Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

RSS
 • Äldre vill bo i vanliga flervåningshus nära service 17.5.2017
  Merparten av de äldre vill i framtiden bo i flervåningshus i närheten av service. De önskar att boendet är problemfritt och tillgängligt och att de har en gemenskap och är omgivna av personer i alla åldrar, visar en ny utredning som genomförts inom ramen för Programmet för att förbättra äldres boende.
 • Bostads-, energi- och miljöminister Tiilikainen på exportfrämjande resa till Kina 12.5.2017
  Minister Kimmo Tiilikainen besöker Kina på en exportfrämjande resa den 15–18 maj 2017. Med Tiilikainen till Peking följer en företagsdelegation med representanter för olika sektorer, huvudsakligen miljöteknik, byggande, bioekonomi och livsmedelsbranschen.
 • Den ökade invandringen märktes knappt alls på den offentliga hyresbostadsmarknaden 10.5.2017
  Det ökade antalet asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd har knappt alls märkts på den offentliga hyresbostadsmarknaden, visar en färsk rapport som miljöministeriet gett ut. De personer som har beviljats uppehållstillstånd har efter att de lämnat förläggningen i första hand skaffat bostad på den fritt finansierade marknaden.
 • De reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen sänds på remiss 8.5.2017
  Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till statsrådets beslut om de riksomfattande målen för områdesanvändningen. Målen revideras för att de på bästa möjliga sätt ska kunna svara på de framtida behoven inom områdesanvändningen.
 • De internationella klimatförhandlingarna fortsätter i Bonn 8.5.2017
  Förhandlingarna under FN:s klimatkonvention fortsätter i Bonn i Tyskland den 8–18 maj 2017. Tjänstemannamötets fokus ligger på att påskynda verkställandet av Parisavtalet.
 • Staten får nya naturskyddsområden i Nyland 8.5.2017
  Det kommer att inrättas nya naturskyddsområden i Nyland. De områden som planeras bli skyddade ägs av staten och har redan tidigare anvisats för naturvårdsändamål. Områdena, som är sammanlagt 98 till antalet, är belägna på olika håll i Nyland och har en sammanlagd areal på ca 35 500 hektar.
 • Berätta din åsikt om den klimatpolitiska planen på medellång sikt 8.5.2017
  Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till klimatpolitisk plan på medellång sikt. Den klimatpolitiska planen, som nu har utarbetats för första gången, baserar sig på klimatlagen som trädde i kraft 2015. Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 31 maj 2017.
 • Ny förordning främjar tillgängligt byggande 4.5.2017
  Statsrådet godkände i dag en förordning om byggnaders tillgänglighet. Avsikten med minimikraven på tillgänglighet är att främja jämlikheten mellan människor. Den nya förordningen förtydligar kraven på tillgänglighet och minskar de kommunvisa tolkningsskillnaderna. I fortsättningen kan byggnadsentreprenörer bättre förutse hur bestämmelserna ska tillämpas, vilket gör hela byggprocessen smidigare.
 • Direktören för FN:s miljöprogram Erik Solheim besöker Finland 3.5.2017
  Direktören för FN:s miljöprogram UNEP, norrmannen Erik Solheim, besöker Finland onsdagen den 3 maj på inbjudan av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.
 • Regeringens proposition: ändringssökande i bygg- och miljöärenden förutsätter i fortsättningen besvärstillstånd 27.4.2017
  Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som gäller sökande av ändring i miljöärenden. Enligt propositionen ska anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i fortsättningen kräva besvärstillstånd i fråga om nästan alla beslut enligt miljöskyddslagen, vattenlagen, markanvändnings- och bygglagen och marktäktslagen.
Mera pressmeddelanden