Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

RSS
 • Ett spetsprojekt digitaliserar fastighets- och byggbranschen: verksamhetsmiljön ska bli smidigare, informationen mer öppen och ny affärsverksamhet ska skapas genom försök 22.6.2016
  Ett projekt som ska sätta fart på digitaliseringen av fastighets- och byggbranschen kommer att förnya branschen på många sätt under de kommande åren. I fortsättningen ska exempelvis den offentliga informationen om byggande och planläggning tillgängliggöras som öppna data, interoperabla system och enhetliga verksamhetssätt ska göra processerna smidigare och ett antal försöksprojekt ska skapa ny affärsverksamhet.
 • Statsrådet beslutade om ikraftsättande av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser och användning av dem 22.6.2016
  Statsrådet godkände i dag en förordning genom vilken Nagoyaprotokollet sätts i kraft i Finland. Nagoyaprotokollet preciserar FN:s konvention om biologisk mångfald, som är den första allmänna och juridiskt bindande internationella överenskommelsen om tillträde till genetiska resurser och fördelning av nyttan. Med protokollet strävar man efter att säkerställa att genetiskt material bevaras för kommande generationer och att trygga rimlig och rättvis fördelning av nyttan mellan tillhandahållare och
 • Investeringsunderstöd bidrar till gemenskap och flexibilitet i boendet för personer som behöver särskilt stöd 22.6.2016
  Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en regeringsproposition med förslag till ändring av den lag som handlar om investeringsunderstöd som beviljas för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov. Det föreslås att användningsområdet för investeringsunderstödet utvidgas till att gälla servicelokaler som bättre tjänar både dem som bor i huset och andra invånare i det närliggande området.
 • Finland stöder en reform av EU:s utsläppshandel 21.6.2016
  Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen representerade Finland vid ett möte för EU:s miljöministrar i Luxemburg måndagen den 20 juni. Vid mötet diskuterades en reform av EU:s utsläppshandelsdirektiv.
 • Åter dags att rapportera observationer av den akut hotade Östersjötumlaren 21.6.2016
  Under sommaren finns det åtechans att få syn på tumlare i Östersjön. Tumlaren, som är akut hotad, är den enda valart som påträffas i Östersjön. Tumlarpopulationen i Egentliga Östersjön beräknas bestå av ca 500 individer. Den information som medborgare lämnar i form av rapporterade observationer utgör värdefull tilläggsinformation med tanke på tumlarforskningen och skyddet av tumlare.
 • Minister Tiilikainen till miljörådet 17.6.2016
  Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen deltar i ett möte för EU:s miljöministrar i Luxemburg måndagen den 20 juni. Miljörådet har för avsikt att offentliggöra ett gemensamt uttalande om en snabb ratificering av klimatavtalet i Paris.
 • Finland har mycket att lära av bostadsbyggandet i Österrike 16.6.2016
  Det är betydligt billigare att bygga bostäder i Österrike än i Finland. Detta framgår av en färsk utredning där man jämförde praxis och kostnaderna inom bostadsbyggandet. Kostnadsskillnaderna mellan länderna beror enligt jämförelsen på flera faktorer, exempelvis priset på byggmaterial, lagstiftningen samt byggprocesserna och byggkulturen. Sammantagna förklarar dessa faktorer varför byggkostnaderna är lägre i Österrike.
 • Staten och stadsregioner undertecknade avtal om tillväxt och utveckling av samhällsstrukturen 10.6.2016
  Staten och kommunerna söker tillsammans nya möjligheter att sätta fart på tillväxten i näringslivet och att utveckla samhällsstrukturen. Samarbetets mål och åtgärder har antecknats i de avsiktsförklaringar som godkändes i dag. Tillväxtavtal undertecknades med sex städer och två tillväxtzoner samt förnyade avtal rörande markanvändning, boende och trafik (MBT) med fyra stadsregioner. Regeringen godkände ett principbeslut om avtalen vid statsrådets sammanträde den 19 maj.
 • Fokus på förebyggande arbete för att tackla bostadslösheten 9.6.2016
  Regeringen har i dag utfärdat ett principbeslut om ett åtgärdsprogram för förebyggande av bostadslöshet 2016–2019. I programmet betonas genomgående vikten av att så tidigt som möjligt kunna identifiera risken för bostadslöshet och av att snabbt ingripa i en situation där en person är på väg att bli bostadslös eller nyss har blivit det.
 • Eksote driver ett pilotprojekt för individanpassade bostäder för personer med utvecklingsstörning 8.6.2016
  Miljöministeriet, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote) och Förbundet Utvecklingshämning har startat ett utvecklingsprojekt gällande boende som syftar till att ta fram olika alternativ för individuellt boende för personer med utvecklingsstörning. I projektet ges personer med utvecklingsstörning möjlighet att bo i vanliga bostäder i stället för boenden i grupphem med 15 platser. Området för Eksote fungerar som pilotområde, och dess erfarenheter sprids över hela landet.
Mera pressmeddelanden