Gå till innehållet

Att inrätta ett Natura-område

De områden som ingår i nätverket Natura 2000 måste skyddas så att de lagstiftade målen om skydd uppnås. Beroende på området verkställs skyddet i enlighet med till exempel naturvårdslagen, ödemarkslagen, marktäktslagen, forsskyddslagen eller skogslagen.

Om man måste göra en kraftig begränsning i Naturaområdets normala markanvändning skyddas området genom naturvårdslagen. Naturvårdslagen innehåller också bestämmelser om ersättning som betalas ut till markägare.

Konsekvenserna bedöms på förhand

Om man inte är säker på om konsekvenserna av ett projekt eller en plan som genomförs i eller nära ett Naturaområde påverkar skyddsmålen negativt, måste man göra en bedömning av konsekvenserna. Även de sammantagna konsekvenserna av olika projekt ska bedömas. Ett projekt kan endast godkännas när man genom en förhandsbedömning har säkerställt att projektet inte har en påtaglig negativ inverkan på skyddsmålen för Naturaområdena.

Suo
Patrik Dahlgren, Miljöförvaltningens bildbank

Statsrådet kan dock bevilja tillstånd för ett projekt som försämrar naturvärdena i ett Naturaområde om projektet måste genomföras av ett skäl som är tvingande på grund av ett ytterst viktigt allmänt intresse och det inte finns någon alternativ lösning. Då måste man vidta kompenserande åtgärder så att nätverket förblir sammanhängande.

Bedömning av konsekvenserna i Naturaområden

För sådana projekt och planer som sannolikt har betydande verkningar för naturvärdena i ett Naturaområde ska en s.k. Naturabedömning göras eller så kan verkningarna bedömas i samband med miljökonsekvensbedömningen. En bedömning bör göras om det inte på objektiva grunder kan uteslutas att projekten har betydande inverkan på de mål som ställts upp för skyddet i området.

Den som genomför projektet eller planen ska låta bedöma konsekvenserna. Den myndighet som beviljar tillståndet eller godkänner planen ska se till att bedömningen görs. Myndigheten ska också begära utlåtande om bedömningen av den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen och av den som förvaltar naturskyddsområdet. Om den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen själv genomför projektet ska utlåtandet ges av miljöministeriet. Utlåtandet ska ges senast inom sex månader.

Om bedömnings- och utlåtandeförfarandet visar att projektet eller planen betydligt försämrar de naturvärden för vilkas skydd området har införlivats i nätverket Natura 2000, får myndigheten inte bevilja tillstånd för projektet eller godkänna planen. Sådana projekt eller planer kan godkännas endast när det från ett vetenskapligt perspektiv inte föreligger några rimliga tvivel om att projektet eller planen inte kan ha en skadlig inverkan.

Statsrådet kan bevilja undantagstillstånd

Statsrådet kan bevilja tillstånd för ett projekt som försämrar naturvärdena, om projektet måste genomföras av skäl som är tvingande på grund av ett ytterst viktigt allmänt intresse och det inte finns någon alternativ lösning.

Om det inom området finns en sådan prioriterad naturtyp som avses i habitatdirektivets bilaga I eller en i bilaga II nämnd prioriterad art, är en ytterligare förutsättning för statsrådets beslut att det finns tvingande skäl till beslutet på grund av mycket viktiga gynnsamma verkningar på människans hälsa, på den allmänna säkerheten eller på miljön någon annanstans eller något annat mycket viktigt allmänt intresse. I det sistnämnda fallet ska kommissionens utlåtande inhämtas.

Bestämmelser om Naturabedömning ingår i 65 och 66 § i naturvårdslagen och i artikel 6 i habitatdirektivet.

Europeiska kommissionen har uppdaterade år 2018 bestämmelserna om hur artikeln ska tolkas: ”Förvaltning av Natura 2000-områden. Bestämmelserna i artikel 6 i habitatdirektivet 92/43/EEG”.

Mer information

Lagstiftningsrådet Heikki Korpelainen, tfn 050 374 0247, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 26.3.2013 kl. 11.08, uppdaterad 5.4.2019 kl. 12.15
  • FI
  •  
  • SV