Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

RSS
 • Kraven på ljudisolering på bullerområden preciseras genom en förordningsändring 22.3.2019
  Miljöministeriet har i dag utfärdat en ändring av en förordning som gäller planering och genomförande av byggnaders ljudmiljöer. Ändringen av förordningen om ljudmiljöer preciserar ljudisoleringskravet för byggnadens klimatskal på bullerområden. Att beakta ljudmiljön blir allt viktigare, eftersom byggande i närheten av områden som utsätts för buller har ökat, likaså omgivningsbullret och antalet ljudkällor inomhus.
 • Finlands landrapport om den biologiska mångfalden: Det har gjorts ett målmedvetet arbete, men utarmningen av mångfalden har inte kunnat stoppas 22.3.2019
  Finlands biodiversitetsarbetsgrupp på bred har godkänt Finlands sjätte landrapport om den biologiska mångfalden. Enligt rapporten har man i Finland målmedvetet och samordnat arbetat för att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden, men förändringen av samhällets invanda rutiner har varit otillräcklig. Rapporten visar att målet för 2020, dvs. att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden, inte kommer att nås.
 • Klimatbarometern 2019: Finländarna vill få klimatkrisens lösningar till politikens kärna 18.3.2019
  Finländarna vill att klimatkrisens lösningar prioriteras under nästa regeringsperiod och Finlands EU-ordförandeskap. Allt fler finländare har dessutom redan ändrat sitt eget agerande för att bekämpa klimatförändringen. Dessa uppgifter framgår av den enkät som styrgruppen för statsförvaltningens klimatkommunikation lät Kantar TNS genomföra.
 • Genom renovering av ARA-bostadsbeståndet kan äldre erbjudas ett gott boende 14.3.2019
  Miljöministeriet har publicerat en utredning om renovering av ARA-bostäder så att de tillgänglighetsanpassas och lämpar sig för äldres boende. I utredningen granskas renoveringen av bostäder i synnerhet med tanke på kommuner vars befolkning minskar, men samma lösningar kan tillämpas i alla hyreshussamfund. Genom att bygga om bostäder så att de tillgänglighetsanpassas kan ARA-bostäder i fortsättningen i större utsträckning erbjudas äldre personer.
 • Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i västra Lappland 11.3.2019
  Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Lappland. Avsikten är att genom förordning av statsrådet inrätta 75 naturskyddsområden i Lappland med en sammanlagd areal på ca 72 000 hektar. Genom en förordning av miljöministeriet inrättas 71 naturskyddsområden med en sammanlagd areal på ca 2 200 hektar. Alla de områden som ska inrättas ägs av staten.
 • Minister Tiilikainen till FN:s miljöförsamling i Nairobi 11.3.2019
  FN:s miljöförsamling sammanträder till sitt fjärde möte (UNEA4) i Nairobi i Kenya den 11–15 mars. Temat för mötet är innovativa lösningar för hållbar produktion och konsumtion.
 • Nytt program ska sätta fart på vattenskyddet – 45 miljoner beviljas för förbättrande av vattenstatusen 11.3.2019
  Miljöministeriet har inlett ett program för effektiviserat vattenskydd som kan skapa betydande möjligheter för vattenskyddet de kommande åren. Riksdagen har beviljat ett nationellt betydande belopp om 15 miljoner euro för effektivisering av vattenskyddet för 2019. Den totalfinansiering som fastställts för programmet i samband med budgetmanglingen uppgår till 45 miljoner euro för 2019–2021. Programmet utgör ett komplement till annan finansiering av vattenskyddet, såsom EU-medel, som är viktiga bl
 • Ny bedömning — var nionde art i Finland är hotad 8.3.2019
  En ny hotbedömning visar att naturen i Finland fortsätter att utarmas. Av de över 22 000 arter som bedömdes är 11,9 % hotade. I den föregående bedömningen var andelen 10,5 %. Det finns hotade arter i alla artgrupper, men förhållandevis flest finns det bland fåglarna och mossorna. Den främsta orsaken till att arter hotas är att deras livsmiljöer minskar och försämras kvalitetsmässigt. Mycket kan göras för att stoppa minska utsattheten, men det är bråttom med åtgärderna.
 • Det nationella luftsvårdsprogrammet fram till 2030 ska bidra till bättre luftkvalitet och färre hälsoolägenheter 7.3.2019
  Statsrådet godkände på torsdagen ett nationellt luftvårdsprogram som sträcker sig till 2030. Målet med luftvårdsprogrammet är att minska de olägenheter för hälsan som luftföroreningar orsakar och att förbättra människornas livsmiljö.
 • Avtal mellan miljösektorn och staten effektiviserar insamlingen och återvinningen av oljeavfall 7.3.2019
  Miljöindustrin och -tjänster YTP rf och miljöministeriet ingick ett Green deal-avtal om utveckling av den riksomfattande oljeavfallshanteringen. Avtalet kommer att fogas till det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling. Målet är att effektivisera insamlingen av oljeavfall i hela Finland och att öka återvinningen av avfallet. Oljeavfall är farligt avfall som kan orsaka förorening av mark, ytvatten eller grundvatten om det kommer ut i naturen.
Mera pressmeddelanden