Gå till innehållet

Naturskyddsprogrammen tryggar naturvärden av nationellt intresse

Staten bevarar betydande naturvärden med hjälp av skyddsprogram. De områden som fastställs i skyddsprogrammen inrättas i regel till naturskyddsområden med stöd av lag eller förordning. Majoriteten av skyddsområdena finns på statens marker, och dessa vårdas av Forststyrelsen. Det har även inrättats många naturskyddsområden på privat mark.

Naturskyddsprogrammen utarbetas av miljöministeriet. Miljöministeriet informerar om beredningen av dem och hör de parter som berörs av ärendet. Statsrådet har fattat beslut om programmen genom ett principbeslut.

 

Maakotka
Markku Aikioniemi, Miljöförvaltningens bildbank

Naturskyddsprogram och handlingsprogram

Finland har sex riksomfattande naturskyddsprogram

  • skyddsprogrammen för myrar
  • fågelrika insjöar och havsvikar
  • åsar
  • lundar
  • stränder och 
  • gamla skogar.

Utöver de omfattande naturskyddsprogrammen som utgår från naturvårdslagen har statsrådet och miljöförvaltningen startat olika handlingsprogram för att trygga naturens mångfald.

Programmet för myrskydd

Myrarnas tillstånd är dåligt, i synnerhet i den södra delen av Finland. Kompletteringsprogrammet för skydd av myrar har som mål att förbättra tillståndet för myrar och skyddet av myrar. Programmet kompletterar basprogrammet för myrskydd som inleddes 1979 och 1981.

Programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar

Fåglarnas naturliga livsmiljöer minskar och förändras ständigt bland annat till följd av byggande och effektiverat jord- och skogsbruk.  Syftet med skyddsprogrammet för fågelrika insjöar och havsvikar är att bevara 287 skyddsobjekt så nära naturtillstånd som möjligt. De områden som omfattas av programmet har en areal på cirka 74 750 hektar.Finland har undertecknat den världsomfattande Ramsarkonventionen om skydd av våtmarker. Genom konventionen är Finland förpliktat att inrätta naturskyddsområden på våtmarker och att främja skyddet av internationellt betydelsefulla våtmarker och vattenfåglar.

Mer information

Miljörådet Kristiina Niikkonen, tfn 02952 50198, fornamn.efternamn@ym.fi

Programmet för skydd av åsar

Utvinningen av grus och sand samt samhällsbyggandet har förstört den ursprungliga naturen på de finländska åsarna, förorsakat skador på landskapet och medfört risk för att grundvattnet ska förorenas. I avsikt att skydda naturens mångfald på åsarna har ett riksomfattande skyddsprogram för åsar utarbetats. Skyddsprogrammet omfattar 159 åsområden med en areal på cirka 97 000 hektar.

På de åsar som ingår i programmet får naturtillståndet och landskapsbilden inte försvagas genom till exempel marktäkt. Skyddet av åsar utgår i huvudsak från marktäktslagen och marktäktsförordningen.

Mer information

Konsultativ tjänsteman Juhani Gustafsson, tfn 0295 250 338, fornamn.efternamn@ym.fi

Lundskyddsprogrammet

Syftet med lundskyddsprogrammet är att skydda lundar av olika typer inom olika lundvegetationszoner samt att trygga deras flora och fauna.  I programmet ingår 436 områden med en areal på cirka 5 300 hektar.

Lundarna skyddas också genom METSO-handlingsplanen.

Bördiga små lundar hör till de särskilt viktiga livsmiljöer som skyddas med stöd av skogslagen, medan dungar med ädla lövträd och hassellundar definieras som naturtyper som skyddas genom naturvårdslagen.

Mer information

Miljörådet Aulikki Alanen, tfn 02952 50333, fornamn.efternamn@ym.fi

 

Pienvesien lähimetsä
Seppo Tuominen, Miljöförvaltningens bildbank

Programmet för skydd av stränder

Genom skyddsprogrammet för stränder vill man bevara den värdefulla havs- och insjönaturen på olika håll i Finland. Syftet med programmet är att skydda stränder utan bebyggelse. Skyddet utgår i huvudsak från markanvändnings- och bygglagen.

Strandskyddsprogrammet omfattar 127 stränder av vilka 29 företräder havsnaturen och 98 insjönaturen.  Deras totala areal är cirka 134 000 hektar och den sammantagna strandlinjen drygt 8 000 kilometer lång.  Cirka fyra procent av Finlands havskuster och cirka fem procent av sjöstränderna är skyddade genom programmet.

Skydd av gamla skogar

Till följd av det effektiva skogsbruket är urskogar och gammelskogar sällsynta. De gamla skogarna är viktiga för naturens mångfald. Skyddsprogrammet för gamla skogar program omfattar totalt cirka 320 000 hektar. 

Statsrådet har fattat tre principbeslut om skyddet av gamla skogar.

  • skydd av de gamla skogar i statens ägo som ligger söder om linjen Uleåborg-Kuusamo-Kajana
  • skydd av 293 600 hektar gammelskog på statsägd mark i norra Finland samt 8 500 hektar på privat mark
  • skydd av gamla skogar i området Kuusamo samfällda skog (14 000 hektar)
I nätverket Natura 2000 ingår dessutom cirka 30 000 hektar sådana skogar i södra Finland som inte omfattas av något skyddsprogram men varav en del är klassificerade som gammelskogar. Även genom programmet för biodiversitet i södra Finlands skogar (METSO) förbättras skyddet av gammelskogarna.

Ambitionen är dessutom att genom restaurering få äldre naturskogsartade skogar att snabbare återgå till naturtillstånd. Detta gäller särskilt skogarna i naturskyddsområdena

Publicerad 14.5.2013 kl. 11.31, uppdaterad 19.5.2016 kl. 9.14