Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

RSS
 • Rapport: ny försäkring underlättade bostadssituationen för dem som har det sämst ställt 23.2.2018
  Miljöministeriet och LähiTapiola Pirkanmaa samt ägare till hyresbostäder och serviceproducenter har i ett pilotprojekt strävat efter att med hjälp av ett nytt försäkringsförsök göra det lättare för dem som har det sämst ställt att hitta bostad.
 • METSO-handlingsplanen nådde merparten av skyddsmålen för fjolåret 21.2.2018
  Genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, skyddades år 2017 sammanlagt över 5 000 hektar skog, antingen genom permanenta eller tidsbegränsade avtal. METSO-arbetet, som inleddes för 10 år sedan, har nu uppnått ca 60 procent av de skyddsmål som ställts för 2025.
 • Skyddsbeslut i västra Lappland verkställs: naturskyddsområden inrättas på statsägd mark 14.2.2018
  Miljöministeriet och Forststyrelsen ordnar i februari offentliga tillställningar med önskan om att få ta del av berörda gruppers och allmänhetens synpunkter på beredningen av författningarna.
 • Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjätte gången 12.2.2018
  Det är åter dags att utse Finlands bästa landskapsprojekt. Miljöministeriet efterlyser projekt som på ett lyckat sätt har vårdat, skyddat eller planerat landskap. Förslag på kandidater kan lämnas fram till den 7 september 2018.
 • Utkast till lag om ett enda serviceställe för miljötillstånd sänds på remiss 6.2.2018
  Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden. Lagutkastet baserar sig på en modell som utgår från ett enda serviceställe. Det innebär att den kund som ansöker om tillstånd står i kontakt med olika myndigheter via en enda kontaktpunkt. Kunden kan då på en och samma gång ansöka om alla de tillstånd som behövs för ett visst projekt. Målet med reformen är att göra tillståndsförfarandet flexiblare och snabbare.
 • Finansiering för 28 nya försök under KIRA-digis femte ansökningsomgång 1.2.2018
  Under den femte ansökningsomgången inom det projekt som ska påskynda digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen, KIRA-digi, beviljades ca 900 000 euro i stöd till 28 nya försök som har som mål att modernisera praxis i branschen, skapa och testa nya digitala lösningar och förbättra lösningarnas kompatibilitet. Fastighets- och byggbranschen är den första branschen där aktörerna och de centrala myndigheterna har ett nära samarbete för att driva på digitaliseringen i hela branschen.
 • Regeringen avslog ansökan om undantag från Naturaskyddet för en konstgjord sjö i Kemihaara 1.2.2018
  Statsrådets allmänna sammanträde har i dag behandlat den ansökan som Lapplands förbund lämnade in i december 2016 och som gällde ett undantag från Naturaskyddet med tanke på godkännandet av landskapsplanen för Rovaniemi och Östra Lappland. Planförslaget innehöll en områdesreservering för anläggning av en konstgjord sjö i Kemihaaraområdet. Detta skulle innebära betydande försämringar för Natura 2000-områdena.
 • Inkomstgränserna för ARA-bostäder slopas 1.2.2018
  Statsrådet godkände i dag en ändring av en förordning som innebär att de strikta inkomstgränserna för nya boende slopas i fråga om statligt subventionerade hyres- och delägarbostäder.
 • Kampanjen Min naturgåva till hundraåringen överträffade målet 31.1.2018
  Kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, som ordnades som ett led i firandet av jubileumsåret för Finlands självständighet, uppmuntrade markägare att låta inrätta privata naturskyddsområden. Under 2017 inrättades sammanlagt 170 nya skyddsområden som tillsammans omfattar 3 064 hektar. Kampanjen överträffade alltså sitt mål med råge, eftersom siktet var ställt på 1 800 hektar.
 • Saimenområdet har goda förutsättningar att bli en del av Unescos nätverk av geoparker 25.1.2018
  Finland har lämnat in en ansökan till FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur Unesco om att inrätta en geopark i Saimenområdet i landskapen Södra Savolax och Södra Karelen. Målet är att lyfta fram områdets enastående geologiska värden och skapa nya möjligheter till exempel för att utveckla naturturism.
Mera pressmeddelanden