Revideringen av naturvårdslagstiftningen

Miljöministeriet har börjat revidera naturvårdslagstiftningen. Lagstiftningen ses över för att vi bättre ska kunna bevara naturen och den biologiska mångfalden i Finland. Förlusten av biologisk mångfald måste stoppas, eftersom biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv.

Reformen av naturvårdslagstiftningen omfattar tre parallella projekt:

  • Revidering av naturvårdslagen och naturvårdsförordningen
  • En ny lag om förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter
  • Utvecklande av förfarandet för ekologisk kompensation
Ett foto av skog
© Maire Peuraniemi

Påverka revideringen av naturvårdslagstifningen

Det är viktigt att alla har möjlighet att delta i revideringen. Miljöministeriet öppnade en enkät för att kartlägga allmänhetens synpunkter på revideringen av naturvårdslagstiftningen. Enkäten har publicerats på sex språk: finska, svenska, engelska, nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska. Enkänten är öppen till 21 Februari.

Projektets framsteg

Med tanke på genomförandet av reformen har det tillsatts en brett sammansatt styrgrupp som ska leda arbetet. Det har också utsetts brett förankrade projektgrupper som kommer att stödja de enskilda projekten.

Styrgruppen startade sitt arbete 23.1.2020. Finlands miljöcentral presenterade en lägesbild för reformen av Naturvårdslagen. Styrgruppens medlemmar diskuterade reformens premisser och hur arbetet framskrider.

Styrgruppen samlas nästa gång 27.3.2020.

 

 

Publicerad 17.12.2019 kl. 10.19, uppdaterad 29.1.2020 kl. 14.57