Förfarandena för skydd av flygekorrar inom skogsbruket ändras – kraven på skydd förblir dock oförändrade

Pressmeddelande 14.4.2016 kl. 14.12
Liito-orava
© Marko Schrader | Miljöförvaltningens bildbank

Efter ändringen av naturvårdslagen kommer närings-, trafik- och miljöcentralerna i fortsättningen inte längre att fatta beslut om avgränsning av flygekorrars föröknings- och rastplatser i samband med anmälan om användning av skog. Ändringen träder i kraft fredagen den 15 april 2016. Kraven på skydd av flygekorrar förblir oförändrade: det kommer fortfarande att vara förbjudet att förstöra eller försämra artens föröknings- och rastplatser.

Slopandet av förfarandet med beslut om avgränsning är en del av åtagandet enligt regeringsprogrammet att avveckla normer och lätta upp den administrativa bördan. Närings-, trafik- och miljöcentralerna fattar varje år ca 500 beslut om avgränsning. Besluten har inneburit en betydande mängd administrativt arbete vid centralerna. 

Eftersom endast 1–2 procent av flygekorrarna i Finland har omfattats av avgränsningsförfarandet har förfarandet bedömts ha endast svaga effekter på nivån för skyddet av flygekorrar. Besluten om avgränsning har varit tidsmässigt och geografiskt bundna till den anmälan om användning av skog de hänför sig till, och kraven beträffande flygekorrarnas livsmiljö har inte kunnat bedömas i större utsträckning än så i besluten. Ett förbud enligt naturvårdslagen mot att förstöra eller försämra föröknings- och rastplatser har emellertid också hela tiden varit i kraft och kommer att gälla också i fortsättningen.

Genom att det beslutsförfarande som baserar sig på anmälan om användning av skog slopas accentueras markägarnas och skogsaktörernas eget ansvar i frågan. Det är vettigt att beakta flygekorrarnas föröknings- och rastplatser redan i samband med planeringen av avverkningar, eftersom man då undviker att i ett senare skede eventuellt behöva ändra avverkningsplanerna. Information om platser där flygekorrar har observerats kommer att förmedlas till markägarna särskilt via tjänsten minSkog.fi. Vid behov ger närings-, trafik- och miljöcentralerna råd i frågor som gäller kraven på skydd av flygekorrar. En anvisning om olika sätt att ta hänsyn till flygekorrarna i samband med avverkning håller på att utarbetas som stöd för rådgivningen. 

Flygekorren är en art som enligt EU kräver noggrant skydd. För att trygga föröknings- och rastplatser för flygekorrar kommer Skogscentralen också framöver att informera markägare och innehavare av avverkningsrätter i det fall att en anmälan om användning av skog avser ett område där myndigheten vet att det finns en föröknings- och rastplats för flygekorrar. Skogscentralen underrättar också närings-, trafik- och miljöcentralen om en anmälning om användning av skog.

Ytterligare information:

Miljöråd Esko Hyväringen, miljöministeriet, tfn 0295 250 094, fornamn.efternamn@ymparisto.fi