Aktuellt

MarjastusSienestys_TeemuKuusimurto
 

Miljöministeriets förslag till budget för 2020 tryggar bevarandet av den biologiska mångfalden och omställningen till ett klimatneutralt samhälle

I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2020 uppgår anslagen till sammanlagt 235,5 miljoner euro, vilket är 31,1 miljoner euro mer än för 2019. Med hjälp av tilläggsfinansiering inleds ett handlingsprogram för förbättrande av livsmiljöerna, som ska bidra till bevarandet och iståndsättningen av nationellt värdefulla myrområden och vårdbiotoper och till restaureringen av fågelvatten. För genomförandet av ett strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi och för arbetet för cirkulär ekonomi överlag reserveras årligen en miljon euro. Läs mer.

Finlands EU-ordförandeskap

Aktuellt

IPCC: Markanvändningen spelar en stor roll i klimatförändringen - hållbart jord- och skogsbruk är en viktig del i bekämpningen av klimatförändringen

8.8.2019
Enligt en färsk rapport från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC har den oerhört snabbt ökade markanvändningen försnabbat uppvärmningen av klimatet, ökenspridningen och utarmningen av livsmiljöer under de senaste årtiondena. För att kunna begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader krävs det åtgärder av alla sektorer. Markanvändningssektorn ska minska utsläppen snabbt och öka antalet kolsänkor som avlägsnar koldioxid från atmosfären.

Klimatpanelens första mandattid utvärderades: panelens roll enligt klimatlagen har fullgjorts väl

5.8.2019
En första extern utvärdering av Finlands klimatpanels verksamhet har tagits fram. Enligt utvärderingen har panelens arbete stärkt de vetenskapliga aspekterna i beslutsfattandet inom klimatpolitiken. Samtidigt har arbetet påverkat den samhälleliga debatten om klimatförändringen i konstruktiv bemärkelse. Enligt utvärderingen är det av central betydelse att klimatpanelen är oberoende, och det är just detta oberoende som har gett tyngd åt panelen.

I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser – Cirkulär ekonomi ger lösningar för hållbar användning av naturresurserna

29.7.2019
De förnybara naturresurser som jordklotet kan producera i år har förbrukats måndagen den 29 juli. På mindre än sju månader förbrukar vi alltså de naturresurser som borde räcka ett helt år.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO