Planeringen av havsvården i miljöministeriet

Venevaja
Jouko Lehmuskallio, Miljöförvaltningens bildbank

Målet med havsvården är att uppnå en god miljöstatus i Östersjön senast 2020. Finlands havsförvaltningsplan omfattar landets territorialvatten och ekonomiska zon. Landskapet Åland utarbetar en egen plan som samordnas med Finlands havsförvaltningsplan.

Miljöministeriet utarbetar Finlands nationella havsförvaltningsplan i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet och kommunikationsministeriet.

Havsvården är nära kopplad till vården av sjöar, åar, älvar och grundvatten. Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) svarar för samarbetet och utarbetandet av havsförvaltningsplanen inom sina egna verksamhetsområden. NTM-centralen i Egentliga Finland koordinerar det planeringsarbete som utförs av NTM-centralerna och andra myndigheter och inrättningar.

Finlands miljöcentral och många andra myndigheter, inrättningar och enheter som lyder under eller styrs av miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och kommunikationsministeriet har uppgifter som är kopplade till havsvården. De producerar, sammanställer och tillhandahåller information om Östersjön och verkställer själva havsförvaltningsplanen. Också många organisationer och andra intressentgrupper deltar i arbetet.

Miljöministeriet svarar för det internationella samarbetet i anslutning till beredningen av havsförvaltningsplanen tillsammans med länderna inom samma marina region. Finland samarbetar med Estland och Sverige för att den fysiska planeringen av de gemensamma havsområdena, dvs. Finska viken och Bottniska viken, ska vara så enhetlig som möjligt. Det samarbete som rör hela Östersjön utförs inom ramen för Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM).

Mer information om havsförvaltningsplanen och samråden kring den finns på följande sidor:

Lagstiftningen styr planeringen av havsvården

Planeringen av havsvården styrs i Finland av

Mer information

Miljöråd Maria Laamanen, tfn 0295 250 359, fornamn.efternamn@ym.fi

Jan Ekebom, specialsakkunnig, tfn 0295 250 363, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 5.1.2018 kl. 13.44, uppdaterad 19.2.2018 kl. 11.48