Gå till innehållet

Åtgärdsprogrammen tryggar naturens mångfald

Utöver de omfattande naturskyddsprogrammen som utgår från naturvårdslagen har statsrådet och miljöförvaltningen startat olika handlingsprogram för att trygga naturens mångfald.

METSO – handlingsprogrammet för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland

METSO, logo (ruotsi)Inom METSO, handlingsprogrammet för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland, förenar man skyddet och vården av skogarnas mångfald med ekonomiskt skogsbruk. Målet med METSO är att stoppa tillbakagången hos naturtyperna med skog och skogsarterna samt att stabilisera den biologiska mångfaldens positiva utveckling. Programmet pågår till år 2025.

METSO koordineras av miljöministeriet i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet.

Ytterligare information

Miljöråd Mikko Kuusinen, tfn 02952 50145, förnamn.efternamn@ym.fi

Riksomfattande handlingsprogram för artskydd

kaviosammal
Terhi Ryttäri, Miljöförvaltningens Bildbank

Miljöförvaltningen bereder ett riksomfattande handlingsprogram för artskydd. I programmet

  • definieras prioriteringsområdena, resurserna och arbetsfördelningen för skyddsåtgärderna
  • förenhetligas verksamhetsstyrningen
  • utreds möjligheterna att underlätta förfarandena för att bevilja undantag beträffande artskydd.

Finlands miljöcentral (SYKE), närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralerna), Forststyrelsen och Naturhistoriska centralmuseet lade i januari 2012 fram ett förslag om ett handlingsprogram för artskydd.

På basis av förslaget har man verkställt artskydd regionalt och inlett förhandlingar om skydd, vård och uppföljning av arter regionalt. Under 2012 drevs förhandlingar om växter, mossor, lavar och vissa insektsgrupper inom områdena för sex ELY-centraler. Målet är att inleda förhandlingar om alla arter som behöver omedelbart skydd oavsett organismgrupp inom områdena för alla ELY-centraler före 2015.

Ytterligare information

Mijöråd Esko Hyvärinen, tfn 02952 50094, förnamn.o.efternamn@ym.fi

Handlingsplanen för att förbättra de hotade naturtypernas status

Handlingsplanen för att förbättra de hotade naturtypernas status blev klar 2008. Planen utarbetades av Finlands miljöcentral på uppdrag av miljöministeriet.

Målet med handlingsplanen är att stoppa den ogynnsamma utvecklingen av naturtyperna före 2020 och förbättra de hotade naturtypernas status.

Man försöker uppnå målen bland annat genom att

  • förbättra nivån på data om naturtyperna och på datasystemen som används för dessa
  • komplettera urvalet av åtgärder för att bevara, vårda och återställa livsmiljöerna
  • utveckla ekonomiska incitament och styrmedel i användningen av områden och naturresurser
  • följa upp utvecklingen av de hotade naturtypernas status och effekten av åtgärderna.
  • Toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi (SY 15/2011)

Ytterligare information

Miljöråd Aulikki Alanen, tfn 02952 50333, förnamn.efternamn@ym.fi

Utvecklingen av rekreationen i det fria och naturturismen

År 2003 fattade statsrådet ett principbeslut om ett handlingsprogram för att utveckla rekreationen i det fria och naturturismen. Programmet innehåller 30 åtgärder som främjar rekreationen i det fria och naturturismen.

Åtgärderna är indelade efter fyra huvudsakliga målsättningar.

Ytterligare information

Specialist Miliza Malmelin, miljöministeriet, tel. 0295 250 176, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 16.7.2013 kl. 15.17, uppdaterad 19.5.2016 kl. 9.36