Utlåtanden begärs om förslaget till klimatlag

Pressmeddelande 12.2.2014 kl. 15.46

Ett förslag till ny klimatlag, som tagits fram av den arbetsgrupp som bereder frågan, sändes ut på remiss den 11 februari. Avsikten med klimatlagen är att göra klimatpolitiken mer systematisk och förutsebar och att säkerställa att utsläppen minskas på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

"I och med klimatlagen anges det tydligt hur klimatpolitiken ska föras med siktet inställt på år 2050. Med hjälp av en systematisk klimatpolitik når Finland sitt utsläppsminskningsmål samtidigt som landet effektivare utvecklar utsläppssnåla tekniker, stärker exporten och skapar nya arbetsplatser", konstaterar miljöminister Ville Niinistö om förslaget.

I förslaget har det skrivits in att Finlands långsiktiga mål är att minska utsläppen med minst 80 procent fram till 2050 jämfört med nivån 1990. Målet och måluppföljningen gäller alla utsläpp, men i övrigt gäller lagen endast de utsläpp som inte omfattas av utsläppshandeln.

När klimatlagen stiftas ska förvaltningen vid utarbetandet av klimatpolitiska planer på medellång och lång sikt börja utgå från hur växthusgasutsläppen systematiskt ska skäras ned fram till 2050. För första gången kommer det också på lagnivå att tas in bestämmelser om anpassningen till klimatförändringen.

"Den föreslagna klimatlagen är ett exempel på god reglering som skapar stabilitet i företagens omvärld. Lagen tvingar förvaltningen att se till att regleringen stöder tillväxt för företag som utvecklar ren teknik och att Finland är en stark aktör på marknaden för grön ekonomi. Med bättre styrning kan vi bryta ned barriärerna mellan förvaltningsområdena så att de inte längre fördröjer införandet av nya lösningar och en smart, kolsnål utveckling inom näringslivet", konstaterar minister Niinistö.

Klimatlagen kommer endast att gälla statsförvaltningen och medför inga nya förpliktelser om utsläppsminskningar för företag eller andra aktörer. Den föreslagna lagen stärker riksdagens roll inom klimatpolitiken genom att regelbundet ge den möjlighet att utvärdera regeringens planer inom klimatlagens område, liksom även genomförandet av planerna.

Klimatlagen kommer också att stärka intresseorganisationernas och medborgarnas roll i beredningen av klimatpolitiken. Medborgare och intressegrupper kan tack vare klimatlagen ta ställning till på vilket sätt utsläppen kan minskas inom de sektorer som direkt rör vardagen, t.ex. trafik, boende och matproduktion.

Den av miljöministeriet tillsatta arbetsgruppen var inte enhällig i sitt förslag. Förslagets innehåll kommer att preciseras på basis av remissvaren, och därefter bereds den slutliga regeringspropositionen.  Utlåtanden om förslaget kan lämnas till den 11 mars 2014.

Mer information

Specialmedarbetare Emma Kari, miljöministeriet, tfn 044-300 68 01, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Miljörådet Merja Turunen, miljöministeriet, tfn 0295 250 301, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Miljörådet Magnus Cederlöf, miljöministeriet, tfn 0295 250 060, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV