Gå till innehållet

Arbetsgrupp för myrskydd framförde förslag om utvidgat skydd på statlig mark för minister Tiilikainen

Pressmeddelande 4.11.2015 kl. 8.30
Soidensuojelutyöryhmä tutkii korpea.
© Foto: Aulikki Alanen

Arbetsgruppen för myrskyddet lämnade i dag sitt förslag om komplettering av myrskyddet till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Utifrån omfattande kartläggningar identifierade arbetsgruppen sammanlagt 747 nationellt värdefulla myrområden med en sammanlagd areal på 117 000 hektar. Minister Tiilikainen sa att av de nationellt värdefulla objekt som arbetsgruppen föreslagit kommer 36 000 hektar statsägda myrområden att skyddas.

Arbetsgruppens arbete täckte hela Finland med undantag för Fjällappland, Skogslappland och norra delen av aapamyrzonen i Nordbotten. Vid de omfattande kartläggningarna, som gjordes i huvudsak under 2013–2014, sammanställdes material om cirka 1 600 myrars (300 000 hektar) naturvärden. Arbetsgruppen valde ut 747 myrområden som den ansåg ha de mest värdefulla naturvärdena. Av de utvalda områdenas areal ägs 31 procent av staten. I Södra Finland hittade arbetsgruppen 622 myrar som den ansåg vara nationellt värdefulla.

"Tyngdpunkten i skyddet ligger till en början på statsägda marker, varav 15 000 hektar skyddas genom lag och 15 000 hektar genom beslut av Forststyrelsen. När det gäller privat mark baserar sig skyddet på frivilliga metoder", konstaterade Kimmo Tiilikainen när han tog emot arbetsgruppens förslag.

Redan våren 2015 skyddades cirka 6 000 hektar statsägda myrområden i de södra delarna av Finland genom ett beslut av statsrådet som fattades utifrån arbetsgruppens förslag.

På de privata, nationellt värdefulla myrområden som ingår i arbetsgruppens förslag kommer man inte att begränsa markanvändningen eller några andra av markägarnas rättigheter. På grund av minskade anslag för naturskydd föreslår arbetsgruppen att man i fråga om skyddet för privata myrområden går in för frivilliga lösningar som genomförs på lång sikt. Trädbevuxna myrar ska enligt arbetsgruppen skyddas inom ramen för METSO-handlingsplanen som främjar skyddet av skogar i Södra Finland. Det har uppskattats att det finns cirka 17 000 hektar myrhelheter som uppfyller kriterierna för METSO-handlingsplanen bland de privatägda objekt i Södra Finland som arbetsgruppen har valt ut.

"Det omfattande naturdatamaterial som har samlats in under arbetets gång kommer att utnyttjas bl.a. vid regional markanvändningsplanering, samordning av naturskydd och projekt som förändrar myrar samt vid bedömningar av hotade naturtyper och arter", sa miljörådet Aulikki Alanen, som är ordförande för arbetsgruppen för myrskyddet.

Arbetsgruppen presenterar 16 åtgärdsförslag. Enligt arbetsgruppen bör det om fem år göras en utvärdering av hur det frivilliga myrskyddet har framskridit och vilken effekt olika skyddsmetoder har haft både på statliga och privata marker. På basis av utvärderingen bör man överväga fortsatta åtgärder för myrskyddet.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att avgränsningarna av redan skyddade myrar och myrarnas vattenekonomiska tillstånd ska förbättras. Vattendrag bör planmässigt styras till myrar som har torkat ut på grund av utdikning, och myrar bör restaureras både på skyddsområden och utanför dem. Myrnaturens mångfald bör beaktas inom jord- och skogsbruket och i planeringen av markanvändningen.

När det gäller myrar i naturligt tillstånd i Finland har läget försämrats kraftigt. Över hälften av våra myrar är utdikade, och en stor del av myrnaturtyperna är hotade i Södra Finland. Skyddet har hittills omfattat främst Norra Finland och karga öppna myrar. Det finns fortfarande ett stort behov av att komplettera myrskyddet i synnerhet när det gäller sydliga, frodiga och trädbevuxna myrar.

Arbetsgruppens förslag sänds på remiss i slutet av året.

Foton för media:

Ytterligare information:

Aulikki Alanen, miljöråd, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 0295 250 333

  • FI
  •  
  • SV