Program och strategier för vattenvården

Ahven
Riku Lumiaro, Miljöförvaltningens bildbank

För att förbättra vattenvården och uppnå en god status i vattnen har det utarbetats flera riksomfattande och regionala program och strategier.

Riksomfattande riktlinjer för vattenvården fram till år 2015

Med statsrådets principbeslut om riktlinjer för vattenvården fastställs riksomfattande mål för vattenvården samt åtgärder för hur man uppnår en god status i insjöar, kustvatten och grundvatten före 2015. Målet är att

  • minska belastning som ökar övergödningen
  • minska riskerna orsakade av skadliga ämnen
  • skydda grundvattnen
  • skydda den biologiska mångfalden i vattenmiljön
  • restaurera vattendragen.

Regionala förvaltningsplaner och åtgärdsprogram

Den 10 december 2009 godkände statsrådet förvaltningsplanerna för sju vattenförvaltningsområden.  Planerna och de tillhörande åtgärdsprogrammen innehåller uppgifter om vattnens status och de faktorer som påverkar statusen. Där beskrivs också vilka åtgärder man ska vidta för att uppnå en god status i yt- och grundvattnen före 2015.

Genomförandet av förvaltningsplanerna utvärderades för första gången i slutet av 2012.

Förvaltningsplanerna ses över var sjätte månad. För närvarande pågår beredningen av planerna som sträcker sig till 2021.

Riksomfattande program för genomförande av vattenvården

För att underlätta genomförandet av förvaltningsplanerna har man upprättat ett program för genomförande av vattenvården.

I programmet beaktas särskilt riksomfattande styrmedel och åtgärder för att förbättra vattnens status och effektivisera vattenvården. Där preciseras också ansvariga instanser.

Restaureringsstrategi för vattendragen

Strategin för skydd och restaurering av småvatten

Strategin för skydd och restaurering av småvatten drar upp riktlinjer för hur behoven i fråga om bevarande och restaurering av småvatten bättre ska kunna beaktas i planeringen av de verksamheter som inverkar på vattenstatusen och i andra riktlinjer och verksamheter som påverkar småvattnen. I strategin för skydd och restaurering av småvatten presenteras åtgärder för hur de småvatten som fortfarande är i naturtillstånd kan bevaras och hur småvatten med försämrad status kan restaureras. Målet med strategin är att öka uppskattningen av småvatten och förbättra deras tillstånd.

Rekommendationsavtal om avloppsvattnet från samhället

Vattentjänstverken uppmuntras att på frivillig basis förbättra reningen av avloppsvattnet från samhället så att den blir effektivare än vad som krävs i reningsverkens miljötillstånd. Miljöministeriet, Finlands Kommunförbund och Finlands Vattenverksförening undertecknade i januari 2012 ett rekommendationsavtal om minskning av utsläpp som orsakar eutrofiering. Rekommendationsavtalet är det första riksomfattande avtalet om vattenvård på frivillig basis. 

Programmet för genomförande av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse

Programmet för genomförande baserar sig på direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. I det program som miljöministeriet godkände den 30 september 2014 behandlas de avloppsverk som 2012 bedrev verksamhet som inte uppfyllde direktivets krav. I programmet utreds separat för varje anläggning vilka orsaker som bedöms ligga bakom den bristfälliga verksamheten, och planerade åtgärder inklusive tidtabeller och kostnadskalkyler presenteras. Programmet är inte juridiskt bindande.

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Antton Keto, tfn 050 431 9289, förnamn.efternamn@ym.fi

Rekommendationsavtal: Konsultativ tjänsteman Ari Kangas, tfn 0400 143 910, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 21.9.2018 kl. 11.26, uppdaterad 21.9.2018 kl. 11.26