Gå till innehållet

Planering av skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000

I Natura 2000-områden ska genomföras de skyddsåtgärder som uppfyller ekologiska krav när det gäller naturtyper och arter som utgör grund för skydd av områdena och vid behov utarbetas ändamålsenliga områdesspecifika skötsel- och nyttjandeplaner eller mer vittsyftande utvecklingsplaner.

I Finland bedöms planeringsbehoven i anslutning till nätverket Natura 2000 med omkring tio års mellanrum i de s.k. översiktsplanerna för Natura 2000. Översiktsplanerna ska prioritera och rikta in den områdesspecifika planeringen på de viktigaste och mest skyndsamma objekten, bl.a. utifrån de centrala skyddsvärdena, naturtyperna, arternas betydelse, skötsel- eller restaureringsbehoven och det hot och tryck som områdena är utsatta för.

Planerna kan vara skötsel- och nyttjandeplaner som täcker hela Natura 2000-området och som i regel innebär sådana lagstadgade planer som ska utarbetas för statliga naturskyddsområden eller ödemarksområden. Det kan vara nödvändigt att precisera skötsel- och nyttjandeplanerna med åtgärdsplaner som hänför sig till restaurering, naturvårdande skötsel, åtgärder inom artskyddet eller styrningen av användningen av skyddsområdet. I många Natura 2000-områden kan en åtgärdsplan i sig räcka som planeringsredskap.

Andra områdesspecifika planer kan t.ex. vara en skogsbruksplan som beaktar skyddsmålen för Natura 2000-området, en plan för restaureringen av fågelvatten, naturtyper eller arters livsmiljöer, en plan för ett privat naturskyddsområde eller vilken annan plan som helst som syftar till att trygga skyddsgrunderna för ett Natura 2000-område eller förbättra tillståndet för dessa.

Vittsyftande utvecklingsplaner kan framför allt gälla Natura 2000-områden där skyddet helt eller till stora delar genomförs med andra åtgärder än dem som avses i naturvårdslagen. Dessa åtgärder kan t.ex. vara planer enligt markanvändnings- och bygglagen (MarkByggL), samt planer för användningen av skog eller för vattenvården.

Översiktsplanerna uppdaterades 2016–2017

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har tillsammans med Forststyrelsens naturtjänster uppdaterat översiktsplanerna för nätverket Natura 2000 i respektive verksamhetsområde. Uppdateringarna slutfördes i mars 2017. I planerna beskrivs det aktuella läget och omfattningen när det gäller planering av skötseln och nyttjandet av Natura 2000-områden inom de olika verksamhetsområdena, liksom även behovet av mer detaljerade områdesspecifika planer och tidtabellen för dessa.

Översiktsplanerna är inriktade på nätverket som helhet i stället för på detaljer som rör enskilda Natura 2000-områden. Planerna är dokument som prioriterar och är inriktade på mer detaljerad planering. De är avsedda att vara naturskyddsmyndigheterna till hjälp i utarbetandet av de årliga arbetsplanerna och i beredningen av projekt.

  • Översiktsplanerna (specificerade enligt respektive NTM-central) finns på sidan ymparisto.fi/natura (regional information, välj NTM-central)

God täckning i planeringen av skötsel och nyttjande

Enligt översiktsplanerna (2016 års läge) finns det uppdaterade och täckande planer för ca 58 % av nätverket Natura, vars totala areal uppgår till ca 5 miljoner hektar. För ca 7 % finns det inget behov av planering, eftersom bevarande av naturtillståndet är en tillräcklig skyddsåtgärd i dessa områden. För ca 25 % av nätverkets areal behövs det nya planer eller betydande komplettering av de gamla. Mindre justeringar behöver göras i fråga om ca 10 % av områdena.

Om man ser till antalet Natura 2000-områden (1 178 st.) avviker situationen från det som nämns ovan. Ingen planering behövs för ca 37 % av områdena, medan planerna är täckande och uppdaterade i fråga om ca 23 % av områdena. Sammanlagt 31 % av områdena är nya planeringsobjekt eller objekt där planeringen bör ses över, och mindre justeringar måste göras i fråga om ca 9 % av områdena.

Bedömning av Naturaområdenas status (NATA)

Statusen i samtliga områden i nätverket Natura 2000 följs upp och bedöms regelbundet genom s.k. NATA-bedömningar. I bedömningarna fastställs de områdesspecifika natur-, kultur- och nyttjandevärdena, deras status och de hotfaktorer som riktar sig mot värdena. Utifrån dessa anges de åtgärder och planer som behövs för att bevara eller uppnå målet för värdena. Dessutom bedöms naturtypernas och arternas tillstånd i olika områden och huruvida de vidtagna skyddsåtgärderna varit tillräckliga. Innehållsmässigt motsvarar bedömningarna mindre omfattande skötsel- och nyttjandeplaner.

NATA-bedömningarna utförs av Forststyrelsens naturtjänster och NTM-centralerna. Sådana har gjorts för ca 67 % av områdena och de täcker ca 85 % av nätverkets areal (situationen 2018). För resten av områdena kommer bedömningar att utföras inom de närmaste åren.

Mer information

Lagstiftningsrådet Heikki Korpelainen, tfn 050 374 0247, förnamn.efternamn@ym.fi
Miljöråd Aulikki Alanen, tfn 0295 250 333, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 11.4.2017 kl. 17.14, uppdaterad 17.4.2019 kl. 12.37
  • FI
  •  
  • SV