Gå till innehållet

Skyddskommissionen för Östersjön

HELCOM, logoSkyddskommissionen för Östersjön (Helsinki Commission, HELCOM) är en regeringsorganisation grundad mellan de stater som undertecknat konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö. Kommissionen kontrollerar hur Helsingforskonventionen tillämpas och utfärdar rekommendationer till parternas regeringar.

Alla kuststater i Östersjöområdet samt EU-kommissionen deltar i skyddskommissionens arbete. Dessutom deltar en grupp av internationella organisationer i arbetet i egenskap av observatörer.

Det internationella sekretariatet för skyddskommissionen för Östersjön finns i Helsingfors.

Helsingforskonventionen

Konventionen om skydd av Östersjöns marina miljö, dvs. Helsingforskonventionen, förpliktar parterna att

 • minska belastningen från alla utsläppskällor
 • skydda den marina miljö
 • bevara mångfalden av arter.

Konventionen är den äldsta konventionen om maritimt skydd som täcker ett helt havsområde.

Konventionen undertecknades 1992 av Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland, Danmark, Ryssland och Estland samt Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Konventionens grundläggande principer är att

 • tillämpa bästa möjliga teknik för att skydda miljön
 • agera enligt bästa praxis för miljön
 • tillämpa försiktighetsprincipen och principen om att förorenaren betalar.
Saaristo
Riku Lumiaro, Miljöförvaltningens bildbank

Åtgärdsprogram för skyddet av Östersjön

HELCOMs åtgärdsprogram för skyddet av Östersjön godkändes 2007. Målsättningen med programmet är att uppnå god ekologisk status i Östersjön före 2021. Programmet omfattar de största miljöproblemen i Östersjön, vilka är förknippade med

 • övergödning
 • skadliga och farliga ämnen
 • biologisk mångfald och naturvård
 • aktiviteter på havet och sjöfartens miljöskydd.

För att bekämpa övergödningen har man för varje Östersjöstat fastställt preliminära maximigränser för utsläpp av kväve och fosfor. Finland ska minska kvävebelastningen i Finska viken med 1 200 ton och fosforbelastningen med 150 ton före 2021. Finland förbinder sig att med nationella åtgärder minska Skärgårdshavets näringsbelastning så att en god marin status uppnås.

HELCOMs rekommendationer

Alla rekommendationer finns på HELCOMs webbplats på engelska.

Följande rekommendationer finns delvis översatta till finska:

Publicerad 26.3.2013 kl. 10.38, uppdaterad 3.7.2017 kl. 12.45
 • FI
 •  
 • SV