Gå till innehållet

Skydd av naturtyper tryggar den biologiska mångfalden

Pöllö
Tuomas Heinonen, Miljöförvaltningens bildbank

Naturtyperna är mark- eller vattenområden som skiljer sig från sin omgivning och som dels har en karakteristisk flora och fauna, dels speciella och rätt enhetliga miljöförhållanden. Det är för att den biologiska mångfalden ska tryggas och arternas livsmiljöer bevaras som man vinnlägger sig om att skydda naturtyperna.Naturtyperna skyddas genom lagstiftning och internationella avtal samt i nationalparker och naturreservat och andra skyddsområden.

Naturtyperna i naturvårdslagen

I Finland finns det nio naturtyper som ska skyddas enligt naturvårdslagen.

De naturtyper som nämns i lagen får inte förändras så att bevarandet av särdragen av naturtypen på området äventyras. Förbudet att ändra naturtyperna enligt naturvårdslagen träder i kraft när närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) har fattat beslut om gränserna för det område som hör till den skyddade naturtypen och delgivit områdets ägare och innehavare beslutet. Parterna ska höras före beslutet om gränserna fattas, om inte hörandet äventyrar skyddets syfte. NTM-centralens beslut om gränserna kan överklagas.

Naturtyperna i habitatdirektivet

I Finland finns 69 sådana värdefulla naturtyper som ingår i bilaga 2 till Europeiska unionens habitatdirektiv och 22 av dem är primärt skyddade. För att skydda dessa naturtyper har man inrättat Natura 2000-områden.

Naturtyperna i skogslagen och vattenlagen

Sju särskilt viktiga livsmiljöer skyddas med stöd av skogslagen och fyra typer av vattennatur med stöd av vattenlagen. Åtgärder som äventyrar miljöernas särdrag är förbjudna.

Övriga metoder för att skydda naturtyperna

Förutom skyddsområden kan naturtyperna tryggas genom att ta dem i beaktande vid planering av markanvändning och genom hållbart nyttjande av naturtillgångarna. Genom naturvård och restaurering kan man förbättra tillståndet av naturtyper som redan ändrats.

Miljöministeriet har gjort upp en handlingsplan för att förbättra de hotade naturtypernas tillstånd.

Kommunernas värdefulla naturtyper-kampanjen

I kampanjen Kommunernas värdefulla naturtyper valde man ut särskilt betydande och värdefulla eller hotade naturtyper enligt landskap för kommunerna.

Mer information

Miljöråd Aulikki Alanen, tfn 02952 50333, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 13.5.2013 kl. 13.03, uppdaterad 18.11.2019 kl. 17.07