Aktuellt

Vi reviderar naturvårdslagen
 

Hur bör naturvårdslagen utvecklas? Svara på enkäten och påverka revideringen av naturvårdslagen!

Revideringen av naturvårdslagstiftningen har nu inletts. I det inledande skedet ordnas ett samråd där allmänheten har möjlighet att framföra synpunkter. Inom ramen för projektet revideras naturvårdslagen och naturvårdsförordningen, och det kommer också att beredas en ny lag om ersättning av skador som orsakats av arter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen. Dessutom ska förfarandet för ekologisk kompensation utvecklas. Enkäten kan besvaras fram till den 21 februari 2020.  Läs mer

Aktuellt

Rekordmånga ansökningar om ersättning för skador som förorsakats av fridlysta arter 2018 – en ny lag har börjat beredas

19.2.2020
Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade ut bidrag till ett belopp av sammanlagt ca 1 470 000 euro som ersättning för skador som förorsakades av fridlysta djur 2018. Merparten av ersättningarna, ca 1 413 400 euro, beviljades för skador på jordbruket.

Naturpanelen blir en oberoende forskarpanel som främjar den biologiska mångfalden – nu ska medlemmar nomineras

17.2.2020
Naturpanelens verksamhet kommer att förtydligas genom att panelens uppgifter fördelas på två grupper: Finlands naturpanel och den nationella IPBES-arbetsgruppen. Finlands naturpanel blir en oberoende forskarpanel som ska stödja det beslutsfattande som rör biologisk mångfald. Naturpanelen har tidigare bestått av både forskare och tjänstemän.

Green deal-avtalet mellan RAKLI ry och miljöministeriet främjar hållbar rivning

7.2.2020
Miljöministeriet och RAKLI ry har i dag ingått ett Green deal-avtal för att främja materialeffektivitet i samband med rivning. Det huvudsakliga målet är att öka återanvändningen och återvinningen av rivningsmaterial genom att uppmuntra aktörer att genomföra en rivningsinventering åtminstone vid rivning av hela byggnader och i omfattande reparationsprojekt.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO