Gå till innehållet

Naturskyddsområden inrättas i Södra Karelen - nu förs diskussioner med intressentgrupper

Pressmeddelande 21.10.2015 kl. 8.55

Det finns planer på att inrätta naturskyddsområden i Södra Karelen. De områden som ska skyddas är statligt ägda marker som redan tidigare anvisats för naturskyddsändamål. De diskussioner som förs med lokala aktörer utgör en central del av lagberedningen i anslutning till inrättandet. Bland annat landskapsförbundet, kommunerna och jakt- och naturskyddsföreningarna får tillfälle att ge sin syn på planerna. Ett utkast till förordning sänds senare också på remiss.

Till de områden i Södra Karelen som enligt planerna ska skyddas hör bl.a. gamla skogar och myrmarker samt värdefulla fågelvatten. Områdena, som sammanlagt är 45 till antalet, finns i olika delar av Södra Karelen, och deras sammanlagda areal uppgår till ca 2 500 hektar.

Naturvårdslagen bestämmer hur områden som anvisats för naturskyddsändamål får användas. Lagen påverkar bl.a. hur områdena används för turism, rekreation och jakt. Syftet med naturskyddsområden är rent generellt att bevara områdena i naturtillstånd och skydda dem från störningar som människan orsakar. Det är dock i allmänhet inte nödvändigt att begränsa allemansrätten, vilket innebär att det också i fortsättningen ska vara tillåtet att plocka bär och svamp och att färdas i områdena.

Ofta tillåts även jakt i områdena. Forststyrelsen kan i områdena t.ex. tillåta älgdrev och jakt på främmande eller skadliga arter. I den förordning som statsrådet utfärdar kan det också tas in andra bestämmelser om jakt som tillåts, men i regel är det enligt lag förbjudet att döda djur i dessa områden. Samtidigt bör man se till att annan användning och naturvärdena i områdena inte störs eller äventyras.

Syftet med de diskussioner som nu inletts är att samla information och utreda vad olika aktörer har för syn på de lokala särdragen och på behovet av och möjligheterna till undantag som tillåter jakt.

Mer information:

Heikki Korpelainen, lagstiftningsråd, miljöministeriet tfn 050-374 02 47, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Arto Vilén, specialplanerare, Forststyrelsen/Södra Finlands naturtjänster, tfn 0400-72 54 78, fornamn.efternamn@metsa.fi

  • FI
  •  
  • SV