Gå till innehållet

Revideringen av naturvårdslagstiftningen

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett nytt stödsystem för restaurerings- och vårdåtgärder inom naturvården

13.5.2020
Det föreslås att det i naturvårdslagen ska tas in bestämmelser om stödinsatser för iståndsättnings-, restaurerings- och vårdåtgärder på privat mark för att främja skyddet av den biologiska mångfalden. Genom förordning av statsrådet får det utfärdas närmare bestämmelser om beviljande av behovsprövat stöd för restaurerings- och vårdåtgärder i vårdbiotoper. Ändringarna möjliggör i synnerhet restaurering och vård inom livsmiljöprogrammet Helmi.
Alla pressmeddelanden

Miljöministeriet har börjat revidera naturvårdslagstiftningen. Lagstiftningen ses över för att vi bättre ska kunna bevara naturen och den biologiska mångfalden i Finland. Förlusten av biologisk mångfald måste stoppas, eftersom biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv.

Reformen av naturvårdslagstiftningen omfattar tre parallella projekt:

  • Revidering av naturvårdslagen och naturvårdsförordningen
  • En ny lag om förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter
  • Utvecklande av förfarandet för ekologisk kompensation
Ett foto av skog
© Maire Peuraniemi

Projektets framsteg

Med tanke på genomförandet av reformen har det tillsatts en brett sammansatt styrgrupp som ska leda arbetet. Det har också utsetts brett förankrade projektgrupper som kommer att stödja de enskilda projekten.

Styrgruppen startade sitt arbete 23.1.2020. Finlands miljöcentral presenterade en lägesbild för reformen av Naturvårdslagen. Styrgruppens medlemmar diskuterade reformens premisser och hur arbetet framskrider.

Styrgruppen samlas nästa gång 27.3.2020.

Samråd

I januari 2020 ombads allmänheten lämna synpunkter på revideringen av naturvårdslagstiftningen genom att svara på en webbenkät. Det fördes också diskussioner med 23 centrala intressegrupper. Hela 2 126 personer svarade på webbenkäten och lade bland annat fram önskemål om ökade incitament.

Enkäten, som kunde besvaras 23.1–21.2.2020, hade publicerats på sex språk: finska, svenska, engelska, nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska. Enkäten var omfattande: svarspersonerna hade möjlighet att ta ställning till den gällande lagstiftningen och dessutom lägga fram förslag inför beredningen av den nya lagstiftningen. I sina svar lyfte svarspersonerna fram många olika arter och naturtyper som kräver skyddsåtgärder. Det fanns dock också olika åsikter: en del ansåg att tillståndet för den biologiska mångfalden kräver snabbare och kraftfullare åtgärder och striktare reglering. Andra ansåg att skyddsnivån på det hela taget är tillräcklig.

Beredningen grundar sig på mångsidig forskningsinformation och utredningar

För att vi ska kunna förstå oss på miljöproblemen, som är nära sammankopplade med varandra, och deras mångfasetterade konsekvenser för den biologiska mångfalden krävs det i allt högre grad tvärvetenskaplig information.

För att stärka det vetenskapliga underlaget för beredningen tillsätter miljöministeriet tillsammans med vetenskapsrådgivningsprojektet SOFI en forskargrupp som har i uppdrag att skapa en helhetsbild av lagreformens konsekvenser. Forskarna, som representerar olika vetenskapsområden, ska i synnerhet fokusera på lagreformens konsekvenser för den biologiska mångfalden, ekonomin och klimatet. I samarbete med forskarna ska de olika dimensionerna av dessa konsekvenser, och kopplingarna mellan dem, identifieras och eventuella kunskapsluckor kartläggas. Samarbetet utgår från workshoppar som kommer att genomföras hösten 2020 där man med stöd av forskargruppen studerar de viktigaste konsekvenserna av lagreformen, bland annat genom analys av konsekvenskedjor.

Genom forskarsamarbetet vill man uppnå en mångsidig och täckande helhetsbild av projektets konsekvenser. Det utgör också grund för konsekvensbedömningen av lagberedningsprojektet och projektgruppernas arbete.

Bakgrundsmaterial

Utvärderingar under arbete

En uppdatering av utvärderingen av hur naturvårdslagstiftningen fungerar (Finlands miljöcentral)

En utvärdering om förverkligade forsknings- och pilotprojekt om ekologisk kompensation (Finlands miljöcentral)

 

Publicerad 17.12.2019 kl. 10.19, uppdaterad 5.5.2020 kl. 15.07