning som sjöfarten orsakar i Östersjön. Kryssningsfartygen har nu som alternativ att tömma avloppen i hamnarna eller att installera behandlingsanordningar för avloppsvattnet på fartygen så att kväve och fosfor kan avlägnas i enlighet med föreskrifterna (70 % av kvävet och 80 % av fosforn) innan vattnet släpps ut i havet.

Mer information:

Kristiina Isokallio, råd för internationella ärenden, miljöministeriet, tfn +358 295 250 103, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Lolan Eriksson, regeringsråd, kommunikationsministeriet, tfn +358 295 342 493, fornamn.efternamn@lvm.fi