Projekt för att förbättra livsmiljöernas tillstånd

Miljöministeriet har inlett ett pilotprojekt för att förbättra livsmiljöernas tillstånd. Målet är att stärka den biologiska mångfalden och begränsa klimatförändringen.

Inom projektet tas det fram nya arbetsformer för skydd, restaurering och vård av myrar, våtmarker och fågelvatten. Som stöd för detta arbete analyseras färska utredningar om biologisk mångfald. På myrarna och våtmarkerna och i fågelvattnen utförs det dessutom pilotstudier för testning av olika metoder och finansieringsmodeller.

Som underlag för arbetet används samma verksamhetsmodell som i METSO-handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna, som baserar sig på frivillighet. Utmaningen är att i avrinningsområden till myrar och våtmarker som ligger på privat mark få till stånd ett omfattande frivilligt samarbete så att åtgärderna är effektiva med tanke på skyddet av och vattenhushållningen i myrarna.

Projektet genomförs 2019–2020. Med hjälp av resultaten från pilotstudierna och utredningarna fastställs mål för bevarandet och restaureringen av livsmiljöer de kommande åren.

Långa träd i träsken.
© Riku Lumiaro

Miljöministeriet har som mål att inleda ett handlingsprogram

Under pilotprojektet utreds förutsättningarna att 2021 inleda ett handlingsprogram för förbättrande av livsmiljöerna.

Tanken är att inom ramen för handlingsprogrammet utvidga verksamhetsmodellen i METSO-handlingsplanen, som baserar sig på frivillighet, till att också gälla skyddet av andra livsmiljöer än skogar. Ett syfte är dessutom att hitta nya innovativa sätt att stärka bevarandet av biologisk mångfald. Åtgärderna riktas framför allt in på myrar, våtmarker, stränder och vårdbiotoper.

Ejder.
© Riku Lumiaro

Det föreslås att handlingsprogrammet ska inbegripa metoder för det arbete som utförs inom olika förvaltningsområden. Genomförandet av handlingsprogrammet förutsätter alltså brett samarbete. Syftet är att främja den biologiska mångfalden genom att utvidga skyddsområdena, i högre grad restaurera och vårda naturskyddsområden samt utveckla metoderna för naturvårdande skötsel i de områden som utnyttjas ekonomiskt.

Projektet förutsätter nära samarbete med berörda grupper, såsom naturvårdsorganisationer, intressebevakningsorganisationer, forskningsinstitut, företag och andra myndigheter. En övergripande beredning av programmet inleddes i form av en workshop i mars 2019.

Mer information:

Aulikki Alanen, miljöråd, tfn 0295 250 333, fornamn.efternamn@ym.fi (projektledning och restaurering av och ledning av vatten i framför allt myrar)

Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöråd, tfn 0295 250 240, fornamn.efternamn@ym.fi (skydd av myrar)

Esko Hyvärinen, miljöråd, tfn 0295 250 094, fornamn.o.efternamn@ym.fi (projekt för vård och restaurering av fågelvatten och våtmarker)

Publicerad 10.5.2019 kl. 13.38, uppdaterad 10.5.2019 kl. 13.38
  • FI
  •  
  • SV