Vattnens tur - projekt och deras finansiering

Öppna ansökningar

Vattnens tur. logo

Programmet för effektiverat vattenskydd beviljar stöd till projekt för restaurering av vatten. Restaureringsprojekten finansieras genom statsunderstöd som NTM-centralerna beviljar efter prövning. Den årliga ansökningsomgången har nu inletts: understöd för projekt som inleds 2020 kan sökas fram till den 2 december 2019.

De understöd som beviljas för restaurering av vattendrag är avsedda för projekt som genomför vattenvårdsåtgärder samt för projekt som bidrar till uppnående och upprätthållande av god vattenstatus.  Stöd riktas framför allt till verksamhet som förbättrar tillståndet i yt- och grundvatten vars vattenstatus är sämre än god.

Publicerad 25.6.2019 kl. 11.25, uppdaterad 22.10.2019 kl. 10.26
  • FI
  •  
  • SV