Ytvatten och grundvatten

Aktuellt RSS

Vattnens tur. logo

Miljöministeriet finansierar forskning om användning av strukturkalk och fiberslam i vattenskyddet inom jordbruket

10.7.2019
Miljöministeriet inleder forsknings- och utvecklingsprojekt om hur strukturkalk och fiberslam kan användas som vattenskyddsmetoder i jordbruket. Målet är att utreda vilken inverkan strukturkalk och fiberslam har på vattendragen och marken. Projekten ingår i programmet för effektiverat vattenskydd.

Målet för vattenvården är att statusen i ytvattnet och grundvattnet ska vara åtminstone god före 2015 och att statusen i vattnen av god kvalitet inte försämras. Vidare ska man förebygga skador orsakade av förorenande eller skadliga ämnen samt vattenbyggande. Man måste också vara beredd på att anpassa sig till klimatförändringen genom att minska de skador på vattnen som uppstår vid översvämningar och torka. Man måste också se till att bevara vattenmiljön.

Vattenförvaltningsplanerna som godkänts av statsrådet och tillhörande åtgärdsprogram beskriver vilka åtgärder som är nödvändiga för att man ska uppnå en god status i vattnen.

Järvimaisema
Riku Lumiaro, Miljöförvaltningens bildbank


Ett av målen i regeringsprogrammet (2011) är att säkerställa att vattenförvaltningsplanerna genomförs. Detta försöker man åstadkomma bland annat genom att förnya miljöstödet för jordbruket, utveckla effektivare metoder för miljöskydd inom skogsbruket och torvproduktionen, starta restaureringsprojekt för vattendrag samt främja fiskeri- och naturekonomisk restaurering i älvar. Regeringen förbättrar grundvattenskyddet genom att påskynda utarbetandet av förvaltningsplaner. Samhällens avloppsvattenrening förbättras bland annat genom effektivare rening av kväveutsläpp som eutrofierar vattnen, särskilt vid kusterna. Utsläppen av avloppsvatten i glesbygden minskas genom rådgivning. 

Europeiska unionen har publicerat en plan för hur Europas vattenresurser ska tryggas. I den betonas att lagstiftningen måste verkställas på ett bättre sätt samt beskrivs åtgärder för anpassning till klimatförändringen och bättre vatteneffektivitet.  För att minska de skadliga ämnenas negativa effekter på vattendrag utvecklar man regleringen av skadliga ämnen.

Miljöministeriets uppgifter

Miljöministeriet bereder de riksomfattande målen för vattenvården, utvecklar vattenvårdslagstiftningen och andra styrmedel för att minska skadorna på vattnen samt bedömer hur vattnens status utvecklas och vilka faktorer som påverkar deras status. Miljöministeriet svarar även för det internationella samarbetet inom vattenvården.

Miljöministeriet styr vattenvårdsförvaltningen i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet. Miljöministeriet godkänner förvaltningsplanerna i statsrådet och utvärderar hur de genomförs. 

Publicerad 30.12.2014 kl. 9.22, uppdaterad 1.12.2017 kl. 13.20