Gå till innehållet

Naturskyddsområden och övriga områden som skyddar naturen

Aktuellt RSS

Nätverket av naturskyddsområden i Barentsregionen har kompletterats med två nya områden i nordvästra Ryssland

9.12.2019
I Ryssland har det inrättats två nya naturskyddsområden nära gränsen mot Finland. På halvön Zaonezje i Karelen har det inrättats ett naturminnesmärke och i Archangelsk ett större skyddsområde. Finländare har aktivt deltagit i det internationella forskningssamarbete som ligger till grund för beslutet att inrätta skyddsområdena.
Allt aktuellt
Genom naturskyddsområden tryggas naturtypernas och arternas mångfald. Dessutom bevarar de nationallandskapet, kulturarvet och rekreations- och friluftsområden.

Naturskyddsområden är

  • nationalparker
  • naturparker
  • statens övriga naturskyddsområden
  • skyddsområden som inrättats på privat mark.
Karhu
Pentti Sormunen, Miljöförvaltningens bildbank

Majoriteten av naturskyddsområdena finns på statens marker, och dessa vårdas av Forststyrelsen. Cirka nio procent av Finlands areal skyddas med naturvårdslagen och ödemarkslagen.

En stor del av skyddsområdena ingår i Natura 2000-nätverket, som tryggar den biologiska mångfalden.

Övriga områden som skyddar naturen

Utöver naturskyddsområdena skyddas naturen även på andra sätt. Med stöd av ödemarkslagen har ödemarksområden inrättats i nordliga fjäll- och skogsområden och genom lagen om friluftsliv har det inrättats friluftsområden. Med forsskyddslagen har man skyddat vattendrag mot kraftverksbyggen.

Med stöd av naturvårdslagen kan man dessutom inrätta landskapsvårdsområden för att bevara och vårda natur- och kulturlandskapets särdrag och särskilda värden. Med stöd av markanvändnings- och bygglagen kan man inrätta nationalstadsparker för att bevara särskilda värden i stadsmiljö.

Andra områden som stöder naturvårdsmålen är bland annat de Natura 2000-områden som inte ska göras till naturskyddsområden, olika nivåer av skyddsreservering i planer, de särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagen och områden som är fredade på markägarnas egna beslut.

En egenartad naturformation, såsom ett träd, en dunge eller ett flyttblock, kan fridlysas som naturminnesmärke med stöd av naturvårdslagen.

Inrättande av naturskyddsområden

Naturskyddsområden inrättas i enlighet med naturvårdslagen på statlig mark genom en lag eller förordning eller på privat mark genom beslut från närings-, trafik- och miljöcentralen.Naturskyddsområden inrättas huvudsakligen utifrån riksomfattande naturskyddsprogram. Ett område kan reserveras för skydd i ett naturskyddsprogram som statsrådet fattar beslut om. Senare inrättas området till ett naturskyddsområde.

National- och naturparker inrättas genom lagstiftning. Av övriga naturskyddsområden på statlig mark inrättas områden som omfattar över 100 hektar genom förordning av statsrådet och områden som är mindre än 100 hektar inrättas genom förordning av miljöministeriet.  

En förutsättning för att ett naturskyddsområde ska kunna inrättas är att

  • det i området lever eller finns en art eller biotop som är hotad eller som är eller håller på att bli sällsynt, eller ett motsvarande ekosystem
  • det i området finns föröknings- och rastplatser för individer av arter som avses i habitatdirektivet
  • det i området finns en egenartad eller sällsynt naturformation
  • området är speciellt naturskönt
  • det i området finns en kulturbiotop som håller på att bli sällsynt
  • detta är nödvändigt för att en gynnsam skyddsnivå för en naturtyp eller en art ska kunna bibehållas eller uppnås.

Naturskyddsområdenas skötsel och användning

Användningen av naturskyddsområden regleras i naturvårdslagen. Lagen innehåller fridlysningsbestämmelser som måste följas i skyddsområdena och undantag från dessa bestämmelser. Vid inrättandet av övriga naturskyddsområden kan statsrådet utfärda vissa områdesspecifika undantag.För nationalparker ska alltid en skötsel- och nyttjandeplan upprättas i enlighet med naturvårdslagen. Beträffande andra naturskyddsområden upprättas en skötsel- och nyttjandeplan vid behov.

Skötsel- och nyttjandeplanen utarbetas av den myndighet som förvaltar området. I fråga om statens marker är det Forststyrelsen. Under beredningen av planerna ska de som använder området höras. Skötsel- och nyttjandeplanerna för nationalparker fastställs av miljöministeriet. Planeringen av hur privatägda naturskyddsområden ska skötas och användas görs i samråd mellan markägare, närings-, trafik- och miljöcentralen och Fortstyrelsen.

Lokala förhållanden beaktas i naturvårdsbeslut

När man beslutar om naturvård beaktas de lokala förhållandena, lokalbefolkningens rättigheter samt att näringslivet och arbetsplatserna i området bevaras trots naturvården. Miljöministeriet har gjort en utredning om hur de statliga skyldigheterna har uppfyllts i samband med beslut om naturvård.

Mer information

Miljöråd Aulikki Alanen, tfn 0295 250 333, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 14.5.2013 kl. 13.51, uppdaterad 29.6.2016 kl. 16.20