Gå till innehållet

Internationellt samarbete inom havsvården och EU-frågor

Östersjön skyddas dels med nationella åtgärder, dels genom samarbete mellan grannländer samt regionalt och internationellt samarbete. Finland deltar i beredningen av internationella konventioner och annat samarbete och ser till att de finländska aspekterna beaktas. Å andra sidan ser Finland också till att internationellt avtalade förpliktelser verkställs i vårt land.

Målet med det ryska samarbetet har varit att förbättra tillståndet i Östersjön och i synnerhet Finska viken.

I Östersjöområdet verkar många regionala samarbetsorganisationer. Den viktigaste organisationen som skyddar Östersjön är skyddskommissionen för Östersjön (HELCOM), vars medlemmar består av kuststaterna i Östersjöområdet och Europeiska kommissionen. Även Europeiska unionen arbetar för att skydda Östersjön. Ett av målen i EU:s strategi för Östersjöregionen är ett rent Östersjön. Det finns också många EU-direktiv som främjar vatten- och havsvården.

Inom EU finns närmare 70 000 kilometer havskust, och det har utvecklats en gemensam havspolitik för hanteringen av marina ärenden inom unionen.

Särskilt i sjöfartsfrågor krävs det omfattade internationellt samarbete och internationella bestämmelser. Det viktigaste forumet är den internationella sjöfartsorganisationen, International Maritime Organization (IMO). Även regionala överenskommelser om sjösäkerhet eller miljöskydd måste godkännas av IMO.

Internationella avtal 

Konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö 1992 (FördragsS 2/2000) och dess föregående konvention, HELCOM (FördragsS 1112/1980)

Konventionen om skydd av den marina miljön i Nordostatlanten, OSPAR, 1992 (FördragsS 51/1998, på finska)

Förordningen om förhindrande av vattnens förorening förorsakad av fartyg om ikraftträdandet av 1978 års protokoll i anslutning till den internationella konventionen från 1973 (FördragsS 51/1983, på finska)

Överenskommelsen om skydd av småvalar i Östersjön, Nordostatlanten, Irländska sjön och Nordsjön, ASCOBANS (Förordning 47/2008 på finska, FördragsS 14/2008, på finska)

Internationella konventionen om reglering av valfångsten (FördragsS 9-10/1983, på finska)

Konventionen om förhindrande av havsföroreningar genom dumpning av avfall och andra ämnen (IMO/LDC: Londonkonventionen), 1979 (FördragsS 33-34/1979, på finska)

Överenskommelse om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO), 1998 (FördragsS 100/1999)

Miljöskyddsprotokollet i anslutning till Antarktisfördraget, 1991 (FördragsS 5/1998, på finska)

  • Åtgärderna underställda protokollet och ändringarna i det finns i Antarktisfördraget (FörddragsS 31/1984 på finska)

Konventionen om Internationella rådet för havsforskning, ICES ( International Council for the Exploration of the Sea (förordning 150/1968)

Publicerad 2.4.2013 kl. 15.15, uppdaterad 4.4.2013 kl. 12.42