Revideringen av naturvårdslagstiftningen

Revideringen av naturvårdslagstiftningen väckte stort intresse – 2 126 personer svarade på medborgarenkät

27.3.2020
Miljöministeriet inledde en revidering av naturvårdslagstiftningen i januari 2020 genom att höra medborgare och intressegrupper. Allmänheten har haft möjlighet att framföra synpunkter via en webbenkät som var öppen för alla. Det har dessutom förts diskussioner med centrala intressegrupper. Hela 2 126 personer svarade på webbenkäten och lade bland annat fram önskemål om ökade incitament när det gäller naturvård.
Alla pressmeddelanden

Miljöministeriet har börjat revidera naturvårdslagstiftningen. Lagstiftningen ses över för att vi bättre ska kunna bevara naturen och den biologiska mångfalden i Finland. Förlusten av biologisk mångfald måste stoppas, eftersom biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv.

Reformen av naturvårdslagstiftningen omfattar tre parallella projekt:

  • Revidering av naturvårdslagen och naturvårdsförordningen
  • En ny lag om förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter
  • Utvecklande av förfarandet för ekologisk kompensation
Ett foto av skog
© Maire Peuraniemi

Projektets framsteg

Med tanke på genomförandet av reformen har det tillsatts en brett sammansatt styrgrupp som ska leda arbetet. Det har också utsetts brett förankrade projektgrupper som kommer att stödja de enskilda projekten.

Styrgruppen startade sitt arbete 23.1.2020. Finlands miljöcentral presenterade en lägesbild för reformen av Naturvårdslagen. Styrgruppens medlemmar diskuterade reformens premisser och hur arbetet framskrider.

Styrgruppen samlas nästa gång 27.3.2020.

 

Bakgrundsmaterial

Utvärderingar under arbete

En uppdatering av utvärderingen av hur naturvårdslagstiftningen fungerar (Finlands miljöcentral)

En utvärdering om förverkligade forsknings- och pilotprojekt om ekologisk kompensation (Finlands miljöcentral)

 

Publicerad 17.12.2019 kl. 10.19, uppdaterad 24.2.2020 kl. 8.37