Ekologisk kompensation 

Ekologisk kompensation kommer att utredas i revidering av naturvårdslagen i enlighet med regeringsprogrammet. Med hjälp av ekologisk kompensation kan den skada som mänsklig aktivitet har orsakat den biologiska mångfalden på ett håll kompenseras genom att man ökar den biologiska mångfalden på annat håll.

Ekologisk kompensation är den sista utvägen när det inte är mögligt att undvika eller lindra skador. Den kan alltså endast tillämpas när det inte finns andra metoder som kan tillgripas. Projektet undersöker närmare i vilka fall kompensation kan tillämpas.

Inom ramen för projektet inleds under 2020 ett försök med ekologisk kompensation i ett pilotområde. Inget område har ännu utsetts.

Beroende på resultaten av projektet kommer bestämmelser om ekologisk kompensation eventuellt att tas in i naturvårdslagen i samband med att lagen revideras.

Projektets framsteg

Med tanke på genomförandet av projektet har miljöministeriet tillsatt en brett sammansatt projektgrupp av tjänstemän och representanter för intressegrupper. Projektgruppen lyder under den styrgrupp som samordnar revideringen av naturvårdslagstiftningen.

Vid arbetsgruppens första möte den 12 februari 2020 fastställdes projektets uppdrag och bakgrunden till det. Forskningsdirektör Atte Moilanen, som vid mötet utsågs till ordinarie sakkunnig i arbetsgruppen, presenterade vissa centrala ekologiska utmaningar vid tillämpning av ekologisk kompensation. Vid mötet behandlades också den roll ekologisk kompensation har som styrmedel. Arbetsgruppen fick därtill ta del av en lägesrapport från ett utredningsprojekt som pågår vid Finlands miljöcentral och som handlar om kunskapsnivån och erfarenheter av ekologisk kompensation i Finland.

Arbetsgruppen sammanträder nästa gång den 23 april 2020 och får då ta del av utredningsprojektets slutrapport. Arbetsgruppen ska vid mötet också fatta beslut om en arbetsplan och de centrala frågorna för projektet.

Bakgrundsmaterial:

Viktiga operativa beslut för fastställande av ekologisk kompensation (Suomen ympäristö 5/2017, på finska)

Naturtypernas lämplighet för ekologisk kompensation i Finland (Suomen ympäristö 4/2018, på finska)

Ekologiska kompensationer i Östersjöns kust- och öppna havsområden (Suomen ympäristökeskuksen raportteja 24/2018, på finska)

Utveckling av ekologisk kompensation som ett miljöpolitiskt instrument (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 76/2018, på finska)

Environmental compensation – Key conditions for increased and cost effective application (TemaNord 2015:572)

A comparative analysis of ecological compensation programs – The effect of program design on the social and ecological outcomes (Working Paper, December 2014)

Mer information:

Leila Suvantola, lagstiftningsråd, leila.suvantola@ym.fi, p. 029 525 0433

Publicerad 18.12.2019 kl. 16.32, uppdaterad 2.3.2020 kl. 10.53