Gå till innehållet

Skydd av arter – i syfte att bevara stammar och utbredningsområden

Skyddet av växt- och djurarter har en nyckelposition när det gäller att bevara naturens mångfald. Målet med artskyddet är att bevara ursprungliga och etablerade arters livskraftiga stammar på deras naturliga utbredningsområden.

Av Finlands cirka 48 000 arter är drygt 22 000 så välkända att man har kunnat bedöma hur hotade de är. Var nionde av alla bedömda arter i Finland är hotad. Inget annat land har en så heltäckande bedömning av arternas bevarandestatus.

Suomenlumme
Jouko Lehmuskallio, Miljöförvaltningens bildbank

En art kan fridlysas genom lag eller förklaras hotad eller i behov av särskilt skydd genom förordning. Om skyddet av arter stadgas i naturvårdslagen.

EU-bestämmelserna om artskydd kräver att arterna och deras livsmiljöer skyddas och att jakt och annan exploatering regleras. Det är förbjudet att förstöra eller försämra de starkast skyddade arternas fortplantnings- och rastplatser.

Ibland vidtar miljöförvaltningen särskilda åtgärder för att en art ska få en gynnsam skyddsnivå. Nivån på skyddet är gynnsam, när arten på lång sikt bevaras i sin naturliga miljö och dess naturliga utbredningsområde inte krymper.  Dessutom måste arten ha tillräckligt många livsmiljöer för att stammen ska bevaras på lång sikt.

Tillsammans med närings, trafik- och miljöcentralerna, Forststyrelsen, universitet och andra forskningsinstitut och naturskyddsorganisationer samlar och utvärderar Finlands miljöcentral uppgifter om förändringar hos olika arter.

Ett riksomfattande åtgärdsprogram för artskyddet är under beredning.

Mer information

Miljöråd Esko Hyvärinen tfn. 02952 50094, förnamn.o.efternamn@ym.fi

Publicerad 14.5.2013 kl. 10.06, uppdaterad 3.4.2019 kl. 12.43