Gå till innehållet

FN-mötet i Kunming 2021 ‒ förhandlingar om nya mål för biologisk mångfald fram till 2030

År 2020 är ett riktigt superår för naturen: nu förbereds besluten om nya internationella mål för biologisk mångfald fram till 2030. Nya mål bereds, eftersom giltighetstiden för de nuvarande Aichimålen löper ut.

Parterna i FN:s konvention om biologisk mångfald kommer att fatta beslut om målen vid partskonferensen i Kunming i Kina i början av år 2021 (COP15). Konventionen är det viktigaste internationella avtalet när det gäller att trygga den biologiska mångfalden.

Det är mycket som står på spel, eftersom naturen runt om i världen utarmas i oroväckande takt. Det är viktigt att vända utvecklingen snabbt, eftersom den naturrikedom som en gång har gått förlorad kanske aldrig mer återfås. Vi är helt och hållet beroende av de tjänster som en rik natur tillhandahåller, till exempel kretsloppet av näringsämnen, pollinering och kolsänkor som begränsar klimatförändringen. 

Titta på videon nedan för att få mer information om den biologiska mångfaldens betydelse och orsakerna till förlusten av mångfald.

Under hela 2020 förbereds mötet i Kunming, och förhandlingarna har redan inletts. Målen bereds av en öppen arbetsgrupp där Finland och alla andra parter i konventionen om biologisk mångfald deltar, liksom även organisationer, företag och forskare. Finland har i egenskap av ordförande i rådet samordnat EU:s ståndpunkter inför förhandlingarna i samråd med kommissionen.

Följ beredningen av målen och delta i diskussionen under hashtaggen #natur2020 och #Biodiversity2020

De viktigaste frågorna under förhandlingarna:

  • Målen för biologisk mångfald och för hållbart nyttjande av naturen fram till 2030, för olika livsmiljöer.
  • Mätning av förändringar i den biologiska mångfalden.
  • Sektorsvis uppföljning av målen.
  • Målens juridiskt bindande karaktär och en ny utvärderingsmekanism.
  • Organisationers, kommuners och företags möjlighet att ingå egna åtaganden.
  • Finansiering och resursfördelning av åtgärder som genomförs med tanke på den biologiska mångfalden.
  • Förhållandet mellan konventionens mål och andra internationella avtal, såsom klimatavtalet från Paris.
  • Delmål på längre sikt som bidrar till den vision för 2050 som lagts fram i anslutning till konventionen: att människan ska leva i harmoni med naturen.

Finland arbetar för ambitiösa, mätbara och tydliga mål

Finland vill som en del av EU arbeta för ambitiösa, mätbara och tydliga mål som ska bidra till att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2030. Inte bara stater utan även företag, kommuner och organisationer uppmanas att ingå åtaganden och höja sina insatser för naturens bästa.

Miljörådet har vid sitt möte den 19 december 2019 under Finlands ledning meddelat sina slutsatser inför de internationella förhandlingarna 2020. Genom slutsatserna vill rådet lyfta fram det kritiska läget för den biologiska mångfalden och understryka att det krävs ambitiösa internationella mål för att förlusten av biologisk mångfald ska kunna stoppas.

Finland har anslutit sig till en grupp ambitiösa länder som strävar efter att trygga och återställa den biologiska mångfalden och att utnyttja naturbaserade lösningar både på land och till havs.

Finland föregår också med gott exempel: regeringen har lyft fram tryggande av den biologiska mångfalden som ett prioriterat område. Anslagen för naturvård har höjts med 100 miljoner euro på årsnivå och skyddet av den biologiska mångfalden kommer att förbättras i lagstiftningen när naturvårdslagstiftningen revideras.

Med tilläggsanslagen kommer man bland annat att skydda skogar och myrar som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden samt restaurera och vårda försämrade livsmiljöer så att de blir livskraftiga. Finland arbetar för naturens bästa i samarbete med organisationer, företag och privatpersoner.

Sammandrag av regeringens åtgärder för att främja biologisk mångfald

EU laddar upp inför förhandlingarna genom att utarbeta en ny ambitiös strategi för biologisk mångfald.

Parterna i konventionen ska verkställa konventionens mål genom lagstiftning och planer samt genom nationella strategier och handlingsprogram för biologisk mångfald (NBSAP).

Europeiska kommissionen har utarbetat en ny EU-strategi för biologisk mångfald fram till 2030. Den anger riktlinjerna för EU:s utfästelse att genomföra ambitiösa åtgärder för den biologiska mångfalden och sporrar också till ökade internationella insatser för att förlusten av biologisk mångfald ska kunna stoppas.

I strategin fastställs EU:s mål för biologisk mångfald fram till 2030, och strategin färdigställs när partskonferensen har fattat beslut om de internationella målen i Kunming.

Finland börjar bereda en nationell strategi år 2020 när det gjorts en helhetsbedömning av den nuvarande strategin och det nuvarande handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden. EU:s strategi är ett viktigt riktmärke för Finlands nationella strategi.

FN:s konvention om biologisk mångfald

Målen för konventionen om biologisk mångfald är bevarande av ekosystem och växt- och djurarter, hållbart nyttjande av naturresurser samt rättvis av fördelning av den nytta som uppstår vid utnyttjande av genetiska resurser. Mångfalden tryggas genom åtgärder som leder till ökat bevarande och hållbart nyttjande av naturmiljön, organismer och deras genetiska resurser.

Ett foto av skog.
© Maire Peuraniemi

Konventionen har ratificerats av 196 länder, inklusive Europeiska unionen. Den trädde i kraft 1993.

Partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald (COP, Conference of the Parties) ordnas vartannat år och är konventionens högsta beslutande organ. Den femtonde partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald (dvs. COP15) hålls i Kunming i Kina 2021.

 Arbetet med målen

Beredningen av de nya målen kallas även den globala ramen för biologisk mångfald efter 2020 (eng. post 2020 Global biodiversity framework), eftersom målen bereds för tiden efter 2020. I vissa sammanhang refererar man också till målen under namnet New Deal for Nature and People.

Mer information:

Marina von Weissenberg, miljöråd, marina.weissenberg@ym.fi, tfn 0295 250 321

Kristiina Niikkonen, miljöråd, kristiina.niikkonen@ym.fi, tfn 0295 250 198

Publicerad 20.12.2019 kl. 15.21, uppdaterad 26.5.2020 kl. 14.00