Gå till innehållet

Arbete för naturen får viktig roll tack vare strategi

Kasvi_Aitovirna
Jouko Lehmuskallio, Miljöförvaltningens bildbank
I december 2012 godkände statsrådet genom ett principbeslut strategin för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Strategin, som går under namnet ”För naturen – till nytta för människan”, har som huvudsakligt mål att sätta stopp för utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland före år 2020. I och med strategin förflyttas den biologiska mångfaldens ekonomiska och kulturella värden till beslutsfattandets absoluta centrum när det gäller nyttjande av naturresurserna.

Genom strategin och tillhörande handlingsprogram verkställs konventionen om biologisk mångfald.

Naturstrategin har en stark internationell förankring. Genom den genomförs de internationella besluten som fattades för två år sedan och som rör en effektivisering av genomförandet av konventionen globalt. I strategin har även EU:s mål beaktats.  Strategin baserar sig dessutom på omfattande nationella utredningar om den biologiska mångfalden i Finland och de hot som påverkar den aktuella situationen.

De fem målen

I strategins fem mål betonas naturfrågornas roll inom alla samhällsområden, inkluderande av nya aktörer i naturarbetet, beslutsfattande som grundar sig på gedigen forskning och Finlands ansvar för naturen i globalt perspektiv inom ramen för det internationella samfundet. Strategia linjaa myös saamelaisten perinteisen tiedon kytkemisen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen.

Man fäster särskild vikt vid ett hållbart utnyttjande av naturresurserna. Förnybara naturresurser bör nyttjas på ett sätt som säkerställer att de verkligen förnyas och inte minskar.  Icke förnybara naturresurser ska å sin sida nyttjas på ett ekosmart sätt.

Handlingsprogrammet För naturen – till nytta för människan

Handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden för åren 2013–2020 har som mål att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland till år 2020.

Programmet har utarbetats och godkänts av en bred arbetsgrupp som miljöministeriet tillsatt av dels representanter för tio ministerier, dels representanter för ett flertal ämbetsverk, forskningsinstitut, näringslivet, frivillig- och intresseorganisationer och andra intressentgrupper.

Strategin och handlingsprogrammet för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden i Finland har utgjort underlag för ramverket för prioriterade åtgärder i Finland (Prioritized Action Framework, PAF). Ramverket skapar grunden för hur medfinansieringen från EU ska riktas med tanke på skyddet av Natura 2000-områdena. 

Mer information

Naturvårdsinspektör Ilkka Heikkinen, tfn 0295 250 079, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 14.5.2013 kl. 13.52, uppdaterad 17.6.2016 kl. 14.08