Gå till innehållet

Ny skjuts åt vattendragsrestaureringen – på hösten kan projekt ansöka om finansiering

Kuplia vedessä 2

Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd har som mål att göra Finland till det land i världen som skyddar vattnen effektivast. Genom de projekt för restaurering av vattendrag som får finansiering via programmet vill man förbättra vattenstatusen och vattenmiljön, öka den biologiska mångfalden och stärka samarbetet mellan de aktörer som restaurerar vattendrag. Ansökningstiden är 15.10.-30.11.2020

Vattendragen är avrinningsområdenas barn. Problemen i sjöarna beror främst på att sjöarna övergöds, blir grundare och växer igen. I strömmande vatten föranleds restaureringsbehovet ofta av belastningen av näringsämnen och fasta partiklar eller av de olägenheter som dämning och röjning medför. Om man ser till småvatten har vattenkvaliteten och livsmiljöerna också försämrats på grund av torrläggning av jord- och skogsbruksområden samt vattenbyggnad. Alla åtgärder i alla vattendrag och tillhörande avrinningsområden har betydelse.

Restaureringen av vattendrag gagnar hela kommunen, allt från invånare till företag

Vattendragens tillstånd har en betydande inverkan på såväl naturens välmående som människornas välbefinnande. Genom restaureringsåtgärder säkerställer vi att även kommande generationer får njuta av en trivsam boendemiljö och kan använda vattnen för rekreation, till exempel för att bada och fiska. Mångsidiga akvatiska ekosystem och fiskbestånd har också de bästa förutsättningarna att anpassa sig till klimatförändringen.

Även små lokala projekt kan ha stor inverkan. Välmående vattendrag stärker hela den ekonomiska regionens livskraft. De stöder fiskerinäringen, skapar möjligheter till affärsverksamhet kring turism, stimulerar byaverksamheten och gör regionen attraktivare för potentiella nya invånare och företagare.

Så här inleder ni ett restaureringsprojekt

NTM-centralerna beviljar årligen statsunderstöd för projekt för restaurering av vattendrag. Nästa ansökningsomgång öppnas på hösten. Ett restaureringsprojekt kan inledas till exempel av en vattenskydds- eller vattenvårdsförening, en stiftelse, en byförening, en miljöorganisation, en rådgivningsorganisation, en förening för fritidsfiske, en kommun eller en stad. I planeringsskedet är det viktigt att skapa nätverk, eftersom vi behöver varandras insats för att kunna förbättra vattenstatusen och uppnå bestående resultat. Kontakta experter i tid så att ni får goda råd under planeringen av projektet. Nedan finns en beskrivning av hur du kan inleda ett restaureringsprojekt och ansöka om understöd och om hur du fyller i ansökningsblanketten.

NTM-centralen behandlar ansökningarna och tillhandahåller expertis

Ansökan om understöd för restaurering av vattendrag ska riktas till den närings-, trafik- och miljöcentral i vars verksamhetsområde största delen av verksamheten pågår. Mer information om ansökan samt ansökningsblanketter:

Sprid budskapet genom att använda färdigt kommunikationsmaterial

Vill du sprida information om möjligheterna att ansöka om finansiering för restaurering av vattendrag? Ladda ner texterna och tillhörande bilder och publicera dem i din organisations egna kanaler i sociala medier. På organisationens webbplats kan du också publicera en knapp med en länk som leder till denna sida med ytterligare information om ansökningsomgången.

Publicerad 12.6.2020 kl. 15.00, uppdaterad 8.9.2020 kl. 16.18
  • FI
  •  
  • SV