Gå till innehållet

Kompletteringsprogrammet för skydd av myrar förbättrar tillståndet och skyddet av myrar

Lakka_kuksa
Aarno Torvinen, Miljöministeriets bildbank

Den arbetsgrupp som berett kompletteringen av myrskyddet överlämnade sitt förslag den 4 november 2015. Miljöministeriet skickade arbetsgruppens förslag på remiss i slutet av 2015.

Arbetsgruppens arbete täckte hela Finland med undantag för Fjällappland, Skogslappland och norra delen av aapamyrzonen i Nordbotten. Arbetsgruppen identifierade sammanlagt 747 nationellt värdefulla myrområden med en sammanlagd areal på 117 000 hektar. I Södra Finland utsåg arbetsgruppen 617 myrområden som nationellt värdefulla områden.

Kompletteringen av myrskyddet inriktas till en början på de myrar som ligger på statlig mark och på de myrområden i Södra Finland som är i störst behov av skydd.

De föregående myrskyddsprogrammen är från 1979 och 1981. Finlands myrar skyddas dessutom i nationalparker och naturreservat, i form av ödemarksområden och genom skyddsprogrammet för gamla skogar. Trädbevuxna myr- och torvmarker kan skyddas genom METSO-handlingsplanen.

Behov av att komplettera skyddet av myrmark främst i Södra Finland

Myrarnas och myrskyddets tillstånd är dåligt, i synnerhet i Södra Finland. Även i många av de nuvarande skyddsområdena har myrarnas tillstånd och mångfald försvagats. Hälften av myrnaturtyperna är hotade. Hotet mot de arter som lever på myrarna har blivit allt mer påtagligt under det senaste årtiondet.

När det gäller skydd av myrmark finns det brister i såväl den regionala som den ekologiska representativiteten. Största delen av de skyddade myrarna är karga öppna myrar, och de ligger huvudsakligen i Norra Finland. Med kompletteringsprogrammet för skydd av myrar kompletteras det nuvarande nätverket av skyddsområden. Det nuvarande nätverket av skyddade myrar täcker ungefär 1,2 miljoner hektar, det vill säga 13 % av hela landets myrareal.

Skyddet av myrar

  • förbättrar tillståndet hos hotad myrnatur
  • främjar koherensen i det nuvarande nätverket av myrskyddsområden samt den regionala och ekologiska representativiteten
  • tryggar bevarandet av hotade myrnaturtyper och myrkomplex
  • stöder hotade växt- och djurarters överlevnad på myrarna
  • hjälper till att stävja klimatförändringen
  • jämnar ut översvämningar och minskar de näringsutsläpp som belastar vattendragen samt
  • hjälper till att bevara rena vatten och fiskbestånd.
Sarakorpea Hämeessä
Foto: Teppo Häyhä

 

Beredning av programmet och val av skyddsområden

Kompletteringsprogrammet för skydd av myrar har beretts av en arbetsgrupp som miljöministeriet tillsatte 2012. Arbetsgruppens ursprungliga uppdrag var att före utgången av 2014 bereda ett naturskyddsprogram enligt naturvårdslagen med tanke på en komplettering av myrskyddet. Mandatperioden förlängdes och under 2015 preciserades arbetsgruppens mål: att lägga fram ett förslag på de myrområden som är mest värdefulla i nationellt hänseende och som på bästa sätt kompletterar det nuvarande nätverket av skyddsområden samt förslag på alternativa metoder för genomförande av skyddet. Man frångick beredningen av ett lagstadgat naturskyddsprogram.

Beredningen har grundat sig på regeringsprogrammet och på statsrådets principbeslut om hållbart och ansvarsfullt nyttjande och skydd av myr- och torvmarker.

Avsikten var att förslaget till skydd av myrar skulle inbegripa myrar med naturvärden av riksintresse. Det fästes även vikt vid koherensen mellan myrområdena och förutsättningarna för restaurering. Arbetsgruppen valde ut de områden som skulle skyddas genom programmet utifrån enhetliga karteringsdata och naturvetenskapliga kriterier.

Miljöbedömning av programmet

Miljöministeriet lät Finlands miljöcentral göra en miljökonsekvensbedömning av kompletteringsprogrammet för skydd av myrar (en miljöbedömning enligt den s.k. SMB-lagen). I bedömningen utreddes miljökonsekvenserna av genomförandet av programmet. Bedömningen kommer att publiceras som en separat rapport i Finlands miljöcentrals publikationsserie.

Material som används vid beredningen av programmet

Regionala bakgrundsmaterial

Ekologiska bakgrundsmaterial

Soidensuojeluohjelman valmistelun aloitusseminaarin aineistot (29.1.2013)

Mer information

Arbetsgruppens ordförnade Aulikki Alanen, tfn 02952 50333, miljöministeriet, förnamn.efternamn@ym.fi

Arbetsgruppens sekreterare Kaisu Aapala, Finlands miljöcentral, tfn. 0400 148 670, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Specialplanerare Satu Kalpio, Forststyrelsen naturtjänster, tfn. 0400 377907, förnamn.efternamn@metsa.fi

Publicerad 17.4.2013 kl. 16.49, uppdaterad 25.5.2016 kl. 13.34
  • FI
  •  
  • SV