Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

RSS
 • Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018 19.10.2018
  Nationalstadsparken i Kotka har i dag fått utmärkelsen Finlands bästa landskapsprojekt 2018. Stadsparken är en imponerande kombination av de bästa utvalda delarna av parker, vattendrag och arkitektur i staden. Priset överräcktes av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i Helsingfors.
 • Bättre åtgärder föreslås för att stödja hyreshussamfund på orter med minskande befolkning 18.10.2018
  Statsrådet lämnade i dag till riksdagen en proposition med förslag för att utveckla de ekonomiska stödåtgärderna för hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund som äger ARA-bostäder som finansierats med statligt stöd. På många orter minskar efterfrågan på hyresbostäder och bostäder står tomma, när befolkningen och arbetstillfällena flyttar till tillväxtorterna.
 • Vilken är den bästa insatsen för naturen 2017‒2018? 17.10.2018
  Nu är det åter dags att utse den bästa finländska insatsen i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Hjälp att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en livskraftig natur och fungerande ekosystemtjänster i Finland åren 2017‒2018. Lämna in ditt förslag senast den 3 december!
 • Ett betydande skyddsområde inrättas vid Valkeajärvi i Ilomants 16.10.2018
  Miljöministeriet, NTM-centralen i Norra Karelen och markägaren Tornator Oyj har avtalat om att inrätta ett betydande privat naturskyddsområde i planområdena för Lähdevaara, Valkeajärvi och Iso-Ahvenjärvi i Ilomants. Skyddsområdet kommer sammanlagt att omfatta ca 341 hektar.
 • Minska, undvik, återvinn och ersätt – Finlands färdplan för plast 16.10.2018
  Den samarbetsgrupp som utarbetat en färdplan för plast för Finland har överlämnat slutresultatet till minister Tiilikainen. Färdplanen utgör ett första steg mot en ny, hållbar plastekonomi. Bland mer än hundra olika förslag har det valts ut en mängd centrala åtgärder som ska bidra till en lösning på de utmaningar som plast medför.
 • Allt fler ansöker om ersättning för skador orsakade av fridlysta djur – förfarandet ska utvecklas 11.10.2018
  Närings-, trafik- och miljöcentralerna har i år betalat ut bidrag till ett belopp av sammanlagt ca 1 250 000 euro som ersättning för skador som under 2017 förorsakades av fridlysta djur. Summan har mer än fördubblats jämfört med i fjol.
 • IPCC: Klimatet värms upp med alarmerande fart 8.10.2018
  Enligt den färska rapport som den mellanstatliga panelen för klimatförändringar, IPCC, publicerat har jordens temperatur redan stigit med ungefär en grad jämfört med förindustriell tid. Om uppvärmningen fortsätter i samma takt som i dagens läge, kommer 1,5-gradersgränsen att överskridas före mitten av århundradet. En överskridning av denna gräns medför betydande risker för både människa och natur.
 • Finland värd för arktisk supervecka inom miljöskydd i Rovaniemi 5.10.2018
  Nästa vecka hålls det största miljöevenemanget under Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet, då omkring 450 experter i branschen samlas till en arktisk biodiversitetskongress i Rovaniemi. Samtidigt står Finland värd för ett möte mellan de arktiska ländernas miljöministrar i Rovaniemi.
 • Ny handledning om hur äldres behov bättre kan beaktas i utvecklingen av boende och bostadsområden 27.9.2018
  I och med att befolkningen åldras ökar behovet att utveckla bostadsområden så att de bättre lämpar sig för äldre och personer med minnessvårigheter. Miljöministeriets handledning ”Boende och boendemiljöer för äldre och personer med minnessvårigheter” tillhandahåller en integrerad granskningsmodell för hur den äldre befolkningens behov kan beaktas i boendemiljöerna.
 • Förslag till budget för miljöministeriets förvaltningsområde 2019 17.9.2018
  Regeringens förslag till statsbudget för miljöministeriets förvaltningsområde 2019 uppgår till sammanlagt 199,3 miljoner euro. I siffran ingår den tilläggsfinansiering på 15 miljoner euro för effektivisering av skyddet av Östersjön och vattendragen 2019 som regeringen enades om vid budgetförhandlingarna. För det program som syftar till att förbättra Östersjöns och vattendragens tillstånd föreslås finansiering till ett belopp av sammanlagt 45 miljoner euro 2019–2021.
Mera pressmeddelanden