Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

RSS
 • Tumlarkampanjen inleds – medborgares observationer spelar viktig roll 21.6.2017
  Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön, och tumlarbeståndet i centrala Östersjön beräknas för närvarande bestå av endast omkring 500 individer. Observationer samlas in med hjälp av en kampanj som riktar sig till allmänheten och genom akustisk övervakning.
 • Vid miljöministermötet diskuteras verkställandet av EU:s klimatpaket och läget när det gäller Parisavtalet 16.6.2017
  EU:s miljöministrar sammanträder i Luxemburg måndagen den 19 juni. Ministrarna diskuterar två lagstiftningsförslag som gäller den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln: ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna när det gäller klimatmålen för 2030 och skogs- och markanvändningssektorns roll i klimatramen. Det aktuella läget när det gäller Parisavtalet, och i synnerhet Förenta staternas utträde ur avtalet, kommer också att behandlas.
 • Finländska företag och kommuner sparar årligen hundratals miljoner i energikostnader 15.6.2017
  De energisparåtgärder som företagen och kommunerna i Finland vidtog åren 2008–2016 effektiviserade energiförbrukningen med nästan 16 terawattimmar i slutet av 2016. Detta överskrider den årliga förbrukningen av värmeenergi i bostadshöghusen i hela Finland. De tjugo framgångsrika åren med energieffektivitetsavtal och inledningen av en ny avtalsperiod firades på Finlandiahuset i dag. Samtidigt belönades aktörer som har utmärkt sig i energieffektivitetsarbetet.
 • Personer som bor i höghus i trä är nöjda, i synnerhet med ljudisoleringen 14.6.2017
  Personer som bor i höghus byggda i trä anser att höghusen skiljer sig från vanliga höghus mest i fråga om en god ljudisolering, trivsel och skönhet samt en varm stämning och hemtrevnad. Detta framkommer av en ny enkät riktad till personer som bor i höghus i trä och byggherrar. Enkäten har finansierats av miljöministeriet.
 • Mot ett decennium av sunt offentligt byggande – regeringen inleder beredningen av ett nytt åtgärdsprogram 12.6.2017
  Regeringen kommer att inleda ett nytt åtgärdsprogram, ”Ett decennium av sunda lokaler”, som lämnas till riksdagen hösten 2017 genom statsministerns upplysning. Åtgärdsprogrammet och framstegen i dess beredning kommer att behandlas vid regeringens strategisessioner.
 • Avloppsreningsverket i Kaliningrad tas officiellt i bruk 7.6.2017
  Avloppsreningsverket i Kaliningrad invigs officiellt den 7 juni 2017. Byggnadsarbetet vid reningsverket avslutades i december 2015 och anläggningen har därefter tagits i drift stegvis. Den slambehandling som verksamheten förutsätter kom i gång i maj 2017.
 • Finland godkände kvicksilverkonventionen 6.6.2017
  Finland har godkänt Minamatakonventionen om kvicksilver. Ratifikationsinstrumentet överlämnades till FN:s generalsekreterare i New York den 1 juni 2017. Konventionen trädde internationellt i kraft den 18 maj, då 50 stater hade ratificerat den.
 • Minister Tiilikainen: USA:s utträde skrotar inte Parisavtalet 1.6.2017
  USA:s regering meddelade sent i dag finsk tid att landet lämnar klimatavtalet från Paris. Enligt avtalets regler kan USA lämna avtalet tidigast efter tre år från avtalets ikraftträdande, dvs. i november 2019.
 • Minister Mykkänen och minister Tiilikainen till Sankt Petersburgs ekonomiska forum 31.5.2017
  Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen och bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen deltar i Sankt Petersburgs internationella ekonomiska forum den 1–3 juni 2017. Evenemanget samlar påverkare inom näringslivet och den ekonomiska politiken från olika länder.
 • Mindre avfallsmängder och mera återvinning – ny plan stakar ut målen för Finlands avfallspolitik 31.5.2017
  En ny riksomfattande avfallsplan som sträcker sig till år 2023, Från återvinning till cirkulär ekonomi, sänds på remiss. I planen presenteras målen för avfallshanteringen i Finland under de sex kommande åren samt förslag till åtgärder för hur dessa mål kan främjas. Åtgärder från statsförvaltningens sida är t.ex. frivilliga avtal mellan staten och olika branscher i syfte att främja materialeffektiviteten samt åtgärder för att göra offentliga organisationers anskaffningar mer hållbara.
Mera pressmeddelanden